přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 - Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)

22.6.2021

Dne 21. 6. 2021 bylo podepsáno zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny a Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova.

V rámci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova, dochází zejména k formulačním úpravám.

U Pravidel pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje došlo k následujícím změnám:

 • Sladění podmínek obecných Pravidel, zejména změna definice „investičního výdaje“ a úprava podmínek v oblasti střetu zájmů a financování vlastního podílu.

 • V části A. Obecné podmínky ještě dochází k formální úpravě podmínky v kapitole 4. Žádost o dotaci, podkapitole 4.6, odrážky c).
 • Úprava textu v části B. Společné podmínky pro všechny aktivity se týká pouze kapitoly 6. Seznam předkládaných příloh, kdy dochází zejména k upřesnění.
 • Další změny se týkají části C. Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků, a to zejména:

  • Úprava Kritéria přijatelnosti v rámci článku 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – v případě uvádění na trh se musí jednat převážně o výrobky žadatele.
  • Upřesnění Další podmínky v rámci článku 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, kdy je stanoveno, že plnění podmínky musí příjemce zajistit po celou dobu lhůty vázanosti na účel.
  • Odstranění možnosti výběru režimu podpory dle blokové výjimky v souladu s čl. 14 Nařízení Komise č. 651/2014 v rámci článku 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností a související úpravy s tím spojené.
  • Úprava Definice žadatele/příjemce dotace v článku 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech – uvedení typů nestátních neziskových organizací, které mohou být žadateli
  • Doplnění a upřesnění Způsobilých výdajů v článku 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
  • Úpravy a doplnění některých Dalších podmínek v článku 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech – např. doplnění výpůjčky do možného uspořádání právních vztahů.

 • Doplnění v části E. Závěrečná a přechodná ustanovení.

 • Formální úpravy.

U Pravidel pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny došlo k následujícím změnám:

 • Sladění podmínek obecných Pravidel, zejména změna definice „investičního výdaje“ a úprava podmínek v oblasti střetu zájmů a financování vlastního podílu.

 • Úprava textu v části B. Specifické podmínky se týká kapitoly 8. Seznam předkládaných příloh, kdy dochází zejména k upřesnění.
 • Doplnění kap. 14. Přechodná a závěrečná ustanovení.

 • Formální úpravy.

Aktuální znění Pravidel pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny a Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova jsou k dispozici v elektronické podobě v příloze níže, a to v čistopise i v revizích.

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem