přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informační systém SZIF je napojen na Informační systém základních registrů (ISZR)

15.3.2013

Od 1. 3. 2013 je Informační systém SZIF napojen na Informační systém základních registrů (ISZR), ze kterého je SZIF dle Zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech povinen přebírat referenční údaje o českých subjektech.

Nadále tedy budou dle § 4 zákona č. 111/2009 Sb. správné referenční údaje o subjektu – zejména: „jméno“, „příjmení“, „adresa trvalého pobytu“, „IČ“, „název organizace“, „adresa sídla“, – přebírány z ISZR.

Tyto údaje SZIF od 1. 3. 2013 nepřebírá od žadatelů, ale automatizovaně z Registru obyvatel a Registru osob, dále jen ze Základních registrů ČR.

V případě potřeby změny těchto údajů musí změnu žadatelé nahlásit pouze a přímo editorům těchto registrů. *

Vyzýváme žadatele, aby si v předstihu před podáním žádostí na SZIF ověřili správnost svých údajů vedených v Základních registrech ČR.

Údaje převzaté ze Základních registrů jsou žadatelům dostupné na Portálu farmáře SZIF od 4. 3. 2013.

Další údaje žadatelů  - doručovací adresy, kontaktní údaje a čísla bankovních účtů budou žadatelé poskytovat SZIF tak jako dosud.

Subjekty neevidované v Základních registrech ČR (cizinci, příspěvkové organizace zřízené ministerstvem, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem (krajem, obcí) před 1. 1. 2001) budou nadále SZIF poskytovat veškeré požadované údaje přímo, tak jako dosud.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Změna údajů v Základních registrech – musí být iniciována subjektem (občanem či právnickou osobou) přímo u editorů Základních registrů ČR.

Editor je na základě zákona o základních registrech:

• zodpovědný za to, že jím zapsané referenční údaje jsou v souladu s údaji uvedenými v dokumentech, na jejichž základě jsou údaje do příslušného základního registru zapsány (§ 4 odst. 2).

• povinen zapsat referenční údaj do základního registru nebo provést jeho změnu bez zbytečného odkladu nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo o změně skutečnosti dozví.

• v případě pochybnosti označit referenční údaj jako nesprávný a ověřit jeho správnost.

Do Registru obyvatel (ROB) jsou oprávněni zapisovat Ministerstvo vnitra, Policie České republiky, Správa základních registrů a správce agendového informačního systému datových schránek v rámci k tomu určených agend (evidence občanských průkazů, evidence cestovních dokladů, agendový informační systém datových schránek).

Záznamy do Registru osob (ROS) provádějí příslušné editorské agendy. Jde o orgány a instituce, které již v současnosti mají zákonnou povinnost osoby registrovat. Jedná se o obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání, evidence nebo informační systémy vybraných ministerstev a ústředních orgánů státní správy, profesních komor, obcí a krajů.

Krajské úřadyvstupují do role editora z důvodu udělování oprávnění k činnosti nebo rozhodování o vzniku následujících osob:

a) fyzické osoby – provozovatel stanice technické kontroly,
b) fyzické osoby – poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb,
c) právnické osoby – svazek obcí,
d) právnické osoby – zájmové sdružení právnických osob,
e) právnické osoby – příspěvková organizace.

Obecní úřadyvstupují do role editora registru osob (ROS) z důvodu zřizování příspěvkových organizací dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Obce s rozšířenou působností budou dále editory fyzických osob – provozovatelů stanic měření emisí dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a dále honebních společenstev dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

Další možností pro komunikaci veřejnosti se Základními registry je využití Czech POINT.

 Na kontaktním místě Czech POINT lze získat služby:

  • výpis údajů, které stát vede o vás nebo o vaší firmě,
  • v případě nesouladu skutečných a evidovaných údajů lze žádat o jejich změnu, a to o změnu osobních či firemních údajů.

Při každé žádosti na Czech POINT musíte předložit doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo pas. Služby spojené s osobními údaji jsou poskytovány výhradně osobě žadatele, nebo k osobám, ke kterým žadatel doloží oprávnění takové služby požadovat. Například zmocněnec musí doložit úředně ověřenou plnou moc osoby, na kterou se služby poskytují. Podobně i v případě zákonného zástupce – např. rodič, opatrovník – musí být doložen doklad (rodný list, rozhodnutí soudu apod.), kterým se dokládá vztah mezi žadatelem a osobou, na kterou se služby poskytují.

V registru osob nejsou zatím evidovány tyto subjekty:

A. Právnické osoby

  • příspěvkové organizace zřízené ministerstvem
  • příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem (krajem, obcí) před 1. 1. 2001

Odůvodnění:

Pro tyto právnické osoby není dle platných zákonů definována agenda, a tudíž není určen editor pro zápis do ROS. Nedostatek v zákonech bude řešit připravovaná novela zákona o základních registrech a navazujících zákonů.

 B. Podnikající fyzické osoby

  • kterým oprávnění k podnikání vydala státní/krajská veterinární správa

Odůvodnění:

Státní veterinární správa není dosud připojena na systém základních registrů a nedodává data za tyto osoby do ROS.

Tyto subjekty jsou nadále povinny poskytovat SZIF požadované údaje přímo.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem