přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

EPH_IMPORT / (EPH_IMP01A)

Název služby EPH_IMPORT (EPH_IMP01A)
Popis služby Služba pro import evidence aplikací hnojiv a POR
Verze služby 01A
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Veřejnou část certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba pro import evidence aplikací hnojiv a POR

Režimy služby

  1. Volání s režimem předání dat do cílového systému EPH (zapisují se data: hnojiva, por, mimopůdní aplikace, pastvy). K předaným datům nemá ÚKZÚZ přístup.
  2. Volání s režimem předání dat do cílového systému EPH  (zapisují se data: hnojiva, pastva). K předaným datům ÚKZÚZ přístup.
  3. Volání s režimem ppředání dat do cílového systému EPH (zapisují se data o přípravcích na ochranu rostlin). K předaným datům ÚKZÚZ přístup.
  4. Volání s režimem předání pouze do aplikace ÚKZÚZ/STATHNOJ (statistiky hnojiv). K předaným datům ÚKZÚZ přístup.

Změny služby

Změna k 4. 3. 2014

Dne 4. 3. 2014 verze WS EPH_IMP01A - pro data v requestu po 1. 1. 2014 přidány kontroly na platnost číselníkových hodnot statkových hnojiv a kategorii zvířat dle vyhlášky 377/2013 Sb. a pro dotaz s platností do 31. 12. 2013 přidány kontroly na platnost číselníkových hodnot statkových hnojiv a kategorii zvířat dle vyhlášky 274/1998 Sb. V elementu JEDNOTKA v IDSKUPINAZVIRAT doplněn výčet.

Změna k 7.2.2019

Přidání elementu P_L_UCINNY do CT_PRIPRAVEK a CT_OBJEKTPRIPRAVEK.

Seznam validačních pravidel

1. Kontrola platnosti čtverec a kód PB

Kontroluje se proti view_eph_pudnibloky, zda daný uživatel (IDSZR) uživalo deklarovaný kód PB (kontrola čtverec + kód, není-li uveden čtverec musí existovat v datech view_eph_pudnibloky právě jedna kombinace čtverec + kód pro příslušného uživatele).

2. Kontrola výměry parcely

Výměra parcely nesmí být o více než 10% větší než evidovaná výměra DPB po dobu platnosti  - tolerance z důvodu změn výměr v LPIS z důvodu MA (mimořádné aktualizace).

3. Kontrola výměry a data aplikace

Datum aplikace nemůže být mimo rozsah platnosti pěstování/parcely – viz algoritmus nahrazování chybějících datumů.

Výměra aplikace (ošetřená plocha) může být vyšší než výměra pěstování – přesah je prezentován jen jako měkká chyba.

4. Kontrola ID versus název

V případě, že je ID příslušného číselníku vyplněno, název musí být uveden, ale případný rozdíl vůči nativnímu číselníku v EPH je brán jako měkká chyba.

V případě, že ID není vyplněno, pak nastávájí tyto situace:

  1. U číselníku plodin je to tvrdá chyba.
  2. U hnojiv, POR a zvířat se pomocí metody UPPER CASE snaží program napárovat hodnotu na číselník. Pokud nenalezne vhodného kandidáta, pak je založena nová položka do vlastního číselníku
  3. U ŠO je postup obdobný jako u hnojiv s tím, rozdílem, že když se nenapáruje vstupní hodnota, je konkrétní aplikace navázána na číselníkovou položku Jiný účel a v textovém sloupci je zachována vstupní hodnota

5. Kontrola množství x dávka

Obecně musí být vždy alespoň jedna hodnota vyplněna (týká se POR, hnojiv i zvířat).

6. Substituce chybějících datumů ParcelaOd, PArcelaDO, PlodinaOd, PlodinaDo

Není-li vyplněna ParcelaOd, převezme se PlodinaOd pro příslušnou plodinu, není-li k dispozici ano PLodinaOd, převezme se DatumOd samotného exportu a to do obou položek ParcelaOd a PlodinaOd

Obdobně je řešena substutice položek ParcelaDo, PlodinaDo

Rozsah datumů je nakonec zkontrolován pro nejvyšší rozsah platnosti čtverce/kódu PB, na daného uživatele, na nějž je pěstování vázáno – v případě, že platnost čtverce/kódu je užší než vložené datumy, pak se p ParcelaOd, ParcelaDo, PlodinaOd, PlodinaDo oříznou dle platnosti čtverce/kódu

Algoritmus zatím nemá zabudovanou post-kontrolu časového překryvu 2 pěstování  vzniklých substitucemi DataOD a DataDo exportu.

7. Kontrola platnosti objektu

U objektu se kontroluje, je-li objekt v době aplikace platný. Pokud platný není, posouvá se datum platnosti u objektu tak, aby platný byl. U objektů nejsou navázány plodiny a plodina se nekontroluje.

8. Kontrola velikosti objektu

Velikost aplikace na objektu může být větší než velikost objekt, generuje se měkká chyba.

Řešení sporných případů

1. Element parcela

Slouží k identifikaci pěstování plodin v čase.

Parcela má vztah k bloku 1:N – tj. v jednom čase na jednom bloku může být více parcel, či pěstování.

Parcela představuje právě 1 pěstovanou plodinu v 1 čas.

V importovaném XML tedy element parcela představuje právě 1 pěstovanou plodinu na 1 půdním bloku (identifikovaném kódem a případně čtvercem) na určité výměře v čase od – do. 

2. Meziplodina

Očekává se, že bude uvedena jako plodina od-do.

3. Plodina v podsevu

Očekává se, že bude uvedena jako hlavní plodina až v okamžiku, kdy bude sklizena krycí plodina.

4. Hnojení na slámu

Očekává se, že skutečnost, zda bylo hnojeno ke slámě bude uvedena v poznámce.

Současně se předpokládá, že samostatně bude uveden na téže parcele záznam o zaorání rostlinných zbytků (KAT N = 6). V případě uvedení záznamu zaorání rostlinných zbytků (KATN6) se očekávám, že dávka i množství mohou být 0.

5. Více šarží v jedné aplikaci

Očekává se, že budou odděleny středníkem nebo jiným oddělovačem v položce ŠARŽE.

6. Více cílových ŠO  v jedné aplikaci

Očekává se, že budou odděleny středníkem nebo jiným oddělovačem v položce CilovyOrganismus

Dle názoru ÚKZÚZ by měl být pouze 1 ŠO primární a ten by měl být uváděn v položce Účel (cilovyorganismus)

7. Pastva zadávaná jako evidence výkalů

Import akceptuje i pastvu zadanou přes element hnojivo jako evidenci hnojiva typu výkaly. Preferované řešení je ale zadání pastvy jako evidence pasených zvířat v členění na kategorie v elementu pastva.

8. Aplikace provedené v reálu na pozemek bez plodiny

Aplikace hnojiv/pastvy prováděné v reálu na pozemek bez plodiny je možné předávat jako aplikace k plodině „Bez plodiny“ (Id = 0) anebo k plodině která bude fyzicky následovat, v takovém případě,  ale musí  datum PlodinaOd  předcházet nebo být rovno datu aplikace.

Dle konzultací na ÚKZÚZ jsou obě cesty přípustné.

Datum PlodinaOd je pouze systémové datum platnosti entity pěstování, k níž jsou vázány aplikace. Nikde není prezentováno jako datum reálného zasetí.

 

Přílohy