přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 252/2004
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Příl.5

Příl.5
Minimální rozsah rozborů vzorků pitné vody
1. Krácený rozbor
Účelem kráceného rozboru je ověřovat, zda jsou u odběratele dodržovány limitní hodnoty klíčových mikrobiologických, fyzikálně-chemických a organoleptických ukazatelů stanovených touto vyhláškou nebo příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví na základě zákona.
Krácený rozbor sestává z ukazatelů uvedených v tabulce A.
Tabulka A
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I č. I             ukazatel            I vysvětlivky I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 1 I Escherichia coli                    I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 2 I koliformní bakterie                   I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 3 I počty kolonií při 22 °C                 I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 4 I počty kolonií při 36 °C                 I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 5 I mikroskopický obraz - abioseston            I   1   I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 6 I mikroskopický obraz - počet organismů          I   1   I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 7 I mikroskopický obraz - živé organismy          I   1   I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 8 I amonné ionty                      I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 9 I barva                          I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 10 I dusičnany                        I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 11 I dusitany                        I   5   I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 12 I hliník                         I   2   I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 13 I chlor volný nebo jiná aktivní látka chemické dezinfekce I   3   I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 14 I chemická spotřeba kyslíku-manganistanem (nebo celkový  I       I
I  I organický uhlík)                    I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 15 I chuť                          I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 16 I konduktivita                      I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 17 I mangan                         I   4   I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 18 I pach                          I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 19 I pH                           I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 20 I zákal                          I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 21 I železo                         I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I 22     I teplota                         I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
I  I další relevantní ukazatele vyplývající z posouzení   I       I
I  I rizik                          I       I
I----I---------------------------------------------------------I-------------I
Vysvětlivky:
1. Stanovuje se v případě, je-li zdrojem povrchová voda. Je-li zdrojem podzemní voda, stanovuje se pouze v případě ovlivnění podzemního zdroje povrchovou vodou a indikace pomnožování organismů v síti.
2. Stanovuje se pouze při použití kolaguačního činidla na bázi hliníku.
3. Stanovuje se pouze v případě použití prostředků obsahujících chlor. V případě využití vázaného aktivního chloru (zejména ve formě chloraminů) pro dezinfekci, se stanovuje celkový aktivní chlor. Při použití jiného chemického dezinfekčního prostředku se stanoví zbytkové množství příslušné aktivní látky.
4. Stanovuje se pouze v případě, kdy je mangan z vody při úpravě odstraňován.
5. Stanovuje se pouze v případě, že se provádí dezinfekce vody chloraminací.
Pro všechny vysvětlivky platí, že pokud je do skupinového vodovodu dodávána směs vody, kde je podíl vody, pro kterou daná vysvětlivka platí, trvale nižší než 50 %, a zároveň je tato voda sledována samostatně ve vodovodu pro více než 5 000 osob, není nutné ve vodovodu s touto směsí dané ukazatele v kráceném rozboru sledovat.
2. Úplný rozbor
Účelem úplného rozboru je ověřovat, zda jsou dodržovány limitní hodnoty všech ukazatelů stanovených touto vyhláškou nebo příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví na základě § 4 odst. 6 zákona.
Předmětem úplného rozboru jsou všechny ukazatele uvedené v následující tabulce s výjimkou případů, kdy je příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví stanoveno na základě zákona jinak.
Místa odběru vzorků jsou stanovena tabulce B. Pokud je vodojem v blízkosti spotřebiště a posouzení rizik neprokáže, že by mohlo dojít k významné změně v jakosti vody mezi vodojemem a spotřebištěm, lze ho zahrnout jako jedno z míst odběru u spotřebitele; toto platí pro oblasti, kde se provádí 4 a více úplných rozborů za rok.
Tabulka B
I----I---------------------------------------I-------------------------------I-------------I
I č. I       Ukazatel         I     Místa odběru     I Vysvětlivky I
I  I                    I---------------I---------------I       I
I  I                    I Voda upravená I Voda dodávaná I       I
I  I                    I    +    I (spotřebitel) I       I
I  I                    I        I   ++    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I  I A. Mikrobiologické a biologické ukazatele                      I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 1 I Clostridium perfringens        I    X    I        I  1, 2   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 2 I intestinální enterokoky        I    X    I    X    I   2   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 3 I Escherichia coli           I    X    I    X    I   2   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 4 I koliformní bakterie          I    X    I    X    I   2   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 5 I mikroskopický obraz - abioseston   I    X    I    X    I  1, 2   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 6 I mikroskopický obraz - počet organismů I    X    I    X    I  1, 2   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 7 I mikroskopický obraz - živé organismy I    X    I    X    I  1, 2   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 8 I počty kolonií při 22 °C        I    X    I    X    I   2   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 9 I počty kolonií při 36 °C        I    X    I    X    I   2   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I  I B. Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele                  I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 11 I 1,2-dichlorethan           I    *    I    *    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 12 I akrylamid               I    -    I    -    I   3   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 13 I amonné ionty             I    *    I    *    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 14 I antimon                I    *    I    *    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 15 I arsen                 I    *    I    *    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 16 I barva                 I    X    I    X    I   2   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 17 I benzen                I        I    X    I   4   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 18 I benzo[a]pyren             I        I    X    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 19 I beryllium               I    *    I    *    I   5   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 20 I bor                  I    *    I    *    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 21 I bromičnany              I        I    X    I   6   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 22 I celkový organický uhlík        I    *    I    *    I   7   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 23 I dusičnany               I    *    I    *    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 24 I dusitany               I    X    I    X    I   2   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 25 I epichlorhydrin            I    -    I    -    I   3   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 26 I fluoridy               I    *    I    *    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 27 I hliník                I    *    I    *    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 28 I hořčík                I    *    I    *    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 29 I chemická spotřeba kyslíku Mn     I    X    I    X    I  2, 8   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 30 I chlor volný              I        I    X    I   9   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 31 I chlorečnany              I        I    X    I   9   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 32 I chlorethen (vinylchlorid)       I        I    X    I   3   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 33 I chloridy               I    *    I    *    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 34 I chloritany              I        I    X    I   9   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 35 I chrom                 I    *    I    *    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 36     I chuť                 I    X    I    X    I   2   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 37 I kadmium                I        I    X    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 38 I konduktivita             I    *    I    *    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 39 I kyanidy celkové            I    *    I    *    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 40 I mangan                I    *    I    *    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 41 I měď                  I        I    X    I   10   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 42 I microcystin-LR            I    X    I        I  2, 11  I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 43 I nikl                 I        I    X    I   10   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 44 I olovo                 I        I    X    I   10   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 45 I ozon                 I    X    I        I  2, 9   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 46 I pach                 I    X    I    X    I   2   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 47 I pesticidní látka           I    *    I    *    I   12   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 48 I pesticidní látky celkem        I    *    I    *    I   12   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 49 I pH                  I    X    I    X    I   2   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 50 I polycyklické aromatické uhlovodíky  I        I    X    I   13   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 51 I rtuť                 I    *    I    *    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 52 I selen                 I    *    I    *    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 53 I sírany                I    *    I    *    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 54 I sodík                 I    *    I    *    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 55 I stříbro                I        I    X    I   14   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 56 I teplota                I    X    I    X    I   2   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 57 I tetrachlorethen            I        I    X    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 58 I trihalomethany            I        I    X    I   15   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 59 I trichlorethen             I        I    X    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 60 I trichlormethan (chloroform)      I        I    X    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 61 I uran                 I    *    I    *    I   16   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 62 I vápník                I    *    I    *    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 63 I vápník a hořčík            I    *    I    *    I       I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 64 I zákal                 I    X    I    X    I   2   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
I 65 I železo                I    X    I    X    I   2   I
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I-------------I
Poznámky k místům odběru:
+ Výstup ze stavby pro úpravu vody nebo zdroje bez technologie úpravy vody, v obou případech po dezinfekci, pokud je používána. Jedná se o vodu, která již nevyžaduje žádnou další úpravu, aby mohla být dodaná spotřebitelům.
++ Místa splnění požadavků na jakost pitné vody podle § 8.
(x) Znamená, že v rámci jednoho úplného rozboru musí být vzorek povinně odebrán na tomto místě. Pokud provozovatel odebírá vzorek jak na výstupu z úpravny, tak u spotřebitele, tak se jedná o časově souvztažný odběr, kdy mezi odběrem obou vzorků nesmí uplynout více než 7 pracovních dnů. Požadavek souvztažných odběrů se netýká případů, kdy je úpravna vody a distribuční síť provozována různými provozovateli nebo se jedná o osoby podle § 3 odst. 2 zákona, které provozují systém zásobování pitnou vodou, na něhož se nevztahuje zákon č. 274/2001 Sb.
(*) Znamená, že v rámci jednoho úplného rozboru může být vzorek odebrán na libovolném z takto vyznačených míst.
Vysvětlivky:
1. Stanovuje se pouze u pitných vod upravovaných přímo z vod povrchových nebo u podzemních vod ovlivněných povrchovými vodami.
2. Osoby podle § 3 odst. 2 zákona, které provozují systém zásobování pitnou vodou, který nespadá do působnosti zákona č. 274/2001 Sb., provádějí za běžných podmínek provozu stanovení tohoto ukazatele jen u spotřebitele.
3. Stanovení v pitné vodě se provede jen v případě, kdy není možné provést výpočet podle vysvětlivky 10 v příloze č. 1 k této vyhlášce a látka se vzhledem k použitým materiálům může ve vodě vyskytovat. Stanovení chlorethenu (vinylchloridu) se provede u nových zdrojů před jejich uvedením do provozu.
4. Při stanovení benzenu je nutné sledovat, není-li indikována přítomnost dalších aromatických uhlovodíků (toluenu, xylenů, ethylbenzenu). V případě kvantitativního stanovení se uvedou nálezy stanovených látek do protokolu o zkoušce.
5. Stanovuje se vždy u nového zdroje a dále tam, kde nálezy beryllia přesahují 30 % limitní hodnoty.
6. Stanovuje se jen u vody ošetřené ozonem nebo chlornanem sodným.
7. Nemusí se stanovovat u zdrojů dodávajících méně než 10 000 m
3
vody denně.
8. Není nutno stanovovat, pokud je stanoven obsah celkového organického uhlíku.
9. Obsah volného chloru, chloritanů či ozonu se stanovuje pouze v případě použití chloru nebo prostředků obsahujících chlor, oxidu chloričitého nebo ozonu při úpravě vody. Za úpravu se považuje i dezinfekce vody. Chlorečnany se stanovují pouze v případě oxidace nebo dezinfekce vody pomocí chlornanu sodného nebo oxidu chloričitého.
10. Pro kontrolu jakosti pitné vody podle § 4 se použije metoda náhodného vzorkování během pracovního dne, která spočívá v odběru prvních 1 000 ml vody z kohoutku (bez očištění kohoutku a bez předchozího odpouštění vody nebo odběru vzorků vody na stanovení jiných ukazatelů). Zjistí-li se při tomto odběru překročení limitní hodnoty a je-li prokázáno, že se jedná o zhoršení vlivem vnitřního vodovodu, provádí se účelové vzorkování pro zjištění průměrné koncentrace látky požité odběrateli během jednoho týdne.
11. Stanovuje se u pitné vody upravené z povrchové. Není nutno stanovovat, pokud z posouzení rizik vyplývá, že výskyt sinic v surové vodě je málo pravděpodobný, nebo pokud provozní rozbory surové vody ukazují, že výskyt sinic je zanedbatelný.
12. Stanovují se pouze pesticidy s pravděpodobným výskytem v daném zdroji, nestanovení pesticidních látek se zdůvodní.
13. V rámci tohoto ukazatele se provede kvantitativní stanovení následujících specifických látek: benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[ghi]perylen, indeno[1,2,3-cd]pyren.
14. Stanovuje se u vod dezinfikovaných solemi stříbra a vod upravovaných zařízením obsahujícím stříbro.
15. V rámci tohoto ukazatele se provede kvantitativní stanovení následujících specifických látek: trichlormethanu (chloroformu), tribrommethanu (bromoformu), dibromchlormethanu a bromdichlormethanu.
16. Stanovuje se vždy u nového zdroje podzemní vody, dále tam, kde nálezy radioaktivních ukazatelů indikují přítomnost uranu ve vodě, a tam, kde nálezy uranu přesahují 30 % limitní hodnoty.