přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci (8. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020)

19.9.2019

Níže v textu naleznete jednotlivé kroky, které popisují administraci projektu v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020. Termíny v závorkách jsou platné pro 8. kolo příjmu žádostí, u kterého příjem žádostí probíhá od 8. 10. 2019 do 29. 10. 2019. Níže uvedený přehled kroků administrace je pouze informativní – kompletní postup resp. podmínky jsou uvedeny v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“) a „Podrobných postupech“ k jednotlivým administrativním krokům, na které jsou v Pravidlech uvedeny odkazy. Postupně zde budou doplňovány odkazy na jednotlivé „Podrobné postupy“ v souladu s harmonogramem administrace konkrétního kola příjmu žádostí.

PŘEHLED KROKŮ K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI – 8. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

1. Registrace žadatele do Portálu farmáře (dostupné na www.szif.cz). Žadatel, který není registrován v Portálu farmáře, může získat registraci (uživatelské jméno a heslo) osobním podáním žádosti o přístup na místně příslušném RO SZIF nebo na CP SZIF.

2. Žadatel vygeneruje Žádost o dotaci (ŽoD) z účtu Portálu farmáře. Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře naleznete na webových stránkách SZIF nebo na Portálu farmáře.

3. Žadatel vyplní a odešle ŽoD prostřednictvím vlastního účtu na Portálu farmáře v termínu příjmu žádostí (8. kolo: 8. 10. 8:00 hod. – 29. 10. 2019 18:00 hod.).

4. O zaregistrování Žádosti o dotaci bude žadatel informován prostřednictvím Portálu farmáře SZIF nejpozději do 14 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí (nejpozději do 12. 11. 2019).

5. Doporučení Žádostí o dotaci - zveřejnění seznamu Žádostí o dotaci seřazených podle žadatelem požadovaného počtu bodů sestupně (v případě rovnosti bodů rozhoduje výše požadované dotace - nižší požadovaná dotace má přednost) dle kategorií „Doporučen“, „Náhradník“, „Nedoporučen“ nejpozději do 19. 11. 2019 na: www.eagri.cz/prv , www.szif.cz.

6. Žadatelé v kategorii Doporučen a Náhradník dokládají prostřednictvím Portálu farmáře přílohy k Žádosti o dotaci (a případně aktualizovaný formulář ŽoD)

- nejpozději do 7. 1. 2020, do 18:00 hodin v případě, že žadatel v rámci Žádosti o dotaci realizuje pouze cenový marketing/cenové marketingy. Tabulka cenového marketingu, podepsaná smlouva a nabídkové podklady pro tabulku cenového marketingu jsou povinně dokládány jako součást příloh k Žádosti o dotaci v případě, že předpokládaná hodnota zakázky je 500 000 Kč bez DPH nebo vyšší

- nejpozději do 18. 2. 2020, do 18:00 hodin v případě, že žadatel v rámci Žádosti o dotaci realizuje výběrové/zadávací řízení

U vybraných příloh možnost doložení v listinné podobě – osobně nebo poštou na příslušný RO SZIF. Podrobný postup pro vygenerování a zaslání příloh Žádostí o dotaci a příloh k "finančnímu zdraví žadatele" přes Portál farmáře naleznete na webových stránkách SZIF a www.eagri.cz/prv.

7. Výsledky administrativní kontroly – v případě zjištěných nedostatků a vyhodnocení chyb na Žádosti resp. přílohách k Žádosti:

i. Neodstranitelné – Ukončení administrace

ii. Odstranitelné – Výzva SZIF (Žádost o doplnění neúplné dokumentace) pouze prostřednictvím Portálu farmáře nejpozději do 19. 5. 2020

a. Odstranění nedostatků do 21 kalendářních dnů od doručení Žádosti o doplnění neúplné dokumentace na Portálu farmáře,

Doručení dokumentu SZIF (výzvy) na Portál farmáře - dokument se považuje za doručený okamžikem, kdy se žadatel/pověřená osoba přihlásí do Portálu farmáře. Nepřihlásí-li se žadatel/pověřená osoba do Portálu farmáře do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument na Portál Farmáře vložen, považuje se tento

dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Uvedené platí obecně u všech dokumentů SZIF (výzev) zveřejňovaných na Portálu farmáře.

b. Neodstranění nedostatků v termínu vede k ukončení administrace.

8. Schválení Žádostí doporučených/Žádostí náhradníků na základě alokace stanovené Řídicím orgánem PRV a podle počtu obdržených bodů – v případě rovnosti bodů rozhoduje výše požadované dotace. Předpokládané zahájení schvalování žádostí 8. kola v průběhu srpna 2020.

9. V případě, že je projekt schválen k poskytnutí dotace z PRV – výzva k podpisu Dohody o poskytnutí dotace (pouze prostřednictvím Portálu farmáře SZIF).

10. Nutnost dostavit se ve stanovené lhůtě.

11. Podpis osobně (žadatel/zmocněný zástupce) na RO SZIF.

12. Vyhotovení dvou stejnopisů (žadatel/SZIF) – originály.

13. Změna obsahu prostřednictvím Dodatku k Dohodě případně Vyrozuměním.

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem