přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Příručka pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (verze 6)

15.12.2022

Dne 12. 12. 2022 byla ministrem zemědělství podepsána Příručka pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 verze 6.

Hlavní změny:

  1. Zvýšení limitu na jednu zakázku v rámci přímého nákupu na 100 000 Kč bez DPH (limit na projekt zůstává stejný – tzn. také 100 000 Kč bez DPH).

  2. Výslovné umožnění tzv. vyhrazené změny závazku.

  3. Doplnění zákazu zadat zakázku (uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem), pokud je to v rozporu se sankcemi podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí upravujícího provádění mezinárodních sankcí, a to zejména v reakci na tzv. sankční balíčky EU.

  4. Doplnění povinnosti žadatele/příjemce dotace doložit čestné prohlášení od vybraného dodavatele, které se týká sankčních opatření a zákona o střetu zájmů s cílem omezit možné porušení těchto předpisů v souvislosti se zakázkami spadajícími pod režim Příručky.

    Doporučený vzor čestného prohlášení je v Příloze č. 3 Příručky a aktuální znění bude k dispozici na www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014 - 2020.

Příručka nabývá účinnosti dnem zveřejnění na stránkách eagri.cz/prv a vztahuje se:

  1. Na všechny žádosti o dotaci podané v 15. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 (povinnost dokládat čestné prohlášení se týká pouze zadávacích/výběrových nebo cenových marketingů zahájených po nabytí účinnosti této Příručky).
  2. V případě operací 4.3.1 Pozemkové úpravy a 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny a 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV), 20.2 Podpora pro zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov (Technická pomoc) se Příručka vztahuje na Žádosti o dotaci zaregistrované ve dnech následujících po dni nabytí účinnosti Příručky.

V případě ostatních Žádostí o dotaci se postupuje dle dosavadních verzí Příručky. 

Úplné znění Příručky je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a záložka veřejné zakázky) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem