přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 12

§ 12
Enologické postupy a ošetřování produktu
(1) Pokud jde o enologické postupy a ošetřování produktu jsou přípustné pouze enologické postupy a ošetřování podle předpisů Evropské unie, tohoto zákona a prováděcího právního předpisu.
(2) Přidávání jakýchkoliv látek do produktu je zakázáno, pokud nestanoví předpisy Evropské unie, tento zákon nebo prováděcí právní předpis jinak.
(3) Přecházení látek do produktu, kterému nelze technicky nebo technologicky zabránit, se nepovažuje za přidávání podle odstavce 2, pokud produkt zůstane zdravotně nezávadný a chuť, vůně a barva jsou charakteristické pro daný produkt.
(4) Zvyšování nebo snižování obsahu kyselin podle předpisu Evropské unie32) je výrobce povinen oznámit písemně Inspekci ve lhůtě stanovené předpisem Evropské unie.32) Vzor oznámení zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.
(5) V V prostorách používaných k výrobě, skladování, plnění, zpracování nebo uvádění do oběhu produktu nesmí být uchovávány látky, jejichž použití do produktu není povoleno podle předpisů Evropské unie nebo podle tohoto zákona, přičemž tyto látky lze použít k falšování produktu (například látky nahrazující mošt, aromatické látky, nedovolené prostředky k ošetřování vína apod.). Orgán dozoru je oprávněn v případě podezření na uchovávání těchto látek odebrat vzorky k rozboru.
(6) Je zakázáno
a) konzervovat jakostní víno s přívlastkem chemickými látkami, s výjimkou oxidu siřičitého,
b) skladovat ovocné víno33) nebo jeho směsi v prostorách, kde se skladuje víno, není-li ovocné víno odděleně umístěno a zřetelně označeno,
c) falšovat produkt.
(7) Prováděcí právní předpis stanoví hodnoty přípustných technologických ztrát při výrobě produktů.
(8) K pokusným účelům může inspektorát Inspekce v Brně povolit na žádost i jiné enologické postupy nebo ošetření produktu, než enologické postupy a ošetřování uvedené v předpisech Evropské unie, tomto zákoně a prováděcím právním předpisu, za podmínek stanovených předpisy Evropské unie.35) O odvolání rozhoduje ústřední inspektorát Inspekce.
(9) Prováděcí právní předpis může stanovit
a) podrobnosti o enologických postupech a ošetřování produktů, pokud nejsou stanoveny předpisy Evropské unie,
b) požadavky na látky přídatné, pomocné a látky určené k aromatizaci, pokud nejsou upraveny zvláštním právním předpisem35a) nebo předpisy Evropské unie 36) a pokud jsou povoleny,37)
c) látky přídatné, pomocné a látky určené k aromatizaci, které nesmí být v produktech obsaženy nebo smí být obsaženy jen v určitém množství, a jejich množství.
(10) Ministerstvo v případě nepříznivých povětrnostních podmínek může vydávat opatření obecné povahy, kterým povolí přikyselování některých produktů vyrobených v České republice z hroznů révy vinné sklizených v České republice94). Ministerstvo v tomto opatření obecné povahy může povolit i opakované přikyselování95). Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti před projednáním jeho návrhu s výrobci produktů.
32) Čl. 26 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
33) Vyhláška č. 335/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
35) Čl. 41 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
35a) Vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin.
36) Čl. 5 až 21 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
Čl. 2 nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991.
37) § 11 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
94) Příloha XVa písmeno C bod 6 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
95) Článek 11 nařízení Komise (ES) č. 606/2009.