přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Podpora de minimis

Podpora de minimis je podpora, která není de iure veřejnou podporou (nesplňuje všechny čtyři prvky veřejné podpory - je sice poskytovaná ze státních prostředků a zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, ale vzhledem k její relativně nízké hodnotě stanovené Komisí nehrozí narušením hospodářské soutěže, a tak neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU) a nepodléhá oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi. Její poskytování upravují čtyři následující nařízení (EU), lišící se pouze odvětvími, do kterých je podpora směřována, a limitní částkou (stropem), kterou může v rozhodném období obdržet jeden podnik působící v daném odvětví.

V gesci Ministerstva zemědělství je:

  • nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství - strop 20 000 EUR, národní strop činí 61 865 750 EUR,
  • nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury - strop 30 000 EUR, národní strop činí 3 020 000 EUR.

V gesci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je:

  • nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis - ostatní odvětví - strop 200 000 EUR a 100 000 EUR v odvětví silniční dopravy, národní strop není stanoven,
  • nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu – strop 500 000 EUR, národní strop není stanoven.

Výše limitu de minimis se vztahuje k subjektu a rozhodnému období – tj. ke třem po sobě následujícím účetním obdobím stanovených příjemcem podpory dle zákona o účetnictví. Vždy se jedná o současné období a dvě předcházející. V závislosti na účetní praxi příjemce se účetní období shoduje s kalendářním nebo hospodářským rokem. Pokud příjemce působí ve více odvětvích, celková poskytnutá podpora na jeden subjekt za rozhodné období nepřesáhne 200 000 EUR (resp. u podniků pověřených výkonem služeb obecného hospodářského zájmu 500 000 EUR).

V České republice se každá podpora poskytnutá v tomto režimu zaznamenává do Centrálního registru podpor malého rozsahu. Povinnost vychází ze zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. Obsah a rozsah údajů a postup při jejich zápisu stanovuje vyhláška č. 298 ze dne 15. června 2020, o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenávat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání.

Související odkazy