přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Portál farmáře

Hlavním účelem Portálu farmáře je zpřístupnění aplikací registrů Ministerstva zemědělství a podřízených organizačních složek státu (ÚKZÚZ, SVS, ÚHUL), a to jak pro přihlášené, tak pro nepřihlášené uživatele.

 

 

  1. Jak se přihlásím na Portál farmáře?
  2. Co mi Portál farmáře nabízí?
  3. Jaký je rozdíl mezi portálem farmáře MZe a SZIF?

 

Při přihlášení do Portálu farmáře si, prosím, překontrolujte Vámi zadanou e-mailovou adresu. Na tuto adresu jsou zasílány sestavy a stavové informace z Registru zvířat (IZR). V případě, že Vámi zadaná e-mailová adresa není platná, není Vám možné tyto informace doručit.

Pro nastavení e-mailových adres můžete použít funkcionalitu „Editace kontaktů".


zobrazit po
10.9.2011

Sada menších úprav v Evidenci přípravků a hnojiv (EPH)

V aplikaci EPH byly provedeny úpravy chování některých formulářů zohledňující nárůst dat v jednotlivých evidencích a vylepšení práce se skladovými kartami. Změny se konkrétně týkají zobrazení naposledy změněných záznamů, vyhledání založených skladových karet a zadávání vlastních hnojiv. Dále byla rovněž přidána možnost hromadně změnit či sloučit použitá hnojiva či přípravky na ochranu rostlin. Podrobnější informace jsou k dispozici po prokliknutí nadpisu této novinky.


26.8.2011

Prohlášení o zásobách vinaře

Přes Registr vinic je umožněno elektronicky podávat povinné prohlášení o zásobách vedených k 31. červenci 2011. Posledním termínem podání je sobota 10. září 2011, respektive pondělí 12. září 2011. Bližší informace o funkcionalitě naleznete prokliku nadpisu novinky.


21.8.2011

Čárové kódy na prohlášení producenta chmelu

V Registru chmelnic byl upraven tisk prohlášení producenta. Tento nově obsahuje čárové kódy. Od sklizně v roce 2011 je výstupem tisku prohlášení producenta, které nově obsahuje i čárové kódy s informacemi o producentovi a dalšími informacemi z prohlášení producenta. Čárové kódy umožňují následné automatické načítání údajů u skladovatele či zpracovatele chmele pro následnou evidenci. Funkčnost podání prohlášení producenta je přístupná po přihlášení uživatele na portál eAgri a spuštění aplikace Registr chmelnic. Z levého menu odkazem Prohlášení producenta chmele se zobrazí přehled elektronicky podaných prohlášení s možností vytvoření nového. Po kliknutí na tlačítko Vytvořit prohlášení a následném výběru štítků se zobrazí formulář, který je zčásti předvyplněný údaji o přihlášeném uživateli. Po vyplnění čísla partie, druhu obalu a následně váhy chmele v jednotlivých obalech, lze prohlášení producenta odeslat na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


7.8.2011

V LPIS spuštěna avizovaná podpora půdoochranných technologií na mírně erozně ohrožených půdách

V evidenci půdy došlo k výrazným úpravám souvisejících s definováním půdoochranných technologií pro mírně erozně ohrožené půdy. Osetí plochy vyjmenovanými širokořádkovými plodinami (bob setý, sója, slunečnice, brambory, řepa, kukuřice), která je v LPIS označená jako mírně erozně ohrožená, je od 1. 7. 2011 svázáno s povinností použít pro pěstování plodin půdoochranné technologie definované Ministerstvem zemědělství. Více informací najdete po prokliku nadpisu této novinky.


5.8.2011

V LPIS aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů

V Registru půdy byla aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ, PHO), kterou naleznete v mapě pod žárovkou OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011). Vrstva byla aktualizována z údajů převzatých z rozhodnutí vodoprávních úřadů a podkladů vlastníků vodních zdrojů, na základě kterých došlo k aktualizaci zákresů v mapě. Pokud po zobrazení vrstvy OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011) narazíte na nesoulad týkající se stupně ochrany nebo hranice ochranného pásma s informacemi uvedenými v rozhodnutí vodoprávního úřadu, prosím kontaktujte helpdesk@mzecz. Informaci optimálně doplňte o naskenované rozhodnutí místně příslušného vodoprávního úřadu, které potvrzuje chybné informace LPIS. Podnět předáme správci vrstvy k nápravě. Další aktualizace dat se očekává v průběhu září na základě podnětů zaslaných do 31.8.2011. Po prokliku nadpisu novinky naleznete bližší informace o vymezení OPVZ/PHO.


3.8.2011

Vymezení erozní ohroženosti půdy v LPIS

Vrstva vymezení erozně ohrožených půd, kterou mohli zemědělci připomínkovat a která byla na základě posouzení Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) aktualizována, bude přístupna ve veřejném registru půdy (LPIS) již koncem tohoto týdne. Pro zemědělce, kteří podávali návrh na změnu vymezení erozní ohroženosti, je však důležité vyjádření VÚMOP, schválené MZe, které již obdrželi a není proto nutné čekat, až bude vrstva v LPIS aktualizována.


2.8.2011

Zjednodušení evidence spotřeby krmiv v EPH

V aplikaci Evidence přípravků a hnojiv (EPH) byla na základě připomínek uživatelů zjednodušena funkcionalita pro evidenci měsíční spotřeby krmiv. Nově uživatel nemusí evidovat spotřebu na stáje, ale může pracovat se souhrnnými údaji za celé hospodářství (oddělené kategorie zvířat jsou v obou variantách zachovány). Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.


24.7.2011

Úpravy evidence přirozené plemenitby a registru koní

V registru zvířat došlo k několika úpravám v evidenci přirozené plemenitby a registru koní. Přehled dílčích úprav naleznete po prokliku nadpisu novinku.


12.7.2011

Novinky v registru zvířat

V registru zvířat došlo k několika dílčím úpravám. Sestava obrat stáda byla upravena tak, aby se do obratů zahrnovala i zvířata, která na danou stáj/hospodářství v rámci zvoleného období přišla a současně odešla. Současně byl doplněn celkový tiskový přehled obratů za chovatele, hospodářství a stáj. Sestava Stavy DJ byla rozšířena o možnost rozlišovat v sumárních počtech krávy na dojené a nedojené. A konečně v rámci stájového registru koní je nově umožněno zadat i koně, kterému nebylo dosud přiděleno životní číslo (ÚELN).


27.6.2011

On-line zpracování skotu spuštěno do pilotního režimu

V týdnu od 27.6.2011 do 1.7.2011 je spuštěn ověřovací provoz on-line zpracování pohybů skotu. On-line zpracování bude zapnuto vždy po dokončení hromadného zpracování skotu (cca 14 hod) a vypnuto druhý den v 6:00. Tj. pro chovatele, kteří používají stájový registr nebo elektronické hlášení skrz portál farmáře se hlášení odeslané v době od 14.00 do 6:00 následujícího dne zpracuje cca do 5 minut a informace o výsledku přijde na email chovatele.


18.6.2011

Půdoochranné technologie na mírně erozně ohrožených pozemcích

Vzhledem k tomu, že půdoochranné technologie na mírně erozně ohrožených pozemcích na základě jednání se zástupci agrárních nevládních organizací vyústily v nutnost do LPIS doplnit odtokové linie povrchové vody a jednosměrné svahy, bude podpora půdoochranných technologií v LPIS zveřejněna v průběhu července. Problematiky půdoochranných technologií na silně erozně ohrožených půdách se toto omezení netýká.


9.6.2011

Nové přehledy aplikací hnojiv a POR v EPH

Do aplikace EPH byla doplněna nová sestava, která ukazuje chronologický přehled aplikovaných hnojiv, POR, popřípadě činností po jednotlivých pozemcích. Sestava je řešena odlišně než ty stávající, a to tak, že v prvním sloupci je uveden název pozemku a v dalších sloupcích jsou vždy příslušné aplikace jednoho druhu hnojiva či POR s cílem, aby uživatel viděl "co bylo aplikováno na pozemku po sobě" a odkontroloval si logiku chronologie zadaných aplikací, popřípadě provedených činností. Věříme, že tato sestava umožní lepší kontrolu zadaných dat. Naleznete jí v levém menu EPH odkaz Sestavy/Sestava po pozemcích.


27.5.2011

Evidence léčení v registru zvířat rozšířena o povinnosti ekologických zemědělců

Evidence léčení v registru zvířat byla rozšířena o náležitosti, které musí respektovat ekologičtí zemědělci z titulu předpisů platných pro EZ. Zejména se jedná o vyplňování farmakologicky účinné látky a dopočítávání ochranných lhůt pro maso/mléko v režimu EZ. Současně byl doplněn tiskový výstup pro evidenci léčení pro ekology, který obsahuje výše uvedené rozšířené informace a jeho podoba byla prodiskutována s certifikačními organizacemi EZ. Bližší informace a aktualizovanou příručku naleznete po prokliku nadpisu novinky.


16.5.2011

Tiskové sestavy v registru zvířat

Registr zvířat umožňuje tisknout různé uživatelské sestavy. Obecně platí princip, že každá obrazovka, která něco vyhledává, lze vytisknout/uložit buď ve formátu excel nebo word (A4). Vzhled výstupu ovlivňuji výběrem řádků (zvířat), sloupců (informací ke zvířatům). V případě některých sestav pochopitelně existují speciální tisky (např. tisk stájového registru, tisk léčení, tisk inventurní sestavy, chybníky apod.). Více informací, jak pracovat s tisky zjistíte v návodu, který naleznete ke stažení v příloze po prokliku nadpisu této novinky.


13.5.2011

Zvýraznění odmítnutých pohybů ve stájovém registru

Do stájového registru vedeného v Portálu farmáře byla vložena nová záložka „Odmítnuté pohyby“. Tato záložka slouží k přehledu pohybů, které byly prováděny ze stájové registru a ústřední evidence jejich zpracování z nějakého důvodu odmítla. Z této záložky má farmář možnost zjistit důvod odmítnutí (odkaz „zobrazit chyby“) a na základě toho provést případnou opravu, je-li to třeba. Odmítnutý pohyb má pouze informativní hodnotu a lze ho ze záložky smazat. V případě, že se odmítnutým pohybem přisouvalo zvíře (např. narození, přísun) jeho označením a následným klikem na tlačítko „smazat“ zároveň zmizí zvíře ze záložky „registr“. Pokud se na záložce „Odmítnuté pohyby“ objeví pohyby, u kterých si nejste jisti, zda jste případnou opravu již provedli nebo nevíte jak s odmítnutým pohybem naložit, kontaktujte helpdesk MZe na adrese helpdesk@mzecz nebo příslušného regionálního pracovníka ČMSCH.


23.4.2011

Rozšíření evidence výroby a spotřeby krmiv v EPH

V rámci aplikace EPH došlo k rozšíření evidence výroby a spotřeby krmiv z důvodu zohlednění požadavků ekologů na náležitosti evidence. Nově je u každé šarže evidován původ (konvence -K, přechodné období - P, ekologie – E), obsah sušiny v krmivu a u kusových krmiv i průměrná hmotnost balíku. Uživatelé, kteří se nechtějí zaobírat rozdílným obsahem sušiny mohou využít přednastavených číselníkových hodnot. Dále byl zaveden formulář detailní měsíční spotřeby fungující na principu nápočtu produkce statkových hnojiv, kdy z registru zvířat jsou napočteny stavy zvířat za daný měsíc v jednotlivých kategoriích a uživatel doplňuje krmné dávky. Spotřeba se automaticky odpočítává ze skladu. Specifickou spotřebou je spasená zelená hmota, která se nově nepovinně zadává z formuláře pastvy. Pro ekology pak byla zavedena souhrnná karta spotřebovaných krmiv, která sleduje podíl původu jednotlivých krmiv (K/P/E) a porovnává i krmnou dávku v sušině vůči tabulkovým hodnotám záchovné dávky. Uživatelskou příručku si stáhnete z detailu novinky po prokliku jejího nadpisu.


23.4.2011

Nové funkce v registru půdy LPIS pro farmáře

V rámci registru půdy byly doplněny některé nové tisky a dílčí funkce na základě připomínek uživatelů. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky. Upozorňujeme, že mezi změnami je i nový informativní tisk č. 21 "PB/DPB aktualizované po 10.02.2011 s nejasným managementem Enviro*, který doporučeme prohlédnout a pokud obsahuje nějaké bloky a hodláte podat žádost o dotace agroenvi, pak je nezbytné kontaktovat příslušný orgán ochrany přírody a dohodnout adekvátní změny ve vymezení luk nebo dělení bloků.


23.4.2011

Drobné úpravy v registru zvířat pro farmáře

V registru zvířat byly provedeny dílčí úpravy. Především byla doplněna sestava obrat stáda, kteráza libovolné období sumarizuje stav v jednotlivých kategoriích na počátku a na konci zvoleného období a dále přísuny a odsuny v rámci daných kategoriích. Obrat stáda je možné omezovat za celý subjekt, provozovnu nebo stáj. Dále bylo umožněno ve stájovém registru hlásit zmetání a mrtvě rozené tele i pro krávy, které již byly z příslušné stáje odsunuty. Současně byl doplněn filtrovací řádek na záložky nezařazená/nevyřazená zvířata, aby bylo možné lépe řešit hromadné přísuny.


12.4.2011

Změna označení harémového způsobu chovu ve stájovém registru

Máte-li v rámci Portálu farmáře vedený stájový registr, změna způsobu označování harémového chovu se projeví na záložce požadavky na změnu. Změny je třeba vyřídit, aby se promítlo nové označení do seznamu zvířat. Toto vyřízení provedete klikem na tlačítko „Vyřídit všechna kmenová data“ zobrazte tabulku rozdílů dat mezi stájovým registrem a ústřední evidencí a v případě, že jsou změny v pořádku, označte řádky a klikněte na „Synchonizovat vybrané“. Obrázkový návod je k dispozici ke stažení v příloze po prokliku nadpisu novinky.


7.4.2011

Mimořádná aktualizace a výměry zemědělských parcel

V souvislosti s průběhem mimořádné aktualizace došlo u některých půdních bloků ke snížení nebo zvýšení výměry. Pokud je k takovému půdnímu bloku vázána jen jedna zemědělská parcela systém upraví výměru automaticky. Je-li na půdním bloku parcel více, je nutné výměry parcel upravit ručně. Zemědělské parcely, kde je nesrovnalost ve výměře jsou v LPIS na záložce Zem. Parcely podbarveny červeně. V přiloženém souboru naleznete krátký návod, jak postupovat při úpravě výměry a případně zákresu parcel. Soubor stáhnete po prokliku nadpisu novinky

zobrazit po