přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Programové dokumenty

Základními programovými dokumenty jsou Společný strategický rámec (SSR), Dohoda o partnerství a Program rozvoje venkova na období 2014–2020.

Společný strategický rámec je dokument, který převádí cíle a záměry strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění do podoby klíčových akcí pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy), zřizuje pro každý tematický cíl klíčová opatření, která mají být podporována z jednotlivých ESI fondů, a mechanismy pro zajištění soudržnosti a souladu programování ESI fondů s hospodářskými politikami a politikami zaměstnanosti členských států a EU.

Evropskými strukturálními a investičními fondy jsou Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (KF), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF).

Mezi Českou republikou a Evropskou komisí byla dne 26. srpna 2014 uzavřena Dohoda o partnerství, která definuje hlavní oblasti podpor a priority ČR napříč všemi dotčenými fondy.

Koordinátorem Dohody o partnerství bylo Usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. 11. 2012 ustanoveno Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Více informací o koordinačních aktivitách MMR naleznete na webových stránkách DotaceEU.

K naplňování Dohody o partnerství přispějí jednotlivé programy, mezi které patří Program rozvoje venkova na období 2014-2020 (PRV). PRV úspěšně navazuje na předcházející programové dokumenty: Program rozvoje venkova 2007–2013, OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v ČR, Horizontální plán rozvoje venkova ČR pro období 2004–2006 či programy SAPARD a Leader ČR.

V průběhu realizace PRV 2014–2020 budou naplňovány následující priority EU (graficky řazeno dle významu pro PRV):

Aktualizované programové dokumenty naleznete níže - pod základními přílohami první verze schváleného dokumentu.


zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2
1.6.2015

Program rozvoje venkova 2014-2020

Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím č. C(2015) 3486 final schválila dne 26. 5. 2015 Program rozvoje venkova České republiky pro podporu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2