přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Portál farmáře

Hlavním účelem Portálu farmáře je zpřístupnění aplikací registrů Ministerstva zemědělství a podřízených organizačních složek státu (ÚKZÚZ, SVS, ÚHUL), a to jak pro přihlášené, tak pro nepřihlášené uživatele.

 

 

  1. Jak se přihlásím na Portál farmáře?
  2. Co mi Portál farmáře nabízí?
  3. Jaký je rozdíl mezi portálem farmáře MZe a SZIF?

 

Při přihlášení do Portálu farmáře si, prosím, překontrolujte Vámi zadanou e-mailovou adresu. Na tuto adresu jsou zasílány sestavy a stavové informace z Registru zvířat (IZR). V případě, že Vámi zadaná e-mailová adresa není platná, není Vám možné tyto informace doručit.

Pro nastavení e-mailových adres můžete použít funkcionalitu „Editace kontaktů".


zobrazit po
8.2.2012

Data ke stažení - překryvy parcel KN a půdních bloků lze stáhnout hromadně

Na základě požadavků uživatelů byla rozšířena aplikace Data ke stažení o to, aby překryvy parcel KN s půdními bloky bylo možné snazším způsobem vyexportovat do MS Excel.


1.2.2012

Snadnější podávání žádostí o uznání porostu - online kontrola chyb

Příjem elektronických žádostí o uznání porostu byl rozšířen o online kontrolu chyb. Nově v případě zaslání žádosti o uznání porostu z Portálu farmáře je žadateli k dispozici seznam chyb, které žádost obsahuje. Pro osivářské SW byla vytvořena nová webová služba OOS_ZUP01B, která v response vrací seznam chyb. Původní služba OOS_ZUP01A je stále k dispozici, ale všem dodavatelům osivářských SW navrhujeme zakomponovat do svých programů novou verzi. Ostré spuštění služby je plánováno na konec tohoto týdne. Další informace jsou k dispozici po kliknutí na nadpis novinky.


1.2.2012

Registr množitelských porostů v novém

Upozorňujeme uživatele, kteří využívali Registr množitelských porostů na Portálu farmáře, že dochází ke změně technologie elektronického příjmu žádostí/oznámení a ke změně grafického rozhraní aplikace. Registr je nyní v designu portálu eAGRI. Elektronický příjem žádosti již není realizovaný prostřednictvím elektronického podpisu a aplikace vOKO, ale přes Datové schránky. Více informací získáte po kliknutí na nadpis novinky.


31.1.2012

Osivo a sadba elektronicky

Portál farmáře zavádí nové datové služby pro tzv. pověřené osoby. Tyto datové služby slouží pro pověřené laboratoře a žadatele k elektronické komunikaci s Odborem osiv a sadby ÚKZÚZ. Prostřednictvím nových služeb lze zadávat nové žádosti, zasílat výsledky zkoušek a vyhledávat žádosti z informačního systému odboru osiv ÚKZÚZ. Více informací po kliknutí na nadpis novinky.


16.1.2012

V registru zvířat spuštěno elektronické hlášení pro chovatele drůbeže

V rámci registru zvířat byla spuštěna funkcionalita elektronického hlášení pro chovatele drůbeže, jedná se o hlášení o stavech, hlášení o přemístění, hlášení o líhních a hlášení o halách. Elektronické hlášení naleznete po spuštění registru zvířat v levém menu pod odkazem Drůbež, kde následně vyberete příslušný typ hlášení. Po prokliku nadpisu novinky je k dispozici ke stažení uživatelská příručka. Veškeré připomínky či technické problémy s hlášením hlaste na helpdesk@mzecz a zanechte přitom na sebe telefonický kontakt.


9.1.2012

Aktualizace OPVZ v LPIS k 31.12.2011

V Registru půdy byla opětovně aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ, PHO), kterou naleznete v mapě pod žárovkou OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011). Vrstva byla aktualizována z údajů Výzkumného ústavu vodohospodářského s platností dat k 31. prosinci 2011. V rámci této aktualizace došlo ke zohlednění některých reklamací zaslaných v průběhu 4. čtvrtletí. Pokud po zobrazení vrstvy OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011) narazíte na nesoulad týkající se stupně ochrany nebo hranice ochranného pásma s informacemi uvedenými v rozhodnutí vodoprávního úřadu a nereklamovali jste dosud údaje, prosím kontaktujte helpdesk@mzecz. Informaci optimálně doplňte o naskenované rozhodnutí místně příslušného vodoprávního úřadu, které potvrzuje chybné informace LPIS. Podnět předáme správci vrstvy k nápravě. Termín další aktualizace není zatím určen.


7.1.2012

Do registru zvířat doplněna možnost hlášení domácí porážky skotu

Farmáři mají v registru zvířat nově možnost hlásit domácí porážku skotu, a to jak v manuálním elektronickém hlášení (kód 63), tak ve stájovém registru (tlačítko Domácí porážka). Hlásit domácí porážku je samozřejmě možné i dalšími prostředky (papírově, mailem, webovými službami), pro všechny varianty přitom platí, že chovatel musí mít k provádění domácí porážky povolení od místně příslušné veterinární správy a samotný úkon domácí porážky musí být veterinární správě ohlášen nejméně 7 dní předem. Dále byla doplněna možnost hlásit doplnění původu u ovcí a koz z portálu farmáře nejen pro chovatele, kteří vedou na portále stájový registr, ale i pro chovatele používající manuální elektronické hlášení (menu Elektronické hlášení a objednávky/Individuální zvířata/Hlášení ovce– doplnění původu).


27.12.2011

Nové funkcionality veřejného registru POR

Veřejný registr přípravků na ochranu rostlin a dalších prostředků na ochranu rostlin (POR) byl rozšířen o nové možnosti vyhledávání a dále bylo rozšířeno množství zveřejňovaných dat. Změny jsou: informace o MRO na určitou šarži, anglický název účinné látky, možnost použití přípravku v integrované produkci, vyhledávání přípravků vyloučených z použití v ochranném pásmu. Více informací získáte po prokliknutí nadpisu novinky.


12.12.2011

Elektronické předání statistiky použití POR Státní rostlinolékařské správě

Z aplikace EPH je možné předávat statistiky použití přípravků na ochranu rostlin za rok 2011, které mají přednastavený formát dle požadavků Státní rostlinolékařské správy. Elektronické zaslání statistických dat použití POR je možné taktéž z některých SW programů (např. Agronom, GCÚpravy). Předání dat doporučujeme konzultovat s příslušnou pobočkou SRS, neboť povinně předávají data pouze subjekty vybrané statistickým výběrem. Příručku pro předání dat z EPH stáhnete po prokliku nadpisu novinky.


Vodítko k povinnosti podávat prohlášení - o sklizni, produkci, zásobách

Pomůcka při vyplňování prohlášení pro vinohradníky, vinaře, obchodníky s hrozny, rmutem, moštem a vínem, obchodní zprostředkovatele a příjemce nebaleného vína.


7.11.2011

Aktualizace OPVZ v LPIS k 6. listopadu 2011

V Registru půdy byla opětovně aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ, PHO), kterou naleznete v mapě pod žárovkou OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011). Vrstva byla aktualizována z údajů Výzkumného ústavu vodohospodářského s platností dat k 31. říjnu 2011. V rámci této aktualizace došlo ke zohlednění některých reklamací zaslaných v průběhu srpna až října. Pokud po zobrazení vrstvy OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011) narazíte na nesoulad týkající se stupně ochrany nebo hranice ochranného pásma s informacemi uvedenými v rozhodnutí vodoprávního úřadu a nereklamovali jste dosud údaje, prosím kontaktujte helpdesk@mzecz. Informaci optimálně doplňte o naskenované rozhodnutí místně příslušného vodoprávního úřadu, které potvrzuje chybné informace LPIS. Podnět předáme správci vrstvy k nápravě. Další aktualizace dat se očekává na konci prosinci 2011.


25.10.2011

Návrh změn zařazení k.ú. do ZOD

Na základě četných dotazů uživatelů uvádíme návrh změn zařazení katastrálních území do zranitelných oblastí dusičnanů. Návrh změn realizovaný v rámci novely nařízení vlády č. 103/2003 Sb.,. se nachází v současné době ve schvalovacím procesu. Seznam dotčených katastrálních území je k dispozici ke stažení po prokliku nadpisu novinky.


8.10.2011

Registr hnojiv – elektronické podávání žádostí

V aplikace Registru hnojiv na Portálu farmáře byla vytvořena funkčnost umožňující pořízení elektronické žádosti o nové hnojivo ohlášené, vzájemně uznané a ES HNOJIVO. Do aplikace má přístup registrovaný uživatel. Po zadání přihlašovacích údajů je v menu Evidence přípravků a hnojiv zaktivněn odkaz do Registru hnojiv. Po kliknutí na něj se otevře aplikace. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.


8.10.2011

Registr vinic elektronicky podporuje podávání hlášení změn na vinici

V Registru vinic došlo ke změně způsobu podávání hlášení o změnách na vinici. Registr nyní umožňuje elektronickou podporu podávání hlášení. Přihlášenému uživateli bude při volbě žádosti o změnu na vinici nabídnut přehled jeho vinic, na kterých může tuto změnu provádět. Samotná podpora spočívá v tom, že přihlášený uživatel si může žádost připravit z aktuálních dat, kde má předvyplněnou hlavičku žádosti, a zároveň jsou prováděny kontroly na správnost vyplnění žádosti. Výstupem je možnost tisku z vygenerovaného PDF souboru. Elektronická podpora tímto ale nezbavuje žadatele povinnosti žádost zaslat na ÚKZÚZ papírově, datovou schránkou, případně elektronicky podepsaným e-mailem. V rámci těchto úprav byl Registr vinic převeden do designu eAgri. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.


30.9.2011

Úpravy evidence zelené nafty v rámci EPH

V modulu EPH byly doplněny některé možnosti v rámci evidence tzv. zelené nafty. V souvislosti s provedenými úpravami je nyní možné ve formuláři aplikací zadávat rovněž činnosti nevázané ke konkrétní kultuře, byl také doplněn číselník vlastních strojů a zadávací formulář je schopen si pamatovat a předvyplňovat spotřebu nafty na hektar ve vazbě na konkrétní činnost, plodinu a zadaný stroj. Bližší informace naleznete po proklik nadpisu novinky.


29.9.2011

Zjednodušení evidence výroby sena a senáže v rámci EPH

Na základě četných připomínek uživatelů došlo ke sjednocení evidence výroby sena a senáže v EPH. Nově není rozlišováno, zda seno vzniklo na pastvě nebo louce, popřípadě na trvalém travním porostu. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.


22.9.2011

Přepočet erozních opatření na blocích nad 35 ha

V důsledku zpřesněného algoritmu nápočtu protierozních opatření na mírně erozně ohrožených půdách (MEO) došlo u některých bloků nad 35 ha k přepočtení doporučených půdoochranných technologií. Změny se týkají výhradně bloků o výměře přes 35 ha, u kterých byla původně brána v potaz pro stanovení příslušných půdoochranných technologií celková maximální délka odtokové linie procházející plochou MEO půdy od okraje půdního bloku, a nově je vzata v potaz jen délka linie od okraje bloku po horní hranici plochy MEO půdy. Vzhledem k tomu, že se tedy délky odtokových linií pro účely použitého algoritmu zkrátily, opatření se zmírnila. Například u PB/DPB kde byla doporučována půdoochranná technologie S1, tj. souvrať a přerušovací pás, je po přepočtu v mnoha případech už nastaven kód S0, tj. postačí souvrať na okraji pozemku. Doporučujeme zemědělcům hospodařícím na PB/DPB větších než 35 ha prověřit tisk č. 11 - Erozní ohroženost PB/DPB, zda nedošlo ke změně v nastavených protierozních opatřeních.


20.9.2011

Možnost delegování práv pro přístup do IZR

V Integrovaném zemědělském registru (IZR) byla spuštěna funkcionalita, která uživateli umožňuje delegovat na jiný subjekt (tzv. delegáta) práva pro přístup do jeho dat IZR. Funkcionalita je určena uživatelům (chovatelům), kteří chtějí jinému uživateli umožnit přístup do určité přesně stanovené části jejich dat v IZR, aniž by museli jinému subjektu sdělovat své heslo na Portál farmáře. Typickým příkladem je možnost vedení evidence léčení, evidence přirozené plemenitby či vedení stájového registru pověřeným pracovníkem místo vlastního chovatele (poradcem,veterinářem, či jiným chovatelem). Předpokladem je, že pověřená osoba bude mít vlastní přístup do portálu eAGRI, který přiděluje místně příslušná Agentura pro zemědělství a venkov. Další informace je možné zobrazit po prokliknutí nadpisu této novinky.


18.9.2011

Úpravy evidence výroby a spotřeby krmiv

Na základě četných připomínek a zkušeností uživatelů byla v předchozích týdnech provedena a doplněna řada úprav v rámci evidence výroby a spotřeby krmiv. Hlavním cílem bylo zjednodušit práci uživatele s celým modulem krmiv a doplnit lepší nástroje pro kontrolu zadaných dat. Shrnutí úprav a jejich stručný popis je k dispozici po prokliku nadpisu této novinky.


16.9.2011

Problematika pokryvnosti půdy v rámci půdoochranných technologií - GAEC 2

Na základě výsledků jednání byly stanoveny limity pokryvnosti půdy pro splnění podmínky půdoochranné technologie na erozně ohrožených půdách.

zobrazit po