přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 10

§ 10
Nepovolená výsadba révy
(1) Ústav z moci úřední nebo na žádost pěstitele rozhodne o tom, zda bylo právo na výsadbu révy uskutečněno v rozporu s předpisy Evropské unie110) nebo v rozporu s § 8 nebo § 9. V případě zjištění nepovolené výsadby révy Ústav v rozhodnutí současně uloží pěstiteli povinnost do 4 měsíců od právní moci rozhodnutí na jeho náklady vyklučit plochy osazené révou bez povolení. Nebude-li vinice ve stanovené lhůtě vyklučena, nařídí Ústav vyklučení na náklady pěstitele, a to do dvou let od marného uplynutí lhůty pro splnění povinnosti stanovené pěstiteli podle věty druhé.
(2) V případě, že vinné hrozny byly sklizeny na vinici vysazené v rozporu s předpisy Evropské unie 110) nebo v rozporu s § 8 nebo § 9, nebo z těchto vinných hroznů byly vyrobeny produkty, Inspekce rozhodne o způsobu zpracování těchto produktů.
(3) Odstavce 1 a 2 nevylučují uložení správního trestu podle tohoto zákona.
110) Čl. 62 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.