přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 54/2008
Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů § 18

§ 18
Údaje uváděné na receptu
(1) Na receptu se uvádějí tyto údaje:
a) jméno, případně jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu, případně místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, a telefonní číslo chovatele zvířete, je-li jím fyzická osoba; u právnické osoby název nebo obchodní firma, sídlo a telefonní číslo; telefonní čísla se uvádějí jen v případě, že s tím jejich uživatelé souhlasí,
b) druh zvířete, pro které je léčivý přípravek předepisován,
c) předepsaný léčivý přípravek, a to
1. chráněný název, pod nímž byl léčivý přípravek registrován10), léková forma, síla a velikost balení, nebo
2. lékopisný název nebo jeho synonymum anebo jeho zkratka uvedená v Českém lékopisu11), a to i pro jeho jednotlivé složky v případě, že se jedná o připravovaný léčivý přípravek,
d) návod k použití,
e) datum vystavení,
f) otisk razítka obsahujícího jméno, případně jména, příjmení a místo podnikání, případně místo výkonu praxe předepisujícího veterinárního lékaře; pokud veterinární lékař vykonává odborné veterinární činnosti5) jako zaměstnanec fyzické nebo právnické osoby oprávněné vykonávat odborné veterinární činnosti5), uvádí se dále jméno, případně jména, příjmení a místo pravidelného poskytování veterinární péče této osoby, jde-li o fyzickou osobu, nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu, telefonní číslo a
g) podpis veterinárního lékaře.
(2) Doba platnosti receptu se řídí podle § 14 obdobně.
5) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10) § 32 zákona č. 378/2007 Sb.
11) § 11 písm. d) zákona č. 378/2007 Sb.