přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Veřejná podpora a podpora de minimis

Pravidla EU pro veřejnou podporu jsou zakotvena v článcích 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie. Článek 107 Smlouvy stanoví, že podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouva jinak.

Smlouva vyslovuje obecný zákaz veřejné podpory, přesto ponechává prostor pro celou řadu výjimek, na základě kterých může být veřejná podpora považována za slučitelnou. Podpora může být poskytována jako podpora de minimis, bloková výjimka, na základě rozhodnutí Evropské komise a výjimečně na základě jednomyslného schválení Radou.

Podpora de minimis (podpora malého rozsahu) nepodléhá oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi. Podpora de minimis je Komisí stanovena tak, aby svou výší nenarušila hospodářskou soutěž a neovlivnila obchod mezi členskými státy.

Pro evidenci údajů o podporách de minimis a jejich příjemcích byl 1. ledna 2010 v České republice spuštěn Centrální registr podpor malého rozsahu (registr de minimis).