přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Úpravy evidence výroby a spotřeby krmiv

18.9.2011

Na základě četných připomínek a zkušeností uživatelů byla v předchozích týdnech provedena a doplněna řada úprav v rámci evidence výroby a spotřeby krmiv. Hlavním cílem bylo zjednodušit práci uživatele s celým modulem krmiv a doplnit lepší nástroje pro kontrolu zadaných dat. Shrnutí úprav a jejich stručný popis je k dispozici po prokliku nadpisu této novinky.

 1. Do formuláře měsíční spotřeby krmiv byla doplněna volba, zda uživatel chce načítat kategorie a počty zvířat z registru zvířat (IZR) členěné dle stájí (v rámci příslušného hospodářství) nebo naopak bez odlišení jednotlivých stájí. Přednastavena je volba načtení dat zvířat bez členění na stáje, která odpovídá potřebám 90% uživatelů EPH.
 2. Na skladovou kartu zelené hmoty se nyní zapisují kromě spotřeby zelené hmoty rovněž záznamy o výrobě zelené hmoty – v závislosti na napočítání zelené hmoty na formuláři pastvy. Pokud příslušná pastva zasahuje do více kalendářních měsíců, pak jsou na skladové kartě pohyby výroby formálně připsány vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.
 3. Informace o výrobě spasené zelené hmoty jsou k dispozici na kartě bloku při volbě „činnosti“. Pro ekology je pak výstup z evidence činností a výroby na bloku již úplný.
 4. Dále byl rovněž upraven princip nápočtu výroby a spotřeby spasené zelené hmoty. Po napočítání a uložení zelené hmoty na formuláři pastvy jsou automaticky uloženy záznamy (pohyby) výroby a spotřeby na skladovou kartu.  Stav karty spasené zelené hmoty by tak měl být v každém okamžiku vyrovnaný (tj. výroba bude odpovídat spotřebě zelené hmoty, resp. co zvířata spasou = to na pozemku vyrostlo, přičemž nedopasky zanedbáváme). Zároveň byly na skladovou kartu zelené hmoty uživatelům automaticky doplněny výroby i z pastev uložených v minulosti, aby skladová karta byla vyrovnaná.
 5. V souvislosti s úpravou v bodě 3 souvisí i změna, kdy ve formuláři měsíční spotřeby zelené hmoty je záznam o spasené zelené hmotě doplněn automaticky ihned po načtení stavů zvířat z IZR, tj. po stisku tlačítka Data z IZR (není tedy již nutné používat tlačítko „Načti zelenou hmotu“, které bylo v aplikaci ponecháno pro kontrolní účely).
 6. V důsledku výše uvedených změn, není na formuláři měsíční spotřeby krmiv již možné údaje o spasené zelené hmotě měnit – v případě potřeby úpravy těchto dat je nutné zpětně změnit údaje o napočítané zelené hmotě buď na příslušném formuláři pastvy nebo změnit případně hodnoty šarže zelené hmoty ve Správě karet krmiv/produktů.
 7. Informace, zda uživatel na formuláři pastvy již doplnil také spasení zelené hmoty, byla doplněna na místa, která jsou nejvíce v EPH používaná pro vyhledávání, tj.:
  •  menu „Vyhledávání aplikací a pastvy“,
  • menu „Naposledy změněné“,
  • sestava „Pastevní deník“.
 8. Byl graficky upraven a rozšířen tisk roční bilance spotřeby krmiv (tj. tisk v menu měsíční spotřeby krmiv):
  • Tisk je aktuálně možné generovat buď za celý podnik nebo pouze jen pro vybraná hospodářství podniku. Forma tisku se řídí tím, zda má uživatel ve formuláři měsíční spotřeby v hlavičce vybráno konkrétní hospodářství či nikoliv.
  • Do sekcí jednotlivých kategorií zvířat byly k měsícům doplněny informace o průměrném počtu zvířat v IZR a přepočtu na DJ a v návaznosti na to byla doplněna dopočítaná dávka denní spotřeby sušiny na DJ. Údaje jsou do jisté míry orientační (přepočet na DJ se řídí tabulkovými = vyhláškovými koeficienty), ale tyto údaje může uživatel použít k porovnání požadované záchovné dávky.
 9. V menu „Správa karet krmiv/produktů“ má uživatel možnost:
  •  sloučit více různých šarží do jedné – tato změna (sloučení) je však povolena pouze v rámci shodné kombinace produktu a plodiny (např. ječmen ozimý – sláma (balíky), v případě kusových krmiv (tj. balíky slámy, sena, senáže či siláže, popř. vlastních kusových krmiv) je rovněž nutné, aby slučované šarže měly nastavenu shodnou hmotnost jednoho kusu,
  •  editovat původ a obsah sušiny u šarží spasené zelené hmoty– změněné údaje se zpětně propíší i na skladovou kartu zelené hmoty, do příslušných formulářů pastvy i do formuláře měsíční spotřeby krmiv.
 10. Původ vyráběných krmiv/produktů či původ spasené zelené hmotyje nově automaticky vyplňován podle hodnoty režimu EZ (ekologické/přechodné/konvenční) příslušného půdního bloku v LPIS.
 11. Dále evidujeme připomínku nerozlišovat karty sena a senáže podle toho, zda byly vytvořeny z pastevní směsi trav nebo trvalého travního porostu. Proto připravujeme automatické sloučení vyráběných krmiv z travních porostů. Změna se bude týkát sena či senáže z následujících plodin:
  • trvalý travní porost,
  • travní porost,
  • pastevní směs trav,
  • luční směs trav.

  Ze všech uvedených plodin bude nově vyráběn jeden „společný produkt“ bez ohledu na to, jaká plodina je na parcele evidovaná. Současně došlo k automatické změně u již uložených krmiv. O nasazení této změny Vás budeme informovat.

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem