přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 7. kolo příjmu žádostí

12.9.2018

Dne 11. 9. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“). Jedná se o Obecné podmínky Pravidel pro 7. kolo příjmu žádostí a Specifické podmínky Pravidel operací 1.1.1 Vzdělávací akce, 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů, 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a operaci 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech.

Hlavní Změny Obecných podmínek Pravidel pro 7. kolo příjmu žádostí:

 • Byla upravena kapitola 15 Závěrečná a přechodná ustanovení tak, že Kapitola 7 bod 25 a 26 operace 1.1.1 se bude vztahovat i na administraci žádostí přijatých v operací 1.1.1 a 1.2.1. v 2., 4. a 6. kole příjmu žádostí.
 • V kapitole 7 Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace a v kapitole 9 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace bylo slovo „nepřesáhne“ nahrazeno slovem „nedosáhne“, aby text přesně odpovídal hranici stanovené pro tzv. cenový marketing v Příručce pro zadávání zakázek.

Hlavní změny operace 1.1.1 Vzdělávací akce

 • V kapitole kap. 7 Další podmínky byla odstraněna podmínka „Mezi Ministerstvem zemědělství a žadatelem je uzavřena Zpracovatelská smlouva (viz. příloha č. 9); D jinak C.“. V této souvislosti došlo k odstranění přílohy č. 9 (kde byl uveden vzor Zpracovatelské smlouvy) a byla tudíž odstraněna i povinnost dokládat tuto přílohu (kap. 8, bod b).
 • Místo výše uvedeného byla doplněna podmínka, že žadatel se stává správcem osobních údajů (dat o účastnících vzdělávacích akcí). V návaznosti na to, má žadatel povinnost uvádět k jakým účelům data zpracovává. Aby tuto povinnost, kterou ukládá GDPR, žadatelé neopomněli, byla doplněna do Pravidel v rámci kap. 7 Další podmínky a též v textu prezenční listiny (viz. příloha č.7).

Hlavní změny operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

 • V kap. 5 Způsobilé výdaje, písm. G) byla k způsobilému výdaji nákup běžných zemědělských strojů doplněna poznámka, že seznam konkrétních strojů je uveden v příloze č. 3 těchto Pravidel.
 • Bylo upraveno preferenční kritérium „Žadatel zpracovává vlastní zemědělské produkty,…“. Bylo upraveno znění kritéria a podmínka předkládání příloh k tomuto kritériu. Přílohy budou žadatelé nyní předkládat k Žádosti o platbu. Byla doplněna podmínka, že předmět projektu a předmět zpracování musí na sebe navazovat. Byla doplněna také sankce P (snížení dotace o 50 %).
 • Byla upřesněna preferenční kritéria „Předmět projektu se týká chovu dojnic“ a „Předmět projektu se týká chovu ovcí a/nebo koz“.
 • V příloze č. 3 v přehledu výdajů byly do kódů 004 Stáje pro prasata a 007 Stavby pro drůbež v návaznosti na preferenční kritérium na pořízení technologie zvyšující biologickou bezpečnost chovu, doplněny výdaje na stavby a technologie zvyšující biologickou bezpečnost chovu. Konkrétně se jedná o položky hygienická smyčka, dezinfekce vozidel na vjezdu, oplocení bez podezdívky a oplocení s podezdívkou/podhrabovými betonovými deskami.
 • V příloze č. 3 byly do kódu 013 Nákup speciálních zemědělských strojů pro živočišnou výrobu doplněny cisterny s kapacitou do 20 m3 a do 70 m3.

U operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů byl snížen minimální počet bodů, který žadatelé musí obdržet za preferenční kritéria. Počet bodů byl snížen ze 45 na 25.

Hlavní změny operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

 • Dle specifických podmínek pravidel operace 16.3.1, kapitoly 8. Seznam předkládaných příloh bude příloha „Velikost sdruženého lesního majetku v držení společníků“ požadována pouze k Žádosti o dotaci.

 • V rámci Přílohy č. 5 „Průměr podílu nezaměstnaných osob 15 - 64 k obyvatelstvu stejného věku za rok 2017 v jednotlivých okresech“ bude provedena aktualizace hodnoty „Průměrná míra nezaměstnanosti v ČR za rok 2017“.

 • U preferenčního kritéria č. 8 „Žadatel v období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 choval v průměru minimálně“ - v záměru a) byl přidán koeficient VDJ pro kategorii koně do 6 měsíců. V rámci tohoto preferenčního kritéria (u záměru a) i b)) byla provedena úprava čísla nařízení vlády 307

 • V pravidlech bude upravena podmínka týkající se inkasního příkazu.
 • V souvislosti s úpravou definice způsobilých výdajů je do kapitoly 5. Způsobilé výdaje, záměr b) přidána specifikace podpory dopravních prostředků.
 • V souvislosti se specifikací podpory na dopravní prostředky pro účely spolupráce, byla do pravidel přidána podmínka, že dotaci nelze poskytnout také na nákup dopravních prostředků určených zejména pro osobní přepravu.

U operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a operace 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech byla upravena podmínka týkající se inkasního příkazu.

Pravidla v revizích i v čistopise jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem