přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Založení zemědělské parcely / (LPI_ZZP01B)

Název služby Založení zemědělské parcely (LPI_ZZP01B)
Popis služby Služba LPI_ZZP01B umožní nad DPB založit zemědělskou parcelu/parcely. Parcely je volitelně možné zakládat včetně geometrie. Dále služba umožňuje u existující parcely provádět změny (plodiny, název, geometrie).
Verze služby 01B
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Veřejnou část certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba LPI_ZZP01B umožní nad DPB založit zemědělskou parcelu/parcely. Parcely je volitelně možné zakládat včetně geometrie. Dále služba umožňuje u existující parcely provádět změny (plodiny, název, geometrie).

Popis funkcí

Služba pokrývá následující scénáře:

  1. Založení jedné nebo více parcel nad DPB s geometrií nebo bez geometrie.
  2. Založení následné parcely s tím, že LPIS provede ukončení předchozích parcel k datu platnosti následné parcely.
  3. Aktualizaci údajů o parcele (název, geometrie, plodiny).
  4. Změnu plodiny na parcele.

Služba neposkytuje tyto funkce:

  • Ukončení parcely bez následníka.
  • Smazání parcely.
  • Současnou aktualizaci existující parcely a založení nové parcely.

Zpracování odpovědi služby

V případě úspěšného založení parcely vrací služby status element. Pokud je hodnota elementu 1 došlo k úspěšnému zpracování požadavku. Pokud je hodnota 0 nebyl požadavek zpracován a systém vrátí výčet chyb. V případě chyby se v elementu IDPARCELA vrací hodnota 0.

Služba vrací i ID založené parcely (element IDPARCELA). Toto ID je nutné si uložit pro případnou pozdější aktualizaci údajů o parcele v budoucnu prostřednictvím služby LPI_ZZP01B. Alternativně je možné údaje o parcele měnit přes iLPIS.

Zpracování requestu vždy probíhá v transakci. Pokud je požadavek na založení dvou parcel a jedna parcela založit nelze neprovede se uložení ani parcely, která žádnou chybu nevykazuje.

Výčet některých pravidel pro volání služby

Je možné zadat jinou výměru parcely oproti výměře dané geometrií.  Dorovnání výměr se následně provádí v iLPIS checkboxem „převzít výměru ze zákresu“.

U parcel založený s geometrií se vždy musí uvádět element výměra parcely a tato výměra musí pokrývat celý DPB. Je tedy možné založit parcelu geometrickým zákrese na části DPB, ale výměra všech parcel musí odpovídat výměře DPB. Tedy pokud se zakládá jedna parcela o geometrické výměře 1 ha na 9 ha DPB je nutné do elementu výměry uvést hodnotu 9.

U nové parcely je vždy platnost plodiny od začátku platnosti parcely. Není možné novou parcelu zahájit např. k 1. 3. a plodinu až od 10. 3. Systém parcelu založí, ale automaticky nastaví platnost plodiny také od 1. 3.

Platnost plodiny nesmí být mimo platnost parcely.

Není možné mít platnou více jak 1 plodinu na parcele.

Při aktualizaci plodin se musí uvést úplný výčet předchozích plodiny.

Ukončením plodiny systém automaticky nastaví plodinu „bez plodiny“. V případě založení další plodiny je nutné plodinu „bez plodiny“ uvést také. Nebo je možné špatnou plodinu „bez plodiny“ přes iLPIS vymazat (systém zruší ukončení platnost předchozí standardní plodiny) a poté provést založení cílové plodiny, která plynule navazuje na plodinu původní.

Plodinu nelze ukončit, pokud má zadané v ukončovaném období např. hnojení nebo jiné akce v EPH.

Geometrie parcely mimo DPB se automaticky ořízne.

Nelze založit dvě parcely se vzájemným geometrickým průnikem.

 

Přehled chyb

Kod Popis
E01 chyba v pěstování
E02 platnost parcely zasahuje mimo platnost DPB
E03 platnosti pěstování jsou mimo platnost parcely nebo se kříží
E04 neexistující plodina
E05 parcela není nalezena
E06 obecná chyba při zakládání parcely
E07 součet výměr parcel k datu PARCELAOD nesouhlasí s výměrou IDDPB zaokrouhleno na 2 desetinná místa
E08 parcely nelze k datu založit z důvodu existence parcel na DPB, jejichž platnost je mladší než PARCELAOD
E09 parcely nelze k datu založit z důvodu nemožnosti ukončení existujících parcel k datu PARCELAOD mínus 1 den
E10 zaslaná geometrie je nevalidní
E11 nelze zadat souběh dvou a více plodin na jedné parcele
E12 nelze založit parcely, pokud mají vzájemný překryv

 

Přílohy