přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 1. 4. 2017

7.2.2017

Změna vinařského zákona

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 26/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který nabývá účinností dnem 1. 4. 2017.

Přijatý zákon má dva hlavní cíle. Tím prvním je přizpůsobení právního řádu ČR novým přímo použitelným a bezprostředně aplikovatelným nařízením EU. V rámci úpravy vinohradnictví se proto implementuje nový systém povolení pro výsadbu révy na období do 31. 12. 2030, a to včetně sankcí za jeho nevyužití, a nový systém povolení opětovné výsadby vinic.

Druhým cílem zákona je boj proti různým formám černého trhu s vínem, tj. stanovení úpravy, která zajistí lepší regulaci nakládání s nebalenými výrobky z révy vinné a zejména pak se sudovým vínem, které představuje nezanedbatelnou část segmentu trhu s vínem v ČR. Výrobky z révy vinné, a to zejména nebalená vína, resp. sudová vína jako jeden z typů nebalených vín, se v posledních letech staly jedním z nejvíce falšovaných zemědělských produktů.

Zákon č. 26/2017 Sb. je největší změnou právní úpravy v této oblasti od roku 2004 a upravuje zejména:

  • omezení množství prodejních míst sudového vína; především omezením prodeje sudových vín vyjma provozoven výrobců vína nebo příjemců zahraničního nebaleného vína,

  • vymezení kategorie obalů, v nichž je možno víno prodávat spotřebiteli; v rámci prodeje vína spotřebiteli z obalů určených pro spotřebitele je pak vymezeno tzv. čepované víno (v zásadě bag in boxy do 20 litrů objemu) a rozlévané víno (do 5 litrů),

  • zveřejnění části Registru vinic, z níž bude online zřejmé, ve kterých provozovnách výrobci nebo příjemci zahraničního nebaleného vína prodávají sudové víno; toto opatření by mělo mimo jiné přispět k eliminaci nelegálních nenahlášených prodejen pančovaného sudového vína,

  • zavedení povinného logotypu na obalu vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením „vyrobeno z hroznů révy vinné sklizených na území ČR“, což jsou opatření k zvýšení informovanosti spotřebitelů,

  • zavedení oznamovací povinnosti pro příjemce veškerého zahraničního nebaleného vína (tj. nejen sudového) a dalších zahraničních výrobků z révy vinné,

  • uložení povinnosti uskladnit nebalené víno po příchodu do ČR na 10 dnů v místě určení (v místě prvního příjmu vín) pro účely případné kontroly ze strany SZPI,

  • zvýšení horní hranice pokut za správní delikty týkající se nově definovaného falšování vinařského produktu a porušení nově zavedených povinností v rámci boje s černým trhem s vínem na 50 milionů Kč; v případě skutečně rozsáhlých podvodů je dosavadní nejvyšší sazba do 5 milionů Kč nedostatečná a nemá dostatečný preventivní účinek.

Podstatná část nové právní úpravy ve vinařské oblasti bude aplikovatelná s ohledem na přechodná ustanovení až koncem roku 2017.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem