přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Pravidel pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců a 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

7.4.2016

Dne 7. 4. 2016 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“) pro 2. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká Specifických podmínek Pravidel pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců a 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě. Konkrétně byly upraveny následující podmínky Pravidel.

1. Specifické podmínky Pravidel pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Kapitola 3 Definice žadatele/příjemce dotace

Definice žadatele/příjemce dotace byla upravena tak, aby byli způsobilými žadateli také ti, kteří zahájili zemědělskou činnost v termínu 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci, ale změnili svůj právní status z fyzické osoby na právnickou osobu či naopak, nebo ve stanovené lhůtě působili v jiné právnické osobě provozující zemědělskou výrobu.

Nové znění příslušné podmínky je tedy následující:

  • „V případě fyzické osoby se jedná o osobu, která není evidována déle než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci v Evidenci zemědělského podnikatele, a zároveň mohla plnit funkci statutárního orgánu právnické osoby provozující zemědělskou výrobu, a to pouze v období 24 měsíců bezprostředně před datem podání Žádosti o dotaci
  • „V případě právnické osoby se jedná o subjekt, který je řízen fyzickou osobou, která plní jako jediná funkci statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu ze 100 % a v minulosti mohla plnit funkci statutárního orgánu pouze v období 24 měsíců bezprostředně před datem podání Žádosti o dotaci a zároveň v období 24 měsíců bezprostředně před podáním Žádosti o dotaci mohla plnit funkci statutárního orgánu jiné právnické osoby provozující zemědělskou výrobu či být v tomto období evidována v Evidenci zemědělského podnikatele jako fyzická osoba

Kapitola 5 Výdaje, které mohou být obsahem podnikatelského plánu

Položka „nákup zemědělských nemovitostí“ byla upřesněna doplněním závorky (včetně zemědělské půdy)

Kapitola 7 Další podmínky

Došlo k formálnímu upřesnění podmínky bodu 21 „Pokud žadatel v rámci dotace poskytnuté prostřednictvím operace 6.1.1 realizuje výdaje na pořízení nemovitostí, může jejich výše dosahovat maximálně 45 % částky podpory; C“. Termín pořízení nemovitostí byl nahrazen za nákup nemovitostí. Stejná formální úprava byla provedena také ve vysvětlivce preferenčního kritéria č. 6.

Kapitola 8 Seznam předkládaných příloh, písm. b) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci; C

Byla doplněna nová povinná příloha Formulář pro stanovení minimální a maximální hodnoty standardní produkce.

Preferenční kritérium č. 9

Vysvětlivka preferenčního kritéria byla upravena tak, aby žadatelé, kteří pro svou živočišnou výrobu využívají trvalé travní porosty nebo pěstují komodity za účelem zkrmení ve vlastním podniku, mohli v rámci Formuláře pro výpočet standardní produkce i v období od data předložení Žádosti o platbu do konce realizace podnikatelského plánu kombinovat citlivé komodity s jinými položkami. Tuto možnost budou mít také žadatelé zabývající se pěstováním brambor.

Konkrétní úprava vysvětlivky daného kritéria je následující:

  • „Nárok na body bude ověřen na základě předloženého formuláře pro stanovení minimální a maximální hodnoty standardní produkce, kde žadatel/příjemce dotace nebude mít od data předložení Žádosti o platbu do konce realizace podnikatelského plánu zahrnuty následující položky: pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice na zrno, ostatní obiloviny, cukrovka, krmné okopaniny, řepka a řepice, slunečnice, sója, lněné semeno, ostatní olejniny, len, konopí, technické plodiny jinde neuvedené, pícniny, osivo a sadba plodin na orné půdě, ostatní plodiny na orné půdě, půda ležící ladem bez dotací, trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních, extenzivní pastviny, lesní školky, ostatní trvalé kultury. To neplatí pro žadatele/příjemce dotace, kteří využívají trvalé travní porosty nebo pěstují komodity, určené jako zdroj vlastních krmiv, výhradně pro svou živočišnou produkci, a to za předpokladu, že z této rostlinné produkce nebudou žadatelé/příjemci dotace vykazovat žádné tržby. Výjimka platí rovněž pro pěstitele brambor, kteří mohou v rámci podnikatelského plánu kombinovat i ostatní položky, za předpokladu, že brambory budou v podnikatelském plánu figurovat každý rok.“

Dále doplňujeme upřesňující informaci týkající se Obecných podmínek (zadávání zakázek) Pravidel a operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců. Pro žadatele v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců platí, že:

„Pořizování hospodářských zvířat, sadby, osiva, krmiv a hnojiv lze realizovat přímým nákupem/objednávkou, v těchto případech není potřeba realizovat cenový marketing (výjimka z kap.  9 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace, písm. b), bod 7)“.

2. Specifické podmínky Pravidel pro operaci 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

Kapitola 3 Definice žadatele/příjemce dotace

Definice žadatele/příjemce dotace byla upravena tak, aby v případě žadatele/příjemce dotace dle písm. b) „uskupení minimálně dvou subjektů“ s výzkumnou institucí mohla kromě zemědělského podnikatele spolupracovat také skupina zemědělců.

Nové znění písm. b) v dané kapitole je následující:

„Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt splňuje definici příjemce dotace tzn. jedná se o zemědělského podnikatele (fyzická nebo právnická osoba), který hodlá podnikat v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele) nebo o skupinu zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je výhradně vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě, a minimálně jeden subjekt z uskupení je výzkumnou institucí definovanou v kapitole 7, bodu 8. Uskupení žádá o podporu prostřednictvím zemědělského podnikatele nebo skupiny zemědělců.“

Aktuální znění Specifických podmínek Pravidel pro obě operace je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv a v příloze níže.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem