přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy účinné od 1. 4. 2023

10.3.2023

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období Společné zemědělské politiky 2023-2027, které je realizováno prostřednictvím schváleného Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla v této oblasti poskytovat evropské zemědělské dotace.

Dotace budou poskytovány na hektar způsobilé zemědělské půdy a budou kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy vzniklé zvýšenými náklady plynoucími z období plnění víceletých podmínek na dodržení příslušného způsobu hospodaření.

           Agroenvironmentálně-klimatická opatření přispívají ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně. Prostřednictvím těchto opatření dochází zejména k:

 • zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti,
 • posilování ekosystémových služeb a zachování stanovišť a krajiny,
 • cílenější reakci zemědělství na společenskou poptávku týkající se potravin a zdraví, a to včetně vysoce kvalitních, bezpečných a výživných potravin vyprodukovaných udržitelným způsobem.

Přijatá opatření navazují na agroenvironmentálně-klimatická opatření prováděná v letech 2014 až 2022 podle podmínek stanovených nařízením vlády č. 75/2015 Sb., případně nařízením vlády č. 330/2019 Sb.

Na agroenvironmentálně-klimatická opatření je na období 2023 až 2027 celkem alokováno cca 18,6 mld. Kč, z toho 12,1 mld. Kč je kofinancováno z národních zdrojů a 6,5 mld. Kč ze zdrojů Evropské unie.

Agroenvironmentálně-klimatických opatření se ročně týká cca 16.000 žadatelů a zemědělské půdy v rozsahu cca 1 mil. hektarů.

 

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období Společné zemědělské politiky 2023-2027, které je realizováno prostřednictvím schváleného Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky poskytování dotací pro opatření ekologické zemědělství tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto dotace poskytovat.

Cílem je kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy. Vyšší míra podpory je směřovaná na tzv. přechodné období na ekologickou produkci z důvodů vyšších nákladů na zavedení nového systému a dále pro malé zemědělce pěstující zeleninu a ostatní byliny na orné půdě do 6 ha.

Opatření Ekologické zemědělství tak přispívá ke specifickému cíli podporovat udržitelný rozvoj přírodních zdrojů a účinné hospodaření s nimi.

Opatření Ekologické zemědělství jde svým charakterem a nastavením podmínek nad veškeré podmínky konvenčního hospodaření stanovené právními předpisy, tak i nad podmínky podmíněnosti. Tímto přispívá k udržitelnému hospodaření na zemědělské půdě a eliminuje některé negativní vlivy zemědělské výroby na cenné biotopy a životní prostředí.

Přijaté opatření svým charakterem a vymezením navazuje na „Opatření Ekologické zemědělství“ prováděné v letech 2014 až 2022 podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, případně podle navazujícího nařízení vlády č. 331/2019 Sb.

Na opatření ekologické zemědělství je na období 2023 až 2027 celkem alokováno cca 11 mld. Kč, z toho cca 7 mld. Kč je kofinancováno z národních zdrojů a cca 4 mld. Kč ze zdrojů Evropské unie.

Opatření Ekologické zemědělství se ročně týká cca 5.550 žadatelů a zemědělské půdy v rozsahu cca 750 000 hektarů.

        

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 82/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období Společné zemědělské politiky 2023-2027, které je realizováno prostřednictvím schváleného Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví bližší podmínky poskytování podpory pro organizace producentů tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla poskytovat evropské zemědělské dotace.

Smyslem přijatého opatření je poskytovat finanční podporu žadatelům, a to uznaným organizacím producentů v sektorech:

 • ovoce a zelenina,
 • brambory,
 • okrasné rostliny a
 • vejce.

Přijatá opatření přímo navazují na dosavadní opatření poskytovaná v rámci nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, a na nařízení vlády č. 314/2016 Sb., o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty.

Na podporu organizací producentů v uvedených sektorech, jejich operační programy a 33 opatření je na období 2023 až 2027 ročně alokováno cca 470 mil. Kč ze zdrojů Evropské unie.

Podpora provádění společné organizace trhů organizacemi producentů se týká
cca 50 organizací producentů.

 

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 72/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období Společné zemědělské politiky 2023-2027, které je realizováno prostřednictvím schváleného Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky provádění opatření lesnicko-environmentální platby tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla v této oblasti poskytovat evropské zemědělské dotace.

Cílem je zvýšení environmentálních a klimatických služeb a ochrana lesů. Dotace bude poskytována žadatelům zařazeným do některého z následujících podopatření:

 • zachování porostního typu hospodářského souboru,
 • ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin,
 • zachování habitatových stromů.

Přijaté opatření přímo navazuje na opatření „Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů“ poskytované v letech 2016 až 2022, a to podle podmínek stanovených předchozím nařízením vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesůa o změně některých souvisejících nařízení vlády.

Na opatření lesnicko-environmentální platby je na období 2023 až 2027 celkem alokováno zhruba 446 mil. Kč, z toho 288 mil. Kč je kofinancováno z národních zdrojů a 158 mil. Kč ze zdrojů Evropské unie. Opatření lesnicko-environmentální platby se ročně týká cca 200 žadatelů a lesního porostu v rozsahu cca 28.000 hektarů.

 

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat. 

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období Společné zemědělské politiky 2023-2027, které je realizováno prostřednictvím schváleného Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky provádění opatření dobré životní podmínky zvířat tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla v této oblasti poskytovat evropské zemědělské dotace.

Cílem přijatého opatření je podpora dobrých životních podmínek vybraných kategorií skotu a prasat, a tím i zlepšení jejich zdravotního stavu. Dotace bude poskytována na velkou dobytčí jednotku způsobilých zvířat.

Přijaté opatření přímo navazuje na opatření „Dobré životní podmínky zvířat“ poskytované v letech 2015 až 2022 podle podmínek stanovených nařízením vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat.

Na opatření dobré životní podmínky zvířat jsou na období 2023 až 2027 celkem alokovány cca 3,7 mld. Kč, z toho 2,4 mld. Kč je kofinancováno z národních zdrojů a 1,3 mld. Kč ze zdrojů Evropské unie.

Opatření dobré životní podmínky zvířat se ročně týká cca 670.000 velkých dobytčích jednotek způsobilých zvířat.

 

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací  

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období společné zemědělské politiky 2023 až 2027, které se realizuje prostřednictvím schváleného Strategického plánu společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací tak, aby ČR splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy EU a mohla v této oblasti poskytovat evropské zemědělské dotace.

Cílem přijatého opatření je snížit používání antimikrobik v chovu prasat na základě podávání vakcín podle imunizačního programu zpracovaného pro daný chov ošetřujícím veterinárním lékařem. Dotace bude poskytována na velkou dobytčí jednotku způsobilých prasat.

Jde o nově zaváděné opatření v České republice.

Na opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací jsou na období 2023 až 2027 celkem alokovány zhruba 2 mld. Kč, z toho 1,3 mld. Kč je kofinancováno z národních zdrojů a 700 mil. Kč ze zdrojů EU.

Opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací se ročně týká přibližně 760 000 velkých dobytčích jednotek prasat.

 

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 62/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období společné zemědělské politiky 2023 až 2027, které se realizuje prostřednictvím schváleného Strategického plánu společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě tak, aby ČR splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy EU a mohla v této oblasti poskytovat evropské zemědělské dotace.

Cílem nařízení vlády je kompenzovat zemědělským subjektům dodatečné náklady a ušlé příjmy, vzniklé důsledkem omezení v zájmu ochrany přírody. Dotace bude poskytována na hektar způsobilé zemědělské půdy.

Přijaté opatření přímo navazuje na podopatření „Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000“ poskytované v letech 2015 až 2022, a to podle podmínek stanovených předchozím nařízením vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.

Na opatření Natura 2000 na zemědělské půdě je na období 2023 až 2027 celkem alokováno zhruba 117 mil. Kč, z toho 76 mil. Kč je kofinancováno z národních zdrojů a 41 mil. Kč ze zdrojů EU.

Opatření Natura 2000 na zemědělské půdě se ročně týká kolem 800 žadatelů a zemědělské půdy v rozsahu přibližně 13 000 hektarů.

 

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 61/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období společné zemědělské politiky 2023 až 2027, které se realizuje prostřednictvím schváleného Strategického plánu společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky provádění opatření v oblastech s přírodními omezeními tak, aby ČR splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy EU a mohla v této oblasti poskytovat evropské zemědělské dotace.

Cílem nařízení vlády je kompenzovat zemědělským subjektům dodatečné náklady a ušlé příjmy, vzniklé důsledkem přírodních nebo jiných zvláštních omezení. Dotace bude poskytována na hektar způsobilé zemědělské půdy.

Přijaté opatření přímo navazuje na opatření „Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (ANC)“ poskytované v letech 2018 až 2022, a to podle podmínek stanovených předchozím nařízením vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády.

Na opatření v oblastech s přírodními omezeními je na období 2023 až 2027 celkem alokováno zhruba 21 mld. Kč, z toho 14 mld. Kč je kofinancováno z národních zdrojů a 7 mld. Kč ze zdrojů EU.

Opatření v oblastech s přírodními omezeními se ročně týká kolem 22 000. žadatelů a zemědělské půdy v rozsahu přibližně 2 mil. hektarů.

 

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 63/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období společné zemědělské politiky 2023 až 2027, které se realizuje prostřednictvím schváleného Strategického plánu společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky poskytování dotací pro opatření pro zalesňování zemědělské půdy tak, aby ČR splnila podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy EU a mohla tyto dotace poskytovat.

Cílem nařízení vlády je částečně kompenzovat náklady na zalesnění a péči o lesní porost a příjmy ušlé v důsledku ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku.

Na základě nařízení vlády bude možné v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy poskytovat tři druhy dotací, a to:

•           dotace na založení lesního porostu,

•           dotace na péči o lesní porost nebo

•           dotace za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku.

Přijaté opatření přímo navazuje na „Opatření zalesňování zemědělské půdy“ poskytované v letech 2015 až 2022, a to podle podmínek stanovených předchozím nařízením vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy.

Na opatření pro zalesňování zemědělské půdy je na období 2023 až 2027 celkem alokováno zhruba 98,5 mil. Kč, z toho 64 mil. Kč je kofinancováno z národních zdrojů a 34,5 mil. Kč ze zdrojů EU.

V rámci tohoto opatření se předpokládá podpořit převod ze zemědělského půdního fondu do pozemků určených pro plnění funkce lesa v rozsahu 250 ha.

 

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem