přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 252/1997
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství § 4

§ 4
Poskytování informací
(1) Žadatel je povinen poskytnout nezbytné informace pro objektivní vyhodnocení dopadu opatření zemědělské politiky ministerstvu, které určí lhůtu a rozsah těchto informací. Ministerstvo postupuje při nakládání s osobními údaji fyzických osob podle zvláštního právního předpisu.48)
(2) Ústav zemědělské ekonomiky a informací zřízený ministerstvem (dále jen "pověřená osoba") je oprávněna od ekonomických subjektů vedených podle zákona o státní statistické službě49) vyžadovat údaje způsobem a v rozsahu, které stanoví ministerstvo vyhláškou.
(3) Jestliže ekonomický subjekt vedený podle zákona o státní statistické službě49) neposkytne pověřené osobě údaje způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou, oznámí pověřená osoba tuto skutečnost neprodleně ministerstvu.
(4) Ministerstvo zpřístupňuje údaje vedené v evidenci orgánům veřejné správy, jestliže jsou potřebné pro výkon jejich funkce, přičemž při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu.48)
(5) Žádosti, informace, čestná prohlášení podle tohoto zákona se podávají na formulářích vydaných ministerstvem, Fondem, Ústavem nebo pověřenou osobou.
(6) Ministerstvo a Fond jsou oprávněny požadovat od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního bezúplatné poskytování údajů z katastru nemovitostí20) pro výkon působnosti podle tohoto zákona a rovněž pro účely zveřejnění těchto údajů v souvislosti se zveřejňováním údajů z evidence využití půdy (§ 3ab odst. 2).
(7) Generální ředitelství cel poskytuje ministerstvu o hospodářských subjektech, které podléhají kontrole podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky v souvislosti s přijímáním nebo prováděním plateb, které se vztahují k systému financování Evropským zemědělským záručním fondem, tyto údaje:
a) identifikační údaje kontrolovaného hospodářského subjektu, a to jméno nebo název, obchodní firmu a sídlo,
b) popis, včetně obchodního názvu a druhu zemědělského produktu podle zařazení v kombinované nomenklatuře uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87,
c) zemi odeslání a zemi původu zemědělského produktu a
d) množství zemědělského produktu vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek.
(8) Poskytnutí informací podle odstavce 7 není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.
5) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.
20) § 23b zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
48) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
49) § 4 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.