přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 6

§ 6
Hektarový výnos
(1) Pěstitel je povinen vést záznamy o osázené viniční ploše a dosažených hektarových výnosech podle předpisu Evropské unie21) a v souladu s prováděcím právním předpisem.
(2) Mají-li být vinné hrozny použity k výrobě jakostního vína stanovené oblasti, nesmí hektarový výnos21a) vinice, na níž byly hrozny révy vinné vypěstovány, překročit 14 tun na jeden hektar. Je-li v jedné vinici vysázeno více odrůd, platí uvedený hektarový výnos pro každou odrůdu zvlášť.
(3) Pokud bude překročen hektarový výnos podle odstavce 2, lze hrozny révy vinné použít pouze pro výrobu vína bez označení odrůdy, ročníku, bez označení tradičním výrazem104), bez chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení, nebo uvést do oběhu pouze jako hrozny révy vinné určené pro výrobu vína bez označení odrůdy, ročníku, bez označení tradičním výrazem, chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob a vzor vedení záznamů o vinicích a na nich dosažených hektarových výnosech.
21) Nařízení Rady (EHS) č. 2392/1986.
21a) Čl. 55 odst. 1 písm. f) nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Příloha VI písm. I, bod 1. nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
104) Čl. 118u nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
Čl. 29 až 48 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.