přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 9

§ 9
Opětovná výsadba révy
(1) Pěstitel je povinen oznámit Ústavu, že hodlá vyklučit vinici, v období 90 až 30 dnů před zahájením klučení. Ústav provádí kontrolu osázené plochy před vyklučením116).
(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje kromě náležitostí žádosti podle správního řádu
a) registrační číslo klučené vinice,
b) údaje o pozemku, na kterém se nachází klučená vinice, s uvedením parcelního čísla podle katastru nemovitostí, celkové plochy parcely podle katastru nemovitostí, plochy osázené, plochy klučené, a
c) doklad prokazující oprávnění žadatele k užívání pozemku, na kterém se nachází klučená vinice.
(3) K vyklučení vinice musí mít pěstitel souhlas vlastníka pozemku, na kterém se vinice nachází. Souhlas doloží pěstitel Ústavu.
(4) V případě, že pěstitel prokáže Ústavu, že vlastník pozemku nebo jeho pobyt není znám, uveřejní Ústav po dobu 90 dnů na úřední desce obce, ve které se dotčený pozemek nachází, výzvu vlastníkovi pozemku, aby uplatnil své právo na udělení souhlasu či nesouhlasu s vyklučením vinice. Pokud vlastník pozemku v této lhůtě neuplatní své právo souhlasit či nesouhlasit s vyklučením vinice, má se za to, že vlastník pozemku nebo jeho pobyt není znám, a jeho souhlas podle odstavce 3 se nevyžaduje.
(5) Povolení pro opětovnou výsadbu révy podle předpisu Evropské unie117) udělí Ústav pěstiteli na jeho žádost ve výměře, jako je osázená plocha vinice, která byla vyklučena. Žádost lze podat do konce druhého vinařského roku následujícího po roce, v němž bylo provedeno vyklučení.
(6) Na žádost pěstitele povolí Ústav opětovnou výsadbu révy ve stejné výměře, jako je osázená plocha vinice, rovněž tehdy, pokud pěstiteli současně uloží povinnost vyklučit odpovídající dříve osázenou plochu vinice do 4 let od vysazení nové révy118).
(7) Žádost podle odstavců 5 a 6 obsahuje kromě náležitostí podle správního řádu registrační číslo klučené vinice a další údaje o klučené vinici s uvedením odrůdové skladby, roku výsadby, vyklučené plochy, počtu keřů a typu vedení.
(8) V oblastech způsobilých pro produkci vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením povolí Ústav opětovnou výsadbu révy pouze pro révu splňující stejnou specifikaci týkající se chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení jako v případě vyklučené plochy.
(9) Vzor oznámení podle odstavce 1 a žádosti podle odstavců 5 a 6 zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.
116) Čl. 81 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 555/2008.
117) Čl. 66 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Čl. 8 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 561/2015.
118) Čl. 66 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Čl. 8 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 561/2015.