přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 252/2004
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Příl.7

Příl.7
Postup vypracování posouzení rizik a hodnocení výsledků tohoto postupu
Postup vypracování posouzení rizik sestává ze série kroků uvedených v tabulce 1, které vedou ke zpracování posouzení rizik podle § 3c odst. 1 písm. f) a odst. 5 zákona. K charakterizaci rizika použije osoba uvedená v § 3 odst. 2 zákona metodiku uvedenou v tabulkách 2 až 4, nebo jinou srovnatelnou metodiku, která vhodným způsobem posoudí následky a pravděpodobnost výskytu zjištěných nebezpečí, rozdělí je podle míry rizika a určí nepřijatelná rizika. Za nepřijatelná se považují rizika vysoká a střední; v případě velkých vodárenských systémů a velkého počtu identifikovaných rizik se za nepřijatelná považují pouze ta střední rizika, která by měla velké následky. Uvedený postup se použije pro vypracování, přezkoumání i aktualizaci posouzení rizik.
Posouzení rizik se zpracovává pro každou zásobovanou oblast samostatně. Jestliže je zásobovaná oblast součástí skupinového vodovodu, zpracuje se posouzení rizik pro celý skupinový vodovod, pokud má jednoho provozovatele. V případě více provozovatelů skupinového vodovodu se posouzení rizik vypracovávají takovým způsobem, aby na sebe posouzení rizik jednotlivých částí systému obsahově i časově navazovala, nevylučují-li to objektivní okolnosti.
Tabulka 1. Obsah a struktura posouzení rizik.
I------I----------------I------------------------------------I------------------------------------I
I Krok I   Název   I        Obsah        I        Výstup        I
I------I----------------I------------------------------------I------------------------------------I
I 1  I Ustavení osoby I Jmenování osoby či ustavení    I Hlavní odpovědná osoba, která   I
I   I či pracovního I pracovního týmu odpovědného za   I zpracování provedla, a seznam   I
I   I týmu      I zpracování posouzení rizik a jeho I členů pracovního týmu, pokud    I
I   I        I zavedení do praxe.         I zpracování provádělo více osob.  I
I------I----------------I------------------------------------I------------------------------------I
I 2  I Popis systému I Inventura systému po stránce    I Aktuální popis systému zásobování I
I   I zásobování   I technické, organizační i      I vodou (zdroj, úprava, distribuce, I
I   I vodou     I personální.            I odběratelé, organizace       I
I   I        I                  I provozovatele - odpovědnost za   I
I   I        I                  I jednotlivé úseky systému, způsob  I
I   I        I                  I dokumentace činností).       I
I------I----------------I------------------------------------I------------------------------------I
I 3  I Identifikace  I Vyhledání všech relevantních    I Seznam identifikovaných nebezpečí I
I   I nebezpečí   I existujících nebo hrozících    I a jejich příčin, rozdělených podle I
I   I        I nebezpečí [§ 2 písm. m)] v     I jednotlivých částí systému     I
I   I        I posuzovaném systému zásobování;  I zásobování a doplněných o již   I
I   I        I popis stávajících kontrolních   I použitá relevantní kontrolní    I
I   I        I opatření [§ 2 písm. n)] a jejich  I opatření. Návrh dodatečného    I
I   I        I propojení s určenými nebezpečími. I šetření v případě nejasných    I
I   I        I                  I nebezpečí.             I
I------I----------------I------------------------------------I------------------------------------I
I 4  I Charakterizace I Odhad pravděpodobnosti vzniku   I Seznam identifikovaných nebezpečí I
I   I rizika     I nebezpečí podle tabulky 2 a    I s určením jejich závažnosti, který I
I   I        I následků zjištěných nebezpečí   I obsahuje:             I
I   I        I podle tabulky 3, určení      I a) hodnocení pravděpodobnosti   I
I   I        I nepřijatelných rizik a s nimi   I jejich výskytu a jejich následků  I
I   I        I souvisejících kritických bodů v  I na jakost nebo množství dodávané  I
I   I        I systému zásobování.        I vody,               I
I   I        I                  I b) míru rizika každého nebezpečí  I
I   I        I                  I vyplývající z uvedeného hodnocení, I
I   I        I                  I c) označení nepřijatelných rizik  I
I   I        I                  I (kritických bodů systému).     I
I------I----------------I------------------------------------I------------------------------------I
I 5  I Nápravná a   I Určení odpovídajících nápravných  I Seznam nepřijatelných rizik s   I
I   I kontrolní   I [§ 2 písm. o)] nebo kontrolních  I návrhem na:            I
I   I opatření    I opatření u nepřijatelných rizik  I a) nápravná opatření        I
I   I        I nebo dalších rizik, která     I k jejich odstranění nebo zmírnění I
I   I        I provozovatel považuje za významná I (tam, kde je to možné), včetně   I
I   I        I a potřebná k ošetření, a      I časového harmonogramu,       I
I   I        I naplánování jejich provedení či  I b) kontrolní opatření (tam, kde  I
I   I        I zavedení do praxe.         I riziko nelze odstranit).      I
I------I----------------I------------------------------------I------------------------------------I
I 6  I Provozní    I Zavedení systému provozního    I Návody na způsob a četnost     I
I   I monitorování  I monitorování zvolených kontrolních I kontroly kritických bodů formou  I
I   I kritických   I opatření u kritických bodů.    I kontrolních opatření a jejich   I
I   I bodů      I                  I začlenění do monitorovacího    I
I   I        I                  I programu, včetně způsobu      I
I   I        I                  I dokumentování provedených kontrol. I
I------I----------------I------------------------------------I------------------------------------I
I 7  I Verifikace   I Ověření správnosti posouzení rizik I Popis, jakým způsobem budou    I
I   I        I a provozního řádu a jejich     I hodnoceny správnost a účinnost   I
I   I        I účinnosti v praxi.         I posouzení rizik a provozního řádu I
I   I        I                  I a jejich naplňování v praxi.    I
I------I----------------I------------------------------------I------------------------------------I
I 8  I Přezkoumání  I Periodické přezkoumání účinnosti  I Datum, kdy bude nejpozději     I
I   I účinnosti   I posouzení rizik na základě nových I provedeno přezkoumání, a podmínky, I
I   I        I zkušeností, výsledků o jakosti   I za kterých má být přezkoumání   I
I   I        I vody a havárií.          I provedeno okamžitě.        I
I------I----------------I------------------------------------I------------------------------------I
Tabulka 2. Způsob hodnocení pravděpodobnosti výskytu nebezpečí (krok 4 tabulky 1 posouzení rizik - charakterizace rizika).
I------------------I--------------------I------------------------------------I
I   Úroveň   I  Slovní popis  I Meze hodnotících kritérií podle  I
I pravděpodobnosti I pravděpodobnosti I   pravděpodobnosti výskytu   I
I   výskytu   I   výskytu    I                  I
I------------------I--------------------I------------------------------------I
I    A     I  téměř jisté   I  jedenkrát denně nebo trvale   I
I------------------I--------------------I------------------------------------I
I    B     I  pravděpodobné  I jedenkrát týdně nebo několikrát  I
I         I          I       měsíčně        I
I------------------I--------------------I------------------------------------I
I    C     I méně pravděpodobné I jedenkrát měsíčně nebo několikrát I
I         I          I        ročně        I
I------------------I--------------------I------------------------------------I
I    D     I nepravděpodobné  I    jedenkrát ročně a méně    I
I------------------I--------------------I------------------------------------I
I    E     I    vzácné    I  jedenkrát za pět a více let   I
I------------------I--------------------I------------------------------------I
Tabulka 3. Způsob hodnocení následků nebezpečí pro kvalitu vody a její dodávku (krok 4 tabulky 1 posouzení rizik - charakterizace rizika).
I----------I------------I----------------------------------------------------I
I     Úroveň I  Slovní  I  Meze hodnotících kritérií podle typu následků  I
I následků I  popis  I                          I
I     I následků I                          I
I----------I------------I----------I-----------------------------------------I
I 4    I  Velké  I Kvalita I a) prokazatelně dojde ke zhoršení    I
I     I      I  vody  I organoleptických vlastností vody, voda I
I     I      I     I se stane nepřijatelnou pro větší počet I
I     I      I     I spotřebitelů              I
I     I      I     I nebo                  I
I     I      I     I b) dojde k překročení mírnějšího limitu I
I     I      I     I pro nouzové zásobování u chemického   I
I     I      I     I ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou   I
I     I      I     I nebo                  I
I     I      I     I c) dojde (dochází) k výraznému     I
I     I      I     I překročení limitu nebo k opakovanému  I
I     I      I     I překračování limitu u mikrobiologického I
I     I      I     I ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou   I
I     I      I     I nebo                  I
I     I      I     I d) konzumace vody může způsobit     I
I     I      I     I onemocnění nebo úmrtí          I
I     I      I----------I-----------------------------------------I
I     I      I Množství I a) přerušení dodávky na více než 2 dny I
I     I      I  vody  I - přechod k náhradnímu zásobování    I
I     I      I     I pitnou vodou              I
I     I      I     I nebo                  I
I     I      I     I b) přerušení dodávky v důsledku havárie I
I     I      I     I citlivým odběratelům (zejména      I
I     I      I     I poskytovatelům zdravotnických služeb,  I
I     I      I     I potravinářským podnikům apod.) na dobu I
I     I      I     I delší než 2 hodiny           I
I----------I------------I----------I-----------------------------------------I
I 3    I Střední  I Kvalita I a) dojde ke zhoršení organoleptických  I
I     I      I  vody  I vlastností vody, které zaregistruje a  I
I     I      I     I nepříznivě vnímá větší okruh      I
I     I      I     I spotřebitelů              I
I     I      I     I nebo                  I
I     I      I     I b) dojde k překročení limitní hodnoty u I
I     I      I     I chemického ukazatele s nejvyšší mezní  I
I     I      I     I hodnotou, ale není překročen limit pro I
I     I      I     I nouzové zásobování           I
I     I      I     I nebo                  I
I     I      I     I c) dojde k překročení limitu pro    I
I     I      I     I nouzové zásobování u ukazatele s mezní I
I     I      I     I hodnotou                I
I     I      I     I nebo                  I
I     I      I     I d) dojde (dochází) k občasnému menšímu I
I     I      I     I překročení limitu u mikrobiologického  I
I     I      I     I ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou   I
I     I      I----------I-----------------------------------------I
I     I      I Množství I a) přerušení dodávky vody na 12 h až 2 I
I     I      I  vody  I dny - zajištění náhradního zásobování  I
I     I      I     I vodou (cisterny), částečné či úplné   I
I     I      I     I omezení provozu             I
I     I      I     I nebo                  I
I     I      I     I b) pokles hydrodynamického přetlaku pod I
I     I      I     I 0,15 MPa při zástavbě do dvou      I
I     I      I     I nadzemních podlaží, resp. pod 0,25 MPa I
I     I      I     I při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží  I
I     I      I     I na déle než 2 dny*)           I
I     I      I     I nebo                  I
I     I      I     I c) vyhlášení omezení zalévání zahrad a I
I     I      I     I napouštění bazénů            I
I----------I------------I----------I-----------------------------------------I
I 2    I  Malé  I Kvalita I a) dojde ke zhoršení organoleptických  I
I     I      I  vody  I vlastností vody, které zaregistruje   I
I     I      I     I menší okruh spotřebitelů        I
I     I      I     I nebo                  I
I     I      I     I b) dojde k překročení limitní hodnoty u I
I     I      I     I ukazatele s mezní hodnotou, ale není  I
I     I      I     I překročen limit pro nouzové zásobování I
I     I      I     I nebo                  I
I     I      I     I c) dojde k mírnému zvýšení hodnot    I
I     I      I     I chemického ukazatele, ale ještě ne   I
I     I      I     I k překročení nejvyšší mezní hodnoty   I
I     I      I----------I-----------------------------------------I
I     I      I Množství I a) přerušení dodávky vody do 12 hodin  I
I     I      I  vody  I                     I
I----------I------------I----------I-----------------------------------------I
I 1    I Nevýznamné I Kvalita I a) žádný zjistitelný vliv nebo     I
I     I či žádné I  vody  I zanedbatelné následky nevýznamného   I
I     I      I     I zvýšení hodnot ukazatele, ale ne    I
I     I      I     I překročení mezní hodnoty; nejsou    I
I     I      I     I ovlivněny organoleptické vlastnosti   I
I     I      I     I vody                  I
I     I      I----------I-----------------------------------------I
I     I      I Množství I a) občasný pokles tlaku, který však   I
I     I      I  vody  I neomezí dodávku vody žádnému      I
I     I      I     I spotřebiteli              I
I----------I------------I----------I-----------------------------------------I
*) Podle § 15 odst. 5 vyhlášky č. 428/2001 Sb.
Tabulka 4. Způsob stanovení míry rizika (krok 4 tabulky 1 posouzení rizik - charakterizace rizika).
I------------------------I---------------------------------------------------I
I  Pravděpodobnost   I          Následky            I
I (výskytu nebezpečí)  I------------I------------I------------I------------I
I            I nevýznamné I  malé  I střední  I  velké  I
I------------------------I------------I------------I------------I------------I
I A (téměř jisté)    I   1   I   2   I   3   I   3   I
I------------------------I------------I------------I------------I------------I
I B (pravděpodobné)   I   1   I   2   I   2   I   3   I
I------------------------I------------I------------I------------I------------I
I C (méně pravděpodobné) I   1   I   2   I   2   I   3   I
I------------------------I------------I------------I------------I------------I
I D (nepravděpodobné)  I   1   I   1   I   2   I   2   I
I------------------------I------------I------------I------------I------------I
I E (vzácné)       I   1   I   1   I   1   I   2   I
I------------------------I------------I------------I------------I------------I
Poznámky:
1 - nízké riziko, nevyžadující opatření nebo jen drobné úpravy provozu; lze zvládnout běžnými postupy;
2 - střední riziko, podle situace může znamenat nutné zásadní úpravy provozu, ale také jen pravidelné monitorování stavu;
3 - vysoké riziko, vyžaduje urychlené řešení.