přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Tisková zpráva ke zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

16.8.2018

Dne 16. 8. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., zpřesnění znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

První úprava se týká stanovení finančního limitu na pravomocně uloženou sankci ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce v ustanovení kap. 3., písm. t) Obecných podmínek Pravidel 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (Pravidel 19.2.1).

Nové znění:

Žadateli/příjemci dotace nebyla Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí v období tří let před zahájením příjmu žádostí do konce lhůty vázanosti projektu na účel uložena pravomocná sankce ve výši 100 tis. Kč a výše za:

  1. použití enologických postupů, které jsou v rozporu s přílohami k nařízení (EU) č. 606/2009, s výjimkou překročení limitů pokud jsou v přílohách tohoto nařízení stanoveny, nebo
  2. přidání vody nebo alkoholu v rozporu s požadavky Přílohy VIII části II odstavce A bodu 1 nebo 2 nařízení (EU) č. 1308/2013, nebo v rozporu s požadavky Přílohy XVb části A bodu 1 nebo 2 nařízení (ES) č. 1234/2007, nebo
  3. porušení článků 103 nebo 113 nařízení (EU) č. 1308/2013, nebo porušení čl. 118m nebo čl. 118v nařízení (ES) č. 1234/2007, nebo
  4. uvádění na trh produktu, u kterého byl porušen některý požadavek uvedený shora v bodech 1 až 3; C.

K další úpravě dochází v souvislosti s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „nařízení GDPR“), kdy je upraveno ustanovení kap. 3) písm. g) Obecných podmínek Pravidel 19.2.1, které se týká souhlasu se zveřejněním a zpracováním údajů uvedených v Žádosti o dotaci.

Nové znění:

Žadatel/příjemce dotace bere na vědomí, že údaje uvedené v Žádosti o dotaci, a z rozhodnutí vydaných na základě této žádosti budou zveřejněny v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění a mohou být zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie.

Žadatel/příjemce dotace bere dále na vědomí, že údaje z Žádosti o dotaci a z rozhodnutí vydaných na základě této žádosti budou zveřejněny v souladu s čl. 59 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění, na internetových stránkách www.szif.cz, a to dva roky od data prvního zveřejnění. Žadatel/příjemce dotace dále bere na vědomí, že údaje z Žádosti o dotaci budou SZIF/Ministerstvem zemědělství zpracovávány v listinné i elektronické formě pro potřeby administrace žádosti, statistiky, evidence, účetnictví SZIF i Ministerstva zemědělství. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „nařízení GDPR“) a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na www.szif.cz a www.eagri.cz. Žadatel/příjemce dotace má v případě splnění podmínek stanovených v nařízení GDPR právo na přístup k osobním údajům, opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Žadatel/příjemce dotace má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

Na konec došlo k úpravě v Části E. Závěrečná a přechodná ustanovení, kdy byla upravena zpětná působnost nové úpravy Pravidel.

Aktuální znění Pravidel pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje jsou k dispozici v elektronické podobě v příloze níže. Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu ministra zemědělství.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem