přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

VODÍTKA K VÝSLEDKOVÝM INDIKÁTORŮM

17.5.2023

V průvodním listu k výstupovým a výsledkovým indikátorům Evropská komise uvádí, že začlenění provádění iniciativy Leader do systému výkonnosti strategického plánu SZP představuje některé specifické výzvy. Iniciativa Leader vždy zahrnovala prvky nového modelu provádění s jeho flexibilním, územně specifickým přístupem, založeným na zásadách, potřebách a cílech, nikoli na přehledech a kontrolních seznamech.

Leader, ačkoli je vnitřně zjevně spjat se specifickým cílem h) „podporovat zaměstnanost, růst, genderovou rovnost, včetně účasti žen v zemědělství, sociální začleňování a místní rozvoj ve venkovských oblastech, včetně oběhového biohospodářství a udržitelného obhospodařování lesů“, může rovněž přispívat ke kterémukoli z osmi dalších specifických cílů a k průřezovému cíli, a to prostřednictvím tvorby a provádění strategií místního rozvoje (SMR). Jelikož však Leader představuje iniciativu opírající se o přístup zdola-nahoru, je obtížné předvídat očekávané příspěvky této intervence k výsledkům a cílům strategického plánu SZP dříve, než budou vybrány SMR. Proto je navržen zvláštní přístup k začlenění iniciativy Leader do systému výkonnosti strategického plánu SZP.

Pro účely vypracování a schválení strategického plánu SZP by měla být intervence Leader přiřazena ke specifickému ukazateli výsledku LEADER R.38, který je svázán se specifickým cílem h) a umožňuje stanovit cíl udávající očekávaný podíl venkovského obyvatelstva, na které se vztahuje SMR.

Jakmile budou vybrány všechny SMR, měl by členský stát, v případě potřeby, upravit strategický plán SZP tak, aby ke stávajícím cílovým hodnotám byl doplněn dodatečný příspěvek, který se očekává od provádění SMR. Toto může zahrnovat zavedení některých dalších ukazatelů výsledků. Může se například stát, že některé ukazatele výsledků, např. R.41 (podíl venkovského obyvatelstva, které využívá výhod lepšího přístupu ke službám a infrastruktuře) nebo R.42 (podpora sociálního začleňování) jsou podporovány pouze prostřednictvím iniciativy Leader. Členský stát by měl poté začlenit dosažený příspěvek k SMR do každého z identifikovaných ukazatelů výsledků ve svých výročních zprávách o výkonnosti.

Na základě těchto doporučení zařadilo Ministerstvo zemědělství do Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro Programový rámec Strategického plánu SZP na období 2023-2027 jako součást Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, výsledkové indikátory, které mohou odpovídat aktivitám, které lze podpořit v rámci jednotlivých Fichí. Tyto indikátory jsou vyjmenovány v Příloze 6 těchto Pravidel.

V příloze k tomuto článku naleznete kompletní znění Průvodním listu k výstupovým a výsledkovým indikátorům a dále vodítka k výsledkovým indikátorům vydaná Evropskou komisí, jedná se o verzi k 31. 3. 2023, která může být dále aktualizována. Pro snazší práci místních akčních skupin s tímto materiálem zveřejňujeme zároveň pracovní překlad vodítek do českého jazyka.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem