přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Úpravy v aplikaci Registr přípravků na ochranu rostlin

30.9.2015

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský informuje odbornou veřejnost, že aplikaci Registr přípravků je rozšířena o nové údaje a funkcionality. Další informace jsou dostupné po kliknutí na nadpis novinky.

Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) ve spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) připravilo úpravy ve veřejném registru přípravků na ochranu rostlin.

ÚKZÚZ se dlouhodobě snaží poskytovat odborné a laické veřejnosti přístup k databázi přípravků na ochranu rostlin a i v letošním roce připravil úpravy, které rozšiřují rozsah zveřeňovaných údajů i nové funkcionality registru. Souběžně se rozšířením informací ve webové aplikaci dochází i k rozšíření struktury poskytovaných dat ve webové službě, která poskytuje údaje z registru ve formátu XML. Další funkcionalitou jsou revidované rozšířené filtry, podle kterých je možné přípravky filtrovat.

V tomto roce ještě připravuje ÚKZÚZ rozšíření anglické mutace webové aplikace a přidání kompletního filtru nad hodnocenými údaji.

Přehled nových funkcí

Veřejně přístupná část byla rozšířena o tyto nové informace

Prezentace údajů

 • Záložky: Nově jsou hodnocené údaje u rozhodnutí členěny do záložek. Důležité informace o rizicích plynoucích z použití přípravku jsou v první záložce a další hodnocené údaje (zejména informace o tom, že u přípravku nebylo nutné omezení rizik z jeho použití) jsou uvedeny ve druhé záložce.
 • Hodnocené údaje: Hodnocené údaje jsou nyní graficky odlišně prezentovány. Jsou vytvořeny dvě skupiny údajů:
  Klasifikace a označení přípravků v návaznosti na chemickou legislativu (Nařízení EP a Rady 1272/2008).
  • CPL věty,
  • výstražné symboly a
  • signální slova.
  Označení přípravků z hlediska rizik z jejich používání pro životní prostředí a zdraví lidí.
 • Poznámky k hodnoceným údajům: Poznámky jsou nově optimalizovány tak, aby nedocházelo ke zbytečné duplikaci údajů. Poznámka se nyní zobrazuje u mnohem menšího počtu případů a zásadní informace k použití přípravku jsou uvedeny ve sloupci význam údaje.

Informace k ochraně podzemních a povrchových vod

Systém nově umožňuje zobrazit informace o ochranných vzdálenostech při použití nízkoúletových trysek. Informace jsou dostupné na záložce hodnocené údaje u údajů:

 • Riziko pro ostatní necílové členovce.
 • Riziko pro necílové rostliny.
 • Riziko pro vodní organismy.

Strukturovaná data k jednotlivým přípravkům budou doplňována postupně.  Při spuštění funkce se mohou tyto údaje vyskytovat u velmi malého počtu přípravků.

Informace o vzdálenostech jsou dostupné i v aplikaci EPH v detailu konkrétního přípravku.

Skupiny účinných látek

Dalším z údajů, které jsou nově v systému evidovány je informace o skupině účinné látky. V rozšířeném filtru je možné provést vyhledání přípravků dle určité skupiny účinné látky.

Nová poznámka 8

Nově zavedená poznámka s číslem 8 informuje, že u pomocného prostředku došlo ke změně statusu pomocného prostředku. Přehled všech pomocných prostředků vyhovujících této podmínce je možné v rozšířeném filtru vyhledat.

Každý pomocný prostředek se změnou statusu má v záložce Dodatečné informace podrobnou informaci v textovém souboru

Minoritní použití

U přípravků, které mají status Minoritní použití je možné v nově zavedené záložce zobrazit všechny přípravky, které lze aplikovat pro dané minoritní použití.

Nová webová služba

Souběžně s úpravou webové aplikace vznikal po potřeby SW třetích stran nová webová služba (web service) EPH_GCP01F, která rozšiřuje rozsah poskytovaných údajů. Kompletní definice služby je dostupná zde

https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/Online/vOKOsrv.aspx?SERVICEID=EPH_GCP01E

V definici došlo k přidání strukturovaných údajů k

 • ochranná pásma,
 • skupiny účinných látek,
 • a dále informace k prezentaci poznámky u hodnocených údajů.

Nové filtry

V aplikaci došlo k revizi přednastavených filtrů. Nově aplikace obsahuje cca. 25 filtrů, které mají usnadnit vyhledávání přípravků. Jejich ucelený přehled je pod funkcionalitou Výběr z předdefinovaných filtrů.

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem