přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Příručka pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (verze 5)

1.8.2019

Dne 1. 8. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 8. kolo příjmu žádostí.

Tato Příručka pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, verze 5 (dále jen „Příručka“) stanovuje závazný postup pro zadávání zakázek malého rozsahu všemi žadateli/příjemci dotace z  Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále „PRV“) a zakázek vyšší hodnoty všemi žadateli/příjemci dotace z PRV, kteří nespadají pod režim ZZVZ.

Tato Příručka nabyla platnosti 1. 8. 2019 a účinnosti dnem zveřejnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 pro 8. kolo příjmu žádostí na www.eagri.cz/prv.

V případě operací 4.3.1 Pozemkové úpravy a 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny a 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV), 20.2 Podpora pro zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov (Technická pomoc), nabývá Příručka účinnosti dnem 1. 12. 2019.

Tato Příručka se vztahuje i na administraci žádostí operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP, 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě a 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh schválených v předcházejících kolech Příjmu žádostí v případě výběrových řízení (cenového marketingu) zahájených po dni nabytí účinnosti této Příručky.

Došlo k významnému snížení administrativní náročnosti z hlediska zadávání zakázek. Pro zakázky do 2 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázek na dodávky a/nebo služby resp. do 6 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázek na stavební práce byly zrušeny uzavřené výzvy a nahrazeny cenovým marketingem. Cenový marketing v případě zakázek nižších než 500 000 Kč je nadále dokládán až k Žádosti o platbu, cenové marketingy pro ostatní zakázky se předkládají obdobně jaké dříve uzavřené výzvy již po podání Žádosti o dotaci.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem