přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Transparentnost veřejných podpor

Modernizovaná pravidla veřejné podpory zavedla požadavek na transparentnost při poskytování veřejných podpor, když zakotvila povinnost poskytovatelů veřejných podpor zveřejňovat na souhrnné webové stránce věnované veřejné podpoře údaje o jednotlivých podporách převyšujících svou výší určitý limit.

Povinnost zaznamenávat od 1. 7. 2016 informace o podporách, které přesahují prahové hodnoty 60 000 EUR u příjemců působících v oblasti zemědělské prvovýroby, 30 000 EUR u příjemců působících v oblasti rybolovu a akvakultury a 500 000 EUR u příjemců působících ve všech ostatních odvětvích včetně zpracování zemědělských produktů, uvádění zemědělských produktů na trh a v odvětví lesnictví, vychází zejména z následujících předpisů:

  • pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (2014/C 204/01),
  • pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (2015/C 217/01),
  • nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (ABER),
  • nařízení Komise (EU) č. 1388/2014 ze dne 16. prosince 2014, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (FBER) a
  • nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory slučitelné s vnitřním trhem (GBER).

Kompletní výčet předpisů, které uvedenou povinnost obsahují, a podrobné informace k jejímu plnění v rámci ČR zahrnuje Metodika k plnění povinnosti transparentnosti.

V souvislosti s požadavkem na transparentnost veřejných podpor zřídila Evropská komise elektronický systém, do kterého mají poskytovatelé zaznamenávat údaje o podporách poskytnutých od 1. 7. 2016 a jejich příjemcích, a jeho prostřednictvím dochází ke zveřejňování informací. Jedná se o tzv. Modul pro transparentnost udělování státní podpory („TAM“).

Zápis informací je umožněn poskytovatelům na základě registrovaného přístupu do TAM získaného v návaznosti na žádost o zřízení přístupu, která je uvedena níže.

Přístup do systému TAM

- Registrovaný přístup pro poskytovatele veřejných podpor: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/

- Zveřejněné informace o veřejných podporách členských států EU: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/

- Registrovaný přístup pro poskytovatele do testovacího prostředí TAM:   https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/competition/transparency/

V případě problémů s přihlášením do systému, se zapisováním podpor, ohledně metodických dotazů apod. kontaktujte tam-podpora@mzecz.

Informace týkající se transparentnosti při udělování veřejných podpor, které spadají do gesce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, naleznete na stránkách ÚOHS.

Přílohy