přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Podmíněnost

V České republice jsou Kontroly podmíněnosti zavedeny od 1. 1. 2009, dříve také označované názvem Cross Compliance.

Plné čerpání plošných podpor SZP – přímých plateb a některých plateb rozvoje venkova (AEKO, ANC a Natura 2000) se váže na to, že zemědělci a jiní žadatelé dodržují základní podmínky v oblasti životního prostředí, změny klimatu, veřejného zdraví, zdraví rostlin a dobrých životních podmínek zvířat. V novém období SZP od roku 2023 tyto základní podmínky reagují na zvýšené environmentální cíle nové SZP a lépe zohledňují výzvy v oblasti životního prostředí a klimatu.

Od roku 2023 požadavky podmíněnosti přejímají některé podmínky předchozích plateb pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening).

Povinné požadavky na hospodaření (PPH) jsou stanoveny podle právních předpisů EU. Právní předpisy uvedené v příloze III nařízení Evropského parlament a Rady č. 2021/2115, které se týkají povinných požadavků na hospodaření, se použijí v platném znění a v případě směrnic ve znění provedeném členskými státy.

Podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) stanoví každý členský stát ve strategických plánech SZP, přičemž zohlední specifické charakteristiky dotčených oblastí, včetně půdních a klimatických podmínek, stávající způsoby hospodaření, zemědělské postupy, velikost zemědělských podniků a jejich strukturu, využívání půdy ve vztahu
k těmto konkrétním oblastem:

a) Klima a životní prostředí, včetně vody, půdy a biologické rozmanitosti ekosystémů;

b) Veřejné zdraví a zdraví rostlin;

c) Dobré životní podmínky zvířat.


21.4.2023

Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti 2023

Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2023 je vydávána pro poskytnutí výkladu a bližších informací pro podmínky týkající se standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) a povinných požadavků na hospodaření (PPH), které upravuje nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům.


28.3.2023

Nové nařízení vlády upravující pravidla podmíněnosti

Dne 28.3.2023 vyšlo ve Sbírce zákonů, Částka 43, nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům. Pravidla kontrol podmíněnosti jsou součástí Společné zemědělské politiky České republiky na období 2023–2027 a Strategického plánu České republiky. Podporují zemědělské hospodaření ke shodě s ochranou životního prostředí tím, že poskytování přímých plateb a ročních plateb agroenvironmentálně-klimatických závazků, plateb na přírodní omezení nebo jiná omezení specifická pro určité oblasti (ANC) a plateb na znevýhodnění specifická pro konkrétní oblasti (Natura 2000) podmiňují plněním stanovených požadavků a podmínek standardů DZES.


6.3.2023

Váhové koeficienty pro neprodukční plochy

Váhové koeficienty pro neprodukční plochy platné k 6. 3. 2023.


21.2.2023

Přehledy osiv pro vybrané intervence

V příloze naleznete přehledy osiv pro standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), přímé platby (Ekoplatbu) a intervence agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství Strategického plánu SZP na období 2023–2027.