přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Seznam dílů půdních bloků (GET DPB - s filtrací na subjekt) / (LPI_GDP11A)

Název služby Seznam dílů půdních bloků (GET DPB - s filtrací na subjekt) (LPI_GDP11A)
Popis služby Služba pracuje s identifikací subjektu. Služba vrací seznam všech dílů půdních bloků konkrétního subjektu či jejich podskupinu na základě vstupních parametrů. Odpověď obsahuje základní informace o jednotlivých dílech půdních bloků (DPB).
Verze služby 11A
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Veřejnou část certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba pracuje s identifikací subjektu. Služba vrací seznam všech dílů půdních bloků konkrétního subjektu či jejich podskupinu na základě vstupních parametrů. Odpověď obsahuje základní informace o jednotlivých dílech půdních bloků (DPB).

Vstupní data

Povinné vstupní parametry jsou platnost OD, DO a GETDATA.

Další volitelné vstupní parametr pro konkrétní DPB mohou být:

 1. čtverec+kód nebo
 2. interní identifikátor LPIS – IDDPB.
 3. číslo konkrétního katastrálního území.

V případě varianty dle 3 LPIS vrátí všechny DPB zařazené do konkrétního KU. Jeden DPB může evidován být pouze v jednom KU. Nejedná se tedy o geometrický překryv. Geometrický překryv je poskytován v odpovědi služby – element PREKRYVKATUZE.

 

Speciálním voláním je případ, kdy na vstupu je uvedena hodnota 0 v elementu GETDATA. V tomto případě bude v odpovědi datum poslední změny v datech a nebudou vráceny žádné údaje k DPB. Tento režim je určen pro snadnější způsob administrace změny v datech na straně konzumentského systému.

Návratové hodnoty pro různé typy dat

Odpověď služby pro konkrétní hodnotu může být různá podle hodnoty uložených dat. Pro tyto účely jsou u každého elementu k dispozici 3 možné návratové elementy:

HODNOTANUM decimal Hodnota údaje numerického
HODNOTAINT int Hodnota údaje integer
HODNOTASTR token Hodnota údaje textoveho

Například nadmořská výška (hodnota 186.59) bude uložena v elementu HODNOTANUM.

Informace o mapovém listu (hodnota Kralupy nad Vltavou 3-4) bude uložena v elementu HODNOTASTR.

Příslušnost k NUTS4 (hodnota 705403) bude uložena v elementu HODNOTAINT.

Další informace

Služba má v rámci definici WSDL významového hodnoty pro číselníkové položky jakými jsou např.:
pásma OPZV, stav ekologie, erozní kódy a další.

Chybové kódy obecné

Služba v případě chyby v datech nebo v nekonzistenci requestu (např. nesprávná identifikace DPB nebo pokud je interval na vstupu delší než 6 měsíců vrací chybu s vysvětlením důvodů).

Interní chyby v definici některých klasifikačních údajů

Vzhledem k tomu, že mohou být některé údaje u DPB nenapočítány tak služba vrátí v elementu CHYBA textový popis chyby.

// TVRDÉ CHYBY

 • T0 // nalezeno dle zaslaného zkr. kódu a čtverce k DATPLATNOST více účinných nebo historických DPB (teoretická chyba dat na straně LPIS)
 • T1 // nenalezen dle zkr. kódu a čtverce k DATPLATNOST žadný účinný či historický DPB
 • T01 // DATPLATNOST je mimo platnost kontrolovaného DPB (tj. byl nalezen dle zkráceného kódu a čtverce účinný nebo historický DPB, ale tento neplatí k DATPLATNOST)
 • T21 // díl dle zkr. kódu a čtverce DPB užívá jiný subjekt, než JI uvedené na vstupu (a to včetně JI převodce uvedeného v elementu DOPLNEKSUBJEKT)
 • T31 // dle zkr. kódu a čtverce nalezen pouze DPB ve stavu návrh
 • T32 // dle zkr. kódu a čtverce nalezen pouze zamítnutý návrh
 • T02 // v EZ záznamech je nekonzistence (teoretická chyba dat na straně LPIS)
 • T03 // problém v LPIS doplňkových údajích - duplicita údaje v jednom časovém řezu (teoretická chyba dat na straně LPIS)

// MĚKKÉ CHYBY

 • O11 // K datu DATDO v requestu nebo k aktuálnímu dni pokud není DATDO vyplněno, existuje na daném DPB návrh na jeho změnu. Po zpracování připravené změny u DPB s chybou O11 může dojít ke změně platnosti DPB a návazných údajů (svažitost, nadm. výška, atd) u DPB a to do minulosti.

  Konkrétní příklad lze popsat následovně:

  WS LPIS vrátí k 10.10.2017 DPB <ns2:IDDPB>99000453</ns2:IDDPB> s chybou O11. Dne 11.10.2017 dojde ke zpracování změny na DPB a vznikne nástupce DPB 99000453 s IDDPB 99000454. Účinnost 99000454 bude od 1.1.2017. U DPB 99000453 již bude WS vracet tento DPB jako historický s platností do 31.12.2016 a návazné údaje budou také ukončeny k 31.12.2016.

  WS LPIS budou DPB 99000453 vracet jako historický i pro všechny dny od 1.1.2017 do 11.10.2017 (tedy i pro opakované volání WS  v tomto intervalu) - DPB se stane zpětně historický a případné navázané činnosti provedené v roce 2017 je nutné převěsit na jiný DPB.

 • O12 // k danému DPB běží lhůta pro podání námitek
  Nebyla-li podána námitka do 20 dnů od doručení příslušného oznámení o provedení/neprovedení změny v LPIS poslednímu účastníku řízení, tento příznak zmizí z důvodu marného uběhnutí lhůty pro podání námitky.
 • O13 // vůči oznámení o provedení/neprovedení změny v LPIS byla podána námitka. DPB dotčené touto námitkou jsou označeny chybou O13. Výsledek námitkového řízení může být:
  1. vyhověno
   • konkrétní DPB může být zrušen nebo zamítnut. WS LPIS přestane tedy tento DPB zpětně poskytovat. Pokud existoval předek pro zrušení DPB tento bude nově poskytován jako účinný s chybou O11.
   • konkrétní DPB může být zúčinněn, ale s jinými údaji - např. jiný subjekt, jiná výměra, účinnost dle § 3g, apod.
  2. může být stažena
   • dojde pouze ke zrušení chyby O13 u DPB a DPB zůstane v nezměněném stavu.
  3. nevyhověno
   • dojde pouze ke zrušení chyby O13 u DPB a DPB zůstane v nezměněném stavu.
 • O14 // daný DPB se nachází v řízení, jehož datum zahájení je menší než datum DATDO a v takovém řízení se nachází dokument bez vyplněného Data doručení. Informace podá případně SZIF. Dopady mohou být obdobné jako u O11.
 • O31 // EZ - na DPB byla změněna geometrie nebo byla u subjektu ukončena registrace. Na DPB je nastaven nejistý režim ekologického hospodaření, který svojí účinností předchází DATDO z requestu WS.