přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Portál farmáře

Hlavním účelem Portálu farmáře je zpřístupnění aplikací registrů Ministerstva zemědělství a podřízených organizačních složek státu (ÚKZÚZ, SVS, ÚHUL), a to jak pro přihlášené, tak pro nepřihlášené uživatele.

 

 

  1. Jak se přihlásím na Portál farmáře?
  2. Co mi Portál farmáře nabízí?
  3. Jaký je rozdíl mezi portálem farmáře MZe a SZIF?

 

Při přihlášení do Portálu farmáře si, prosím, překontrolujte Vámi zadanou e-mailovou adresu. Na tuto adresu jsou zasílány sestavy a stavové informace z Registru zvířat (IZR). V případě, že Vámi zadaná e-mailová adresa není platná, není Vám možné tyto informace doručit.

Pro nastavení e-mailových adres můžete použít funkcionalitu „Editace kontaktů".


zobrazit po
16.5.2012

Jak zadat hnojivo do EPH nenalezené v číselníku hnojiv

Na základě četných dotazů uživatelů aplikace EPH uvádíme v detailu novinky postup, jak zadat hnojivo do číselníku EPH, které nenaleznete v centrálním číselníku hnojiv. Jedná se zejména o hnojiva dovážená označovaná jako "hnojiva ES" nebo vlastní organická hnojiva např. digestát z bioplynové stanice. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.


14.5.2012

Upozornění pro uživatele Internet explorer verze 6

K 1. červnu 2012 bude provedena úprava zabezpečení systému eAGRI v části pro registrované uživatele. Po tomto datu nebude možné přihlásit se do Portálu farmáře z prohlížeče Internet explorer verze 6. Více informací získáte po kliknutí na nadpis novinky.


3.5.2012

Příručka "Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2012"

V sekci Dotace - Kontroly podmíněnosti Cross Compliance - Dokumenty ke stažení - Rok 2012 je uveřejněna příručka s aktualizovanými informacemi o podmínkách kontrol podmíněnosti platnými pro rok 2012.


4.4.2012

Aktuální přehled účtů subjektu

V aplikaci Editace kontaktů (dostupná po přihlášení) na PF je nově k dispozici aktuální přehled účtů, které mají vazbu na subjekt. Přehled Vám umožní provést kontrolu účtů, které mají přístup do privátní zóny portálu za Váš subjekt. U fyzických osob je seznam k dispozici na PF u právnických osob je seznam zasílán do datové schránky subjektu kde je k dispozici oprávněným osobám. Další informace jsou k dispozici po kliknutí na nadpis novinky.


30.3.2012

Informace z jednání MV CC k hodnocení standardu GAEC 2

Schválené znění hodnocení případného porušení standardu GAEC 2, který ošetřuje problematiku protierozní ochrany půdy.


29.3.2012

Termín pro zaslání připomínek k zakreslení vrstvy erozně ohrožených půd v LPIS

Termín pro podávání připomínek je letos do 30. 4. 2012. Připomínky lze podávat prostřednictvím Agentur pro zemědělství a venkov (AZV), nebo přímo na Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP), či na Ministerstvo zemědělství (odbor přímých plateb 14140).


2.3.2012

Informace SZPI pro žadatele o zatřídění vína - předkládání vzorků

Upozorňujeme všechny výrobce vín, kteří budou předkládat k zatřídění vzorky jakostních vín a jakostních vín s přívlastkem, že od 5.3.2012 budou přijímány pouze vzorky doprovázené kompletní dokumentací , tedy:


14.2.2012

Aktualizace OPVZ v LPIS

V Registru půdy byla opětovně aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ, PHO), kterou naleznete v mapě pod žárovkou OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011). Vrstva byla aktualizována z údajů Výzkumného ústavu vodohospodářského s platností dat k 1. února 2012. V rámci této aktualizace došlo ke zohlednění některých reklamací zaslaných v průběhu 1. čtvrtletí 2012. Pokud po zobrazení vrstvy OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011) narazíte na nesoulad týkající se stupně ochrany nebo hranice ochranného pásma s informacemi uvedenými v rozhodnutí vodoprávního úřadu a nereklamovali jste dosud údaje, prosím kontaktujte helpdesk@mzecz. Informaci optimálně doplňte o naskenované rozhodnutí místně příslušného vodoprávního úřadu, které potvrzuje chybné informace LPIS. Podnět předáme správci vrstvy k nápravě. Termín další aktualizace bude zřejmě v dubnu nebo květnu.


8.2.2012

Tipy pro zpracování výstupů z Portálu farmáře v tabulkovém procesoru (MS excel)

Příručka pro efektivní práci s exporty z aplikací Portálu farmáře v MS Excel. Doporučené postupy jsou použitelné i pro ostatní sestavy z aplikací Portálu farmáře, ať již z Registru zvířat, Registru půdy nebo EPH. Příručku si stáhnete po prokliku nadpisu novinky.


8.2.2012

Data ke stažení - překryvy parcel KN a půdních bloků lze stáhnout hromadně

Na základě požadavků uživatelů byla rozšířena aplikace Data ke stažení o to, aby překryvy parcel KN s půdními bloky bylo možné snazším způsobem vyexportovat do MS Excel.


1.2.2012

Snadnější podávání žádostí o uznání porostu - online kontrola chyb

Příjem elektronických žádostí o uznání porostu byl rozšířen o online kontrolu chyb. Nově v případě zaslání žádosti o uznání porostu z Portálu farmáře je žadateli k dispozici seznam chyb, které žádost obsahuje. Pro osivářské SW byla vytvořena nová webová služba OOS_ZUP01B, která v response vrací seznam chyb. Původní služba OOS_ZUP01A je stále k dispozici, ale všem dodavatelům osivářských SW navrhujeme zakomponovat do svých programů novou verzi. Ostré spuštění služby je plánováno na konec tohoto týdne. Další informace jsou k dispozici po kliknutí na nadpis novinky.


1.2.2012

Registr množitelských porostů v novém

Upozorňujeme uživatele, kteří využívali Registr množitelských porostů na Portálu farmáře, že dochází ke změně technologie elektronického příjmu žádostí/oznámení a ke změně grafického rozhraní aplikace. Registr je nyní v designu portálu eAGRI. Elektronický příjem žádosti již není realizovaný prostřednictvím elektronického podpisu a aplikace vOKO, ale přes Datové schránky. Více informací získáte po kliknutí na nadpis novinky.


31.1.2012

Osivo a sadba elektronicky

Portál farmáře zavádí nové datové služby pro tzv. pověřené osoby. Tyto datové služby slouží pro pověřené laboratoře a žadatele k elektronické komunikaci s Odborem osiv a sadby ÚKZÚZ. Prostřednictvím nových služeb lze zadávat nové žádosti, zasílat výsledky zkoušek a vyhledávat žádosti z informačního systému odboru osiv ÚKZÚZ. Více informací po kliknutí na nadpis novinky.


16.1.2012

V registru zvířat spuštěno elektronické hlášení pro chovatele drůbeže

V rámci registru zvířat byla spuštěna funkcionalita elektronického hlášení pro chovatele drůbeže, jedná se o hlášení o stavech, hlášení o přemístění, hlášení o líhních a hlášení o halách. Elektronické hlášení naleznete po spuštění registru zvířat v levém menu pod odkazem Drůbež, kde následně vyberete příslušný typ hlášení. Po prokliku nadpisu novinky je k dispozici ke stažení uživatelská příručka. Veškeré připomínky či technické problémy s hlášením hlaste na helpdesk@mzecz a zanechte přitom na sebe telefonický kontakt.


9.1.2012

Aktualizace OPVZ v LPIS k 31.12.2011

V Registru půdy byla opětovně aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ, PHO), kterou naleznete v mapě pod žárovkou OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011). Vrstva byla aktualizována z údajů Výzkumného ústavu vodohospodářského s platností dat k 31. prosinci 2011. V rámci této aktualizace došlo ke zohlednění některých reklamací zaslaných v průběhu 4. čtvrtletí. Pokud po zobrazení vrstvy OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011) narazíte na nesoulad týkající se stupně ochrany nebo hranice ochranného pásma s informacemi uvedenými v rozhodnutí vodoprávního úřadu a nereklamovali jste dosud údaje, prosím kontaktujte helpdesk@mzecz. Informaci optimálně doplňte o naskenované rozhodnutí místně příslušného vodoprávního úřadu, které potvrzuje chybné informace LPIS. Podnět předáme správci vrstvy k nápravě. Termín další aktualizace není zatím určen.


7.1.2012

Do registru zvířat doplněna možnost hlášení domácí porážky skotu

Farmáři mají v registru zvířat nově možnost hlásit domácí porážku skotu, a to jak v manuálním elektronickém hlášení (kód 63), tak ve stájovém registru (tlačítko Domácí porážka). Hlásit domácí porážku je samozřejmě možné i dalšími prostředky (papírově, mailem, webovými službami), pro všechny varianty přitom platí, že chovatel musí mít k provádění domácí porážky povolení od místně příslušné veterinární správy a samotný úkon domácí porážky musí být veterinární správě ohlášen nejméně 7 dní předem. Dále byla doplněna možnost hlásit doplnění původu u ovcí a koz z portálu farmáře nejen pro chovatele, kteří vedou na portále stájový registr, ale i pro chovatele používající manuální elektronické hlášení (menu Elektronické hlášení a objednávky/Individuální zvířata/Hlášení ovce– doplnění původu).


27.12.2011

Nové funkcionality veřejného registru POR

Veřejný registr přípravků na ochranu rostlin a dalších prostředků na ochranu rostlin (POR) byl rozšířen o nové možnosti vyhledávání a dále bylo rozšířeno množství zveřejňovaných dat. Změny jsou: informace o MRO na určitou šarži, anglický název účinné látky, možnost použití přípravku v integrované produkci, vyhledávání přípravků vyloučených z použití v ochranném pásmu. Více informací získáte po prokliknutí nadpisu novinky.


12.12.2011

Elektronické předání statistiky použití POR Státní rostlinolékařské správě

Z aplikace EPH je možné předávat statistiky použití přípravků na ochranu rostlin za rok 2011, které mají přednastavený formát dle požadavků Státní rostlinolékařské správy. Elektronické zaslání statistických dat použití POR je možné taktéž z některých SW programů (např. Agronom, GCÚpravy). Předání dat doporučujeme konzultovat s příslušnou pobočkou SRS, neboť povinně předávají data pouze subjekty vybrané statistickým výběrem. Příručku pro předání dat z EPH stáhnete po prokliku nadpisu novinky.


Vodítko k povinnosti podávat prohlášení - o sklizni, produkci, zásobách

Pomůcka při vyplňování prohlášení pro vinohradníky, vinaře, obchodníky s hrozny, rmutem, moštem a vínem, obchodní zprostředkovatele a příjemce nebaleného vína.


7.11.2011

Aktualizace OPVZ v LPIS k 6. listopadu 2011

V Registru půdy byla opětovně aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ, PHO), kterou naleznete v mapě pod žárovkou OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011). Vrstva byla aktualizována z údajů Výzkumného ústavu vodohospodářského s platností dat k 31. říjnu 2011. V rámci této aktualizace došlo ke zohlednění některých reklamací zaslaných v průběhu srpna až října. Pokud po zobrazení vrstvy OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011) narazíte na nesoulad týkající se stupně ochrany nebo hranice ochranného pásma s informacemi uvedenými v rozhodnutí vodoprávního úřadu a nereklamovali jste dosud údaje, prosím kontaktujte helpdesk@mzecz. Informaci optimálně doplňte o naskenované rozhodnutí místně příslušného vodoprávního úřadu, které potvrzuje chybné informace LPIS. Podnět předáme správci vrstvy k nápravě. Další aktualizace dat se očekává na konci prosinci 2011.

zobrazit po