přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Portál farmáře

Hlavním účelem Portálu farmáře je zpřístupnění aplikací registrů Ministerstva zemědělství a podřízených organizačních složek státu (ÚKZÚZ, SVS, ÚHUL), a to jak pro přihlášené, tak pro nepřihlášené uživatele.

 

 

  1. Jak se přihlásím na Portál farmáře?
  2. Co mi Portál farmáře nabízí?
  3. Jaký je rozdíl mezi portálem farmáře MZe a SZIF?

 

Při přihlášení do Portálu farmáře si, prosím, překontrolujte Vámi zadanou e-mailovou adresu. Na tuto adresu jsou zasílány sestavy a stavové informace z Registru zvířat (IZR). V případě, že Vámi zadaná e-mailová adresa není platná, není Vám možné tyto informace doručit.

Pro nastavení e-mailových adres můžete použít funkcionalitu „Editace kontaktů".


zobrazit po
7.11.2011

Aktualizace OPVZ v LPIS k 6. listopadu 2011

V Registru půdy byla opětovně aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ, PHO), kterou naleznete v mapě pod žárovkou OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011). Vrstva byla aktualizována z údajů Výzkumného ústavu vodohospodářského s platností dat k 31. říjnu 2011. V rámci této aktualizace došlo ke zohlednění některých reklamací zaslaných v průběhu srpna až října. Pokud po zobrazení vrstvy OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011) narazíte na nesoulad týkající se stupně ochrany nebo hranice ochranného pásma s informacemi uvedenými v rozhodnutí vodoprávního úřadu a nereklamovali jste dosud údaje, prosím kontaktujte helpdesk@mzecz. Informaci optimálně doplňte o naskenované rozhodnutí místně příslušného vodoprávního úřadu, které potvrzuje chybné informace LPIS. Podnět předáme správci vrstvy k nápravě. Další aktualizace dat se očekává na konci prosinci 2011.


25.10.2011

Návrh změn zařazení k.ú. do ZOD

Na základě četných dotazů uživatelů uvádíme návrh změn zařazení katastrálních území do zranitelných oblastí dusičnanů. Návrh změn realizovaný v rámci novely nařízení vlády č. 103/2003 Sb.,. se nachází v současné době ve schvalovacím procesu. Seznam dotčených katastrálních území je k dispozici ke stažení po prokliku nadpisu novinky.


8.10.2011

Registr hnojiv – elektronické podávání žádostí

V aplikace Registru hnojiv na Portálu farmáře byla vytvořena funkčnost umožňující pořízení elektronické žádosti o nové hnojivo ohlášené, vzájemně uznané a ES HNOJIVO. Do aplikace má přístup registrovaný uživatel. Po zadání přihlašovacích údajů je v menu Evidence přípravků a hnojiv zaktivněn odkaz do Registru hnojiv. Po kliknutí na něj se otevře aplikace. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.


8.10.2011

Registr vinic elektronicky podporuje podávání hlášení změn na vinici

V Registru vinic došlo ke změně způsobu podávání hlášení o změnách na vinici. Registr nyní umožňuje elektronickou podporu podávání hlášení. Přihlášenému uživateli bude při volbě žádosti o změnu na vinici nabídnut přehled jeho vinic, na kterých může tuto změnu provádět. Samotná podpora spočívá v tom, že přihlášený uživatel si může žádost připravit z aktuálních dat, kde má předvyplněnou hlavičku žádosti, a zároveň jsou prováděny kontroly na správnost vyplnění žádosti. Výstupem je možnost tisku z vygenerovaného PDF souboru. Elektronická podpora tímto ale nezbavuje žadatele povinnosti žádost zaslat na ÚKZÚZ papírově, datovou schránkou, případně elektronicky podepsaným e-mailem. V rámci těchto úprav byl Registr vinic převeden do designu eAgri. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.


30.9.2011

Úpravy evidence zelené nafty v rámci EPH

V modulu EPH byly doplněny některé možnosti v rámci evidence tzv. zelené nafty. V souvislosti s provedenými úpravami je nyní možné ve formuláři aplikací zadávat rovněž činnosti nevázané ke konkrétní kultuře, byl také doplněn číselník vlastních strojů a zadávací formulář je schopen si pamatovat a předvyplňovat spotřebu nafty na hektar ve vazbě na konkrétní činnost, plodinu a zadaný stroj. Bližší informace naleznete po proklik nadpisu novinky.


29.9.2011

Zjednodušení evidence výroby sena a senáže v rámci EPH

Na základě četných připomínek uživatelů došlo ke sjednocení evidence výroby sena a senáže v EPH. Nově není rozlišováno, zda seno vzniklo na pastvě nebo louce, popřípadě na trvalém travním porostu. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.


22.9.2011

Přepočet erozních opatření na blocích nad 35 ha

V důsledku zpřesněného algoritmu nápočtu protierozních opatření na mírně erozně ohrožených půdách (MEO) došlo u některých bloků nad 35 ha k přepočtení doporučených půdoochranných technologií. Změny se týkají výhradně bloků o výměře přes 35 ha, u kterých byla původně brána v potaz pro stanovení příslušných půdoochranných technologií celková maximální délka odtokové linie procházející plochou MEO půdy od okraje půdního bloku, a nově je vzata v potaz jen délka linie od okraje bloku po horní hranici plochy MEO půdy. Vzhledem k tomu, že se tedy délky odtokových linií pro účely použitého algoritmu zkrátily, opatření se zmírnila. Například u PB/DPB kde byla doporučována půdoochranná technologie S1, tj. souvrať a přerušovací pás, je po přepočtu v mnoha případech už nastaven kód S0, tj. postačí souvrať na okraji pozemku. Doporučujeme zemědělcům hospodařícím na PB/DPB větších než 35 ha prověřit tisk č. 11 - Erozní ohroženost PB/DPB, zda nedošlo ke změně v nastavených protierozních opatřeních.


20.9.2011

Možnost delegování práv pro přístup do IZR

V Integrovaném zemědělském registru (IZR) byla spuštěna funkcionalita, která uživateli umožňuje delegovat na jiný subjekt (tzv. delegáta) práva pro přístup do jeho dat IZR. Funkcionalita je určena uživatelům (chovatelům), kteří chtějí jinému uživateli umožnit přístup do určité přesně stanovené části jejich dat v IZR, aniž by museli jinému subjektu sdělovat své heslo na Portál farmáře. Typickým příkladem je možnost vedení evidence léčení, evidence přirozené plemenitby či vedení stájového registru pověřeným pracovníkem místo vlastního chovatele (poradcem,veterinářem, či jiným chovatelem). Předpokladem je, že pověřená osoba bude mít vlastní přístup do portálu eAGRI, který přiděluje místně příslušná Agentura pro zemědělství a venkov. Další informace je možné zobrazit po prokliknutí nadpisu této novinky.


18.9.2011

Úpravy evidence výroby a spotřeby krmiv

Na základě četných připomínek a zkušeností uživatelů byla v předchozích týdnech provedena a doplněna řada úprav v rámci evidence výroby a spotřeby krmiv. Hlavním cílem bylo zjednodušit práci uživatele s celým modulem krmiv a doplnit lepší nástroje pro kontrolu zadaných dat. Shrnutí úprav a jejich stručný popis je k dispozici po prokliku nadpisu této novinky.


16.9.2011

Problematika pokryvnosti půdy v rámci půdoochranných technologií - GAEC 2

Na základě výsledků jednání byly stanoveny limity pokryvnosti půdy pro splnění podmínky půdoochranné technologie na erozně ohrožených půdách.


10.9.2011

Sada menších úprav v Evidenci přípravků a hnojiv (EPH)

V aplikaci EPH byly provedeny úpravy chování některých formulářů zohledňující nárůst dat v jednotlivých evidencích a vylepšení práce se skladovými kartami. Změny se konkrétně týkají zobrazení naposledy změněných záznamů, vyhledání založených skladových karet a zadávání vlastních hnojiv. Dále byla rovněž přidána možnost hromadně změnit či sloučit použitá hnojiva či přípravky na ochranu rostlin. Podrobnější informace jsou k dispozici po prokliknutí nadpisu této novinky.


26.8.2011

Prohlášení o zásobách vinaře

Přes Registr vinic je umožněno elektronicky podávat povinné prohlášení o zásobách vedených k 31. červenci 2011. Posledním termínem podání je sobota 10. září 2011, respektive pondělí 12. září 2011. Bližší informace o funkcionalitě naleznete prokliku nadpisu novinky.


21.8.2011

Čárové kódy na prohlášení producenta chmelu

V Registru chmelnic byl upraven tisk prohlášení producenta. Tento nově obsahuje čárové kódy. Od sklizně v roce 2011 je výstupem tisku prohlášení producenta, které nově obsahuje i čárové kódy s informacemi o producentovi a dalšími informacemi z prohlášení producenta. Čárové kódy umožňují následné automatické načítání údajů u skladovatele či zpracovatele chmele pro následnou evidenci. Funkčnost podání prohlášení producenta je přístupná po přihlášení uživatele na portál eAgri a spuštění aplikace Registr chmelnic. Z levého menu odkazem Prohlášení producenta chmele se zobrazí přehled elektronicky podaných prohlášení s možností vytvoření nového. Po kliknutí na tlačítko Vytvořit prohlášení a následném výběru štítků se zobrazí formulář, který je zčásti předvyplněný údaji o přihlášeném uživateli. Po vyplnění čísla partie, druhu obalu a následně váhy chmele v jednotlivých obalech, lze prohlášení producenta odeslat na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


7.8.2011

V LPIS spuštěna avizovaná podpora půdoochranných technologií na mírně erozně ohrožených půdách

V evidenci půdy došlo k výrazným úpravám souvisejících s definováním půdoochranných technologií pro mírně erozně ohrožené půdy. Osetí plochy vyjmenovanými širokořádkovými plodinami (bob setý, sója, slunečnice, brambory, řepa, kukuřice), která je v LPIS označená jako mírně erozně ohrožená, je od 1. 7. 2011 svázáno s povinností použít pro pěstování plodin půdoochranné technologie definované Ministerstvem zemědělství. Více informací najdete po prokliku nadpisu této novinky.


5.8.2011

V LPIS aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů

V Registru půdy byla aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ, PHO), kterou naleznete v mapě pod žárovkou OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011). Vrstva byla aktualizována z údajů převzatých z rozhodnutí vodoprávních úřadů a podkladů vlastníků vodních zdrojů, na základě kterých došlo k aktualizaci zákresů v mapě. Pokud po zobrazení vrstvy OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011) narazíte na nesoulad týkající se stupně ochrany nebo hranice ochranného pásma s informacemi uvedenými v rozhodnutí vodoprávního úřadu, prosím kontaktujte helpdesk@mzecz. Informaci optimálně doplňte o naskenované rozhodnutí místně příslušného vodoprávního úřadu, které potvrzuje chybné informace LPIS. Podnět předáme správci vrstvy k nápravě. Další aktualizace dat se očekává v průběhu září na základě podnětů zaslaných do 31.8.2011. Po prokliku nadpisu novinky naleznete bližší informace o vymezení OPVZ/PHO.


3.8.2011

Vymezení erozní ohroženosti půdy v LPIS

Vrstva vymezení erozně ohrožených půd, kterou mohli zemědělci připomínkovat a která byla na základě posouzení Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) aktualizována, bude přístupna ve veřejném registru půdy (LPIS) již koncem tohoto týdne. Pro zemědělce, kteří podávali návrh na změnu vymezení erozní ohroženosti, je však důležité vyjádření VÚMOP, schválené MZe, které již obdrželi a není proto nutné čekat, až bude vrstva v LPIS aktualizována.


2.8.2011

Zjednodušení evidence spotřeby krmiv v EPH

V aplikaci Evidence přípravků a hnojiv (EPH) byla na základě připomínek uživatelů zjednodušena funkcionalita pro evidenci měsíční spotřeby krmiv. Nově uživatel nemusí evidovat spotřebu na stáje, ale může pracovat se souhrnnými údaji za celé hospodářství (oddělené kategorie zvířat jsou v obou variantách zachovány). Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.


24.7.2011

Úpravy evidence přirozené plemenitby a registru koní

V registru zvířat došlo k několika úpravám v evidenci přirozené plemenitby a registru koní. Přehled dílčích úprav naleznete po prokliku nadpisu novinku.


12.7.2011

Novinky v registru zvířat

V registru zvířat došlo k několika dílčím úpravám. Sestava obrat stáda byla upravena tak, aby se do obratů zahrnovala i zvířata, která na danou stáj/hospodářství v rámci zvoleného období přišla a současně odešla. Současně byl doplněn celkový tiskový přehled obratů za chovatele, hospodářství a stáj. Sestava Stavy DJ byla rozšířena o možnost rozlišovat v sumárních počtech krávy na dojené a nedojené. A konečně v rámci stájového registru koní je nově umožněno zadat i koně, kterému nebylo dosud přiděleno životní číslo (ÚELN).


27.6.2011

On-line zpracování skotu spuštěno do pilotního režimu

V týdnu od 27.6.2011 do 1.7.2011 je spuštěn ověřovací provoz on-line zpracování pohybů skotu. On-line zpracování bude zapnuto vždy po dokončení hromadného zpracování skotu (cca 14 hod) a vypnuto druhý den v 6:00. Tj. pro chovatele, kteří používají stájový registr nebo elektronické hlášení skrz portál farmáře se hlášení odeslané v době od 14.00 do 6:00 následujícího dne zpracuje cca do 5 minut a informace o výsledku přijde na email chovatele.

zobrazit po