přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

19.4.2022

Dne 13. 4. 2022 bylo podepsáno zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

V Pravidlech pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje došlo k následujícím změnám:

  • Úprava textu v části B. Společné podmínky pro všechny aktivity, v kapitole 6. Seznam předkládaných příloh, písmeno d) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu na MAS/RO SZIF, odrážka 2) z důvodu, že platba na účet jiného subjektu není ze strany SZIF možná.
  • Úprava textu části C. Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků, v rámci článku 26. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, kapitola 11, odrážka h) Další podmínky, bod 5) - doplnění „pachtu“ jako možného uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých nejsou realizovány stavební výdaje.
  • Úprava části C. Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků, v rámci článku 20. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, oblast b) Mateřské a základní školy, odrážka b) Oblasti podpory, odrážka g) Kritéria přijatelnosti, bod 2) a odrážka k) Seznam předkládaných příloh - došlo k úpravě oblasti podpory, kdy pro žádosti roku 2022 nebude sledováno navyšování kapacity a v souvislosti s tím je vyškrtnuto související kritérium přijatelnosti a přílohy předkládané z důvodu sledování kapacity. U Žádostí o dotaci podaných před rokem 2022 může dojít k navýšení kapacity pouze v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a s tím spojenou migrační vlnou.
  • Úprava části C. Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků, v rámci článku 20. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, oblast e) Vybrané kulturní památky, odrážka k) Seznam předkládaných příloh, odrážka 2), kdy dochází zejména k upřesnění, že danou přílohu lze na základě požadavku ze strany SZIF doplnit.
  • Úprava Přílohy 14 Metodika definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst, kdy bude stav zaměstnanců v pracovním poměru porovnáván ke stavu buď před předložením Žádosti o dotaci, nebo Žádosti o platbu, co je pro příjemce dotace příznivější.
  • Doplnění v části E. Závěrečná a přechodná ustanovení
  • Formální úpravy - přečíslování poznámek pod čarou

Aktuální znění Pravidel pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje je k dispozici v elektronické podobě v příloze níže, a to v čistopise i v revizích.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem