přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

22.5.2019

Dne 21. 5. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., zpřesnění znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

První změna se týká úpravy podmínek pro zařízení pro výrobu tvarovaných biopaliv v rámci článku 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků a článku 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.

 • Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků - doplnění Další podmínky:

Nové znění:

Surovinou pro výrobu pelet (tvarovaných biopaliv) nesmí být obilná sláma a seno; C.

 • Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků - doplnění Přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu:

Nové znění:

V případě způsobilého výdaje 009 - Protokol o vyráběném tvarovaném biopalivu dle platných norem pro tuhá biopaliva, vydaný Výzkumným ústavem zemědělské techniky (případně jinou zkušební nebo akreditovanou laboratoří); protokol bude obsahovat minimálně údaje: jméno výrobce, typ tuhého biopaliva (př: briketa – smrk), odrol, obsah sušiny, výhřevnost, obsah popele, obsah těžkých kovů, zařazení biopaliva dle platné normy pro tuhá biopaliva, doporučený typ spalovacího zařízení; D jinak C.

 • Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností - doplnění Kritéria přijatelnosti:

Nové znění:

V případě výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv nesmí být surovinou pro výrobu tvarovaných biopaliv obilná sláma a seno; C.

 • Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností - doplnění Přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu:

Nové znění:

V případě výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - Protokol o vyráběném tvarovaném biopalivu dle platných norem pro tuhá biopaliva, vydaný Výzkumným ústavem zemědělské techniky (případně jinou zkušební nebo akreditovanou laboratoří); protokol bude obsahovat minimálně údaje: jméno výrobce, typ tuhého biopaliva (př: briketa – smrk), odrol, obsah sušiny, výhřevnost, obsah popele, obsah těžkých kovů, zařazení biopaliva dle platné normy pro tuhá biopaliva, doporučený typ spalovacího zařízení; D jinak C.

K další úpravě dochází v kapitole 3. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova, a to odrážky z) a poznámky pod čarou v rámci odrážky aa), kdy je upravena výjimka pro vlastnictví či provozování předmětu dotace nejen pro obce či organizace obcemi zřízené, ale i pro svazky obcí či příspěvkové organizace, které založily svazky obcí.

Nové znění:

z) předmět projektu musí být provozován výhradně žadatelem/příjemcem dotace nejpozději od data předložení Žádosti o platbu na MAS až do termínu skončení lhůty vázanosti projektu na účel (v případě čl. 35, odst. 2., písm, c) musí být předmět projektu provozován Společností dle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; v případě čl. 20, kdy je žadatelem obec/svazek obcí, může být projekt provozován rovněž právnickou osobou zřízenou/založenou obcí/svazkem obcí, není-li ve specifických podmínkách uvedeno jinak); C,

aa) předmět dotace musí být ve vlastnictví žadatele/příjemce dotace3 od okamžiku pořízení až do termínu skončení lhůty vázanosti projektu na účel (není-li dále uvedeno jinak); D jinak C,

Za vlastnictví se pro účely tohoto ustanovení považuje i společné jmění manželů či vlastnictví zřizovatele/zakladatele v případě právnických osob zřízených/založených obcemi/svazky obcí.

 

Dále dochází pouze k formální úpravě způsobilých výdajů v rámci článku 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh, kdy je upřesněno zařazení jednotlivých způsobilých výdajů do kódů způsobilých výdajů.

Nové znění:

 1. stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví (včetně vozidel kategorie N s oplenovou ložnou plochou) (kód 030)

 2. stroje ke zpracování potěžebních zbytků (kód 030)

 3. stroje pro přípravu půdy před zalesněním (kód 030)

 4. stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost (kód 030)

 5. stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest (kód 030)

 6. mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví (kód 030)

 7. mokré sklady dříví (kód 030)

 8. výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení (kód 031)

 9. nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu

 

Na konec došlo k úpravě v Části F. Platnost a účinnost, kdy byla upravena účinnost nové úpravy Pravidel od 1. 6. 2019, tedy změna bude účinná pro Žádosti o dotaci podané na MAS po tomto datu.

Aktuální znění Pravidel pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje jsou k dispozici v elektronické podobě v příloze níže. Pravidla nabývají platnosti dnem podpisu ministra zemědělství a účinnosti dne 1. 6. 2019.

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem