přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

6.4.2018

Dne 29. 3. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Jiří Milek zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“). Zpřesnění se týká Obecných podmínek Pravidel pro 6. kolo příjmu žádostí a Specifických podmínek Pravidel operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců pro 2., 4. a 6. kolo příjmu žádostí, u operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností pro 6. kolo příjmu žádostí, u operace 6.4.2 pro 6. kolo příjmu žádostí a u operace 8.6.2 pro 4. a 6. kolo příjmu žádostí.

1. Obecné podmínky Pravidel

Došlo k upřesnění kapitoly 12, bod a) tak, aby byla zřejmá lhůta pro podání na přezkumnou komisi i v případech, kdy nedošlo k ukončení administrace a žadatel pouze nesouhlasí s postupem administrace a upravena část týkající se zrušujících usnesení.

Konkrétní úprava předmětného bodu je následující:

„Pokud žadatel nesouhlasí s postupem administrace či s výší bodového hodnocení Žádosti o dotaci, může se do 21 kalendářních dnů od provedení příslušného úkonu (např. ukončení administrace Žádosti o dotaci, resp. neschválení Žádosti o dotaci v důsledku nepřidělení bodového zvýhodnění) písemně obrátit se žádostí o přezkum na Přezkumnou komisi Ministerstva zemědělství. V případě, že by sdělení RO SZIF (např. o ukončení administrace Žádosti o dotaci, resp. neschválení Žádosti o dotaci) bylo v rozporu s podmínkami, za kterých je poskytována dotace, MZe jej usnesením zruší.“

2. Specifické podmínky Pravidel pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

S ohledem na úpravu příslušné legislativy došlo k odstranění kritéria přijatelnosti týkajícího se povinnosti plnit tzv. podmínky aktivního zemědělce, a to v Pravidlech pro 2., 4., i 6. kolo příjmu žádostí.

V Pravidlech pro 4. kolo příjmu žádostí došlo k formální chybě v kapitole 7 Další podmínky ve vysvětlivce č. 24, která odkazuje na Další předkládané povinné přílohy. Jedná se o Přehled výsledků podnikatelského plánu a Formulář pro stanovení minimální a maximální hodnoty standardní produkce dle kapitoly 8 Pravidel Seznam předkládaných příloh, písm. f), body 5 a 6“.

V Pravidlech pro 6. kolo příjmu žádostí došlo k formální úpravě výdajů, které mohou být obsahem podnikatelského plánu, konkrétně doplnění slova „pořízení“ v prvních dvou odrážkách před technologie. Pořízení technologií patří mezi základní dotované výdaje, důvodem doplnění je tedy to, aby byla tato možnost jednoznačně zřejmá.

S ohledem na redefinici oblastí s přírodními omezeními bylo vydáno nové nařízení vlády č. 43/2018 Sb., jehož předmětem úpravy jsou tyto oblasti. Proto bylo nutné zpřesnit název preferenčního kritéria zvýhodňující žadatele, kteří hospodaří v oblastech s přírodními znevýhodněními, a dále z vysvětlivky kritéria odstranit závorku „(ANC oblasti“), která byla s ohledem na změnu názvu kritéria nadbytečná.

Konkrétní úprava názvu preferenčního kritéria je následující:

„Minimálně 75 % podílu z celkové výměry, kterou má žadatel evidovanou v LPIS, se nachází v oblasti s přírodními omezeními podle § 2 nařízení vlády č. 43/2018 Sb. ze dne 14. března 2018 o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády.“

3. Specifické podmínky Pravidel pro operaci 6.4.1 Investice do nezemědělských činností

V rámci Pravidel pro 6. kolo příjmu žádostí došlo k formálnímu upřesnění kritéria přijatelnosti č. 5 a č. 6, kdy bylo doplněno, že tyto podmínky musí být splněny, pouze pokud žadatel podává Žádost o dotaci v záměru a) Investice do nezemědělských činností – území ČR kromě krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského nebo v záměru b) Investice do nezemědělských činností – území krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského. K obdobné změně došlo i u kritéria přijatelnosti č. 9, kde bylo rovněž upřesněno, že se tato podmínka týká pouze žadatelů, požadujících dotaci v záměru c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.

4. Specifické podmínky Pravidel pro operaci 6.4.2 Podpora agroturistiky

Došlo k formálnímu upřesnění v rámci kapitoly 8 Seznam předkládaných příloh, písm. c) Nepovinné přílohy předkládané po podání Žádosti o dotaci, bodu 3 Specifických podmínek Pravidel pro 6. kolo příjmu žádostí. Název preferenčního kritéria č. 14 byl dán do souladu s názvem toho kritéria, uvedeným v Příloze č. 1.

Konkrétní úprava předmětné podmínky je následující:

„Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kritérium č. 14 „Podnik žadatele je minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci schválen a/nebo registrován podle ustanovení § 22, odst. (1) písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako potravinářský podnik“ dokládá potvrzení Státní veterinární správy, ze kterého bude patrné, o jaký podnik se jedná, od kdy je podnik schválen a registrován jako potravinářský, s odkazem na příslušný odkaz v zákoně – prostá kopie.“

5. Specifické podmínky Pravidel pro operaci 6.4.1 Investice do nezemědělských činností a 6.4.2 Podpora agroturistiky

S ohledem na kontrolní postupy SZIF a snížení administrativní zátěže na žadatele byla odstraněna povinná příloha předkládaná k Žádosti o platbu, podle bodu 11, kapitoly 8e) Specifických podmínek Pravidel pro 6. kolo příjmu žádostí – Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (formulář zasílaný ČSSZ) a Přehled o odvodech, o osobách v zaměstnaneckém poměru podniku, vztahující se k preferenčnímu kritériu zaměřenému na nová pracovní místa.

V rámci Pravidel pro 6. kolo příjmu žádostí pro obě operace došlo k úpravě Přílohy č. 7 „Metodika započítávání zdravotně či sociálně znevýhodněných zaměstnanců“, která byla doplněna o metodiku výpočtu zaměstnanců jako ročních pracovních jednotek (RPJ) v souladu s ostatními operacemi PRV.

Dále byla u obou operací v kapitole 7) Další podmínky upřesněna poznámka pod čarou týkající se „přemístění“ tak, aby obsahovala pouze přesné znění podmínky přemístění dle nařízení (EU) 651/2014 ve znění nařízení NK (EU) 2017/1084.

Konkrétní znění předmětné vysvětlivky je následující:

„Přemístěním se rozumí převedení stejné nebo podobné činnosti, nebo její části z provozovny v jedné smluvní straně Dohody o EHP (původní provozovny) do provozovny, ve které se podporovaná investice uskutečňuje v jiné smluvní straně Dohody o EHP (podporované provozovny). O převedení se jedná, jestliže výrobek nebo služba v původní a v podporované provozovně slouží alespoň částečně stejným účelům a splňuje požadavky nebo potřeby stejného druhu zákazníků a ve stejné nebo podobné činnosti v jedné z původních provozoven příjemce v EHP dojde ke ztrátě pracovních míst;“

6. Specifické podmínky Pravidel pro operaci 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Došlo k formální úpravě v rámci Pravidel pro 4. kolo příjmu žádostí, a to u přílohy předkládané k Žádosti o platbu vztahující se k preferenčnímu kritériu zaměřenému na vytvoření nových pracovních míst. V případě, že příjemce dotace obdržel body za dané kritérium, musí doložit Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (formulář zasílaný ČSSZ) za posledních dvanáct uzavřených měsíců před podáním Žádosti o dotaci, nikoliv Žádosti o platbu.

V rámci Pravidel pro 6. kolo příjmu žádostí došlo k drobným formálním úpravám. Konkrétně v popisu způsobilých výdajů u mokrých skladů dříví v kapitole 5 bylo chybně uvedeno, že stavební úpravy na mokrý sklad dříví jsou způsobilé jen za současné investice do technologií pro mokrý sklad nebo dopravní zpřístupnění. Výdaje na dopravní zpřístupnění jsou součástí stavebních úprav. Dále bylo ve vysvětlivce č. 4 vztahující se k podmínce podpory pouze v případě předprůmyslového zpracování upraveno, že se nepodporuje navazující výroba dřevěných palet a obalů namísto obkladů.

Vzhledem k tomu, že v operaci mohou žádat také právnické osoby zřízené nebo založené obcemi z titulu tzv. „držitelů lesa“, byla pro tyto žadatele doplněna povinnost předložit v rámci příloh předkládaných po podání Žádosti o dotaci (kap. 8b) Specifických podmínek Pravidel pro 6. kolo příjmu žádostí) doklady prokazující skutečnost, že hospodaří na min. 1 lesním pozemku.

V rámci Pravidel pro 6. kolo příjmu žádostí měla být v souladu s ostatními operacemi odstraněna povinná příloha předkládaná k Žádosti o platbu Doklad o předání stroje/technologie/zařízení potvrzený dodavatelem a příjemcem dotace (dodací list/protokol o předání a převzetí). Formální chybou došlo namísto odstranění této přílohy k odstranění dokladu o posouzení shody – ES prohlášení o shodě. Bod 4 kap. 8 d) Specifických podmínek Pravidel tak bude nahrazen dokladem o posouzení shody. Tato záměna byla napravena.

S ohledem na kontrolní postupy SZIF a snížení administrativní zátěže na žadatele byla odstraněna povinná příloha předkládaná k Žádosti o platbu, podle bodu 15, kapitoly 8d) Specifických podmínek Pravidel pro 6. kolo příjmu žádostí – Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (formulář zasílaný ČSSZ).

Aktuální znění Obecných podmínek Pravidel a Specifických podmínek Pravidel pro výše uvedené operace je k dispozici v elektronické podobě v příloze níže.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem