přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Prodloužení předpisů k veřejné podpoře do konce roku 2022

22.12.2020

Evropská komise prodloužila účinnost stávajících předpisů veřejné podpory v oblasti zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury do konce roku 2022.

Jak jsme informovali v předchozím oznámení, EK již dříve zahájila přípravu nových předpisů pro období 2021 až 2027. Vzhledem k tomu, že finální podoba budoucích předpisů je úzce navázána na probíhající reformu SZP, která doposud nebyla dokončena, prodloužila EK v zájmu zajištění právní kontinuity dobu použitelnosti níže uvedených předpisů k veřejné podpoře o dvouleté přechodné období do 31. 12. 2022:

  • pokyny EU ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a venkovských oblastech na období 2014-2020 (tzv. AGRI pokyny),
  • nařízení Komise (EU) č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (tzv. bloková výjimka ABER),
  • nařízení Komise (EU) č. 1388/2014, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (tzv. bloková výjimka FBER),
  • nařízení Komise (EU) č. 717/2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury.

V reakci na probíhající pandemii COVID-19 také EK umožnila v rámci AGRI pokynů, ABER a FBER dočasnou výjimku pro podniky, které se staly tzv. "podniky v obtížích" v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021. Změnové nařízení, resp. oznámení Evropské komise, jimiž dochází k prodloužení doby použitelnosti dotčených předpisů a souvisejícím úpravám, jsou dostupná v příloze níže.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem