přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Jedná se o zcela novou formu podpory v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (PRV). Podpora vychází z iniciativy Evropského inovačního partnerství „Produktivita a udržitelnost zemědělství“ (dále jen „EIP“). Cílem této iniciativy je podpořit fungování operačních skupin, které svou činností pod EIP spadají. Zároveň bude v rámci této operace poskytnuta podpora na přímé výdaje související se zavedením inovace u podnikatelského subjektu, který působí v odvětví zemědělství a potravinářství.

Základními tématy vymezenými k naplňování EIP v podmínkách ČR jsou:

  • zvýšení zemědělské produktivity, hospodářské životaschopnosti, udržitelnosti, účinnosti v oblasti výstupů a zdrojů
  • otevření nových příležitostí v oblasti produktů a trhů pro prvovýrobce

Operační skupiny se zformují kolem konkrétního inovačního projektu, který bude naplňovat jeden z definovaných cílů EIP a který byl navržen k řešení z podnětu jednoho z aktérů. Vzhledem k omezenému rozpočtu a časové náročnosti realizace inovativních projektů je v rámci programového období 2014–2020 plánováno vyhlásit pouze dvě výzvy pro příjem žádostí. První výzva pro příjem Žádostí o dotaci proběhla v termínu od 11. do 31. října 2016, druhá výzva je plánována na podzim roku 2017. Účelem fungování operační skupiny je na základě principu rozhodování „zdola“ propojit partnery zejména z oblasti vědy, výzkumu, zemědělství, potravinářství, odborných nevládních organizací, poradců a dalších aktérů rozvoje venkova, a napomoci přenosu poznatků vědy, výzkumu a inovací do praxe. Pro zajištění lepšího přenosu výsledku výzkumu do praxe by měli sloužit zejména poradci, neboť ti mohou zajistit efektivnější využívání výsledků v praxi. Velikost a složení operační skupiny se může lišit v závislosti na typu projektu, který řeší. Operační skupiny však musí být vždy minimálně tvořeny jedním zástupcem podnikatelského sektoru (zemědělec/potravinář) a jedním zástupcem vědecko-výzkumného sektoru. Lepším propojováním výzkumu a zemědělsko-potravinářské praxe a pobídkami k širšímu využívání dostupných inovativních řešení by práce operačních skupin měla vytvářet přidanou hodnotu a přispět ke konkurenceschopnosti zúčastněného podniku.

Výsledky projektu operační skupiny jsou šířeny zejména prostřednictvím sítě EIP-AGRI, resp. Celostátní sítě pro venkov, teprve poté může být projekt proplacen.

Operační skupina může při svém vzniku využít tzv. inovativního brokera (viz. níže). Nejedná se však o podmínku. Operační skupina nemusí pomoc inovativního brokera využít, musí však vždy splnit podmínku, že je složena min. ze dvou subjektů – jeden zástupce podnikatelského sektoru a jeden zástupce vědecko-výzkumného sektoru.

Broker:

Úkolem inovativních brokerů je usnadnit zakládání a případně i následné fungování operačních skupin. Broker hraje klíčovou roli při identifikaci vhodného podnětu, který by vedl k rozvoji konkrétního inovativního projektu.

Mezi hlavní činnosti brokerů patří: identifikace a podpora potenciálních členů operační skupiny, usnadnění jejich komunikace, pomoc s definicí cílů projektu a určením rolí jednotlivých členů potenciální operační skupiny, následné předložení návrhu projektu (včetně plánu operační skupiny), který je podporován všemi aktéry operační skupiny.

Ministerstvo zemědělství v souvislosti s výzvou příjmu Žádostí, která proběhla v říjnu 2016 podpořilo činnost 15 brokerů. Pro plánovanou výzvu na podzim 2017 Ministerstvo zemědělství vybralo nových 14 brokerů, jejichž činnost bude hrazena prostřednictvím Technické pomoci PRV.

V případě, že operační skupina bude vybrána k podpoře, broker může napomáhat i při následném fungování operační skupiny. Jeho činnost bude v tomto případě hrazena prostřednictvím operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP.

Přílohy


zobrazit po
  • 1
9.11.2021

Výsledky z jednání Hodnotitelské komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020 ze dne 20. 10. 2021 - hodnocení Inovačních deníků za rostlinnou i živočišnou výrobu

Hodnocení Hodnotitelské komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. V případě projektu/ů, kde je požadováno doplnění, bude žadatel osloven prostřednictvím SZIF.


1.11.2021

Příručka z projektu EIP - "Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic" PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Praktická příručka vznikla v rámci projektu PRV 2014–2020, operace 16.1.1 a byla financována Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova.


29.9.2021

Statut a jednací řád Hodnotitelské komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 - aktualizace 2021

Hodnotitelská komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 je zřízena Ministerstvem zemědělství za účelem hodnocení konkrétních projektů zaregistrovaných v rámci operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „PRV“), Inovačních deníků neboli Zpráv o činnostech operační skupiny, zásadních změn v průběhu realizace projektu (podaných v rámci Hlášení o změnách) a dalších podmínek vyplývajících z Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV.9.11.2020

Udržitelné a odolné zemědělství - inspirace z agroekologie PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Tato brožura vznikla v rámci Evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti (EIP-AGRI) a navazuje na práci několika pracovních skupin a seminářů EIP-AGRI. Brožura čerpá ze zkušeností a poznatků několika operačních skupin EIP-AGRI a dalších inovativních projektů a sítí, které zkoumají možnosti rozvoje zemědělsky, environmentálně a ekonomicky přínosných agroekologických postupů pro evropské zemědělství a lesnictví.


2.11.2020

Zápis z jednání Hodnotitelské komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020 (PRV), RV+ŽV

Zveřejňujeme zápis z jednání Hodnotitelské komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. V případě projektů, kde je požadováno doplnění, bude žadatel osloven prostřednictvím SZIF.


8.10.2020

Operační skupiny - Proměňte svůj inovační nápad v realitu II. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Brožura byla vydána s mottem „Pracujeme společně na skutečných řešeních - získáváme praktické zkušenosti". Navazuje na předcházející publikaci „Operační skupiny – Proměňte svou myšlenku v inovaci - I.“ a seznamuje se zahájením činnosti operačních skupin na našem území, s praktickými zkušenostmi se spoluprací mezi zemědělskými podniky a výzkumnými pracovišti a se zajímavými projekty v zahraničí.4.8.2020

Podpora inovací v zemědělství a agrolesnictví v Evropě

Informativní video o podpoře inovací přes operační skupiny EIP vytvořené EIP-AGRI zemědělství a inovace.


23.3.2020

Prodloužení termínů pro podání žádostí o platbu z Programu rozvoje venkova 2014–2020

V souvislosti s krizovou situací vyvolanou šířením koronaviru COVID-19 prodlužujeme termíny pro podání žádostí o platbu z Programu rozvoje venkova 2014–2020.16.8.2018

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova - operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP - průběžné schvalování - 16. 8. 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 221 KB)
4.12.2017

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 3. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP - konečné výsledky - 4. 12. 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 167 KB)


13.11.2017

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova - operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 205 KB)


7.11.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 3. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP - průběžné schvalování - 6. 11. 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 149 KB)


10.10.2017

Infotýden Programu Horizon 2020 na Společenské výzvy 2 vyhlašované v roce 2018

Registrace na tuto akci konanou v Bruselu byla právě zahájena.


18.9.2017

Informační přehled - Ziskovost trvalých travních porostů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 648 KB)

20 expertů Odborné pracovní skupiny (Focus Group) EIP-AGRI pro ziskovost trvalých travních porostů (TTP) hodnotilo současnou situaci trvalých travních porostů v Evropě a zkoumalo inovativní způsoby k udržitelnému zvyšování jejich produktivity.


18.9.2017

Informační přehled - Voda & zemědělství: adaptační strategie na úrovni farmy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 601 KB)

Jaké adaptační strategie (strategie přizpůsobení se změně klimatu) již existují nebo mohou být vypracovány za účelem vypořádání se s nedostatkem vody? V Odborné pracovní skupině EIP-AGRI pro vodu a zemědělství se spojilo nad tímto tématem 19 expertů.


12.9.2017

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - Obecné podmínky Pravidel pro 5. kolo příjmu žádostí

Dne 11. 9. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“).

21.8.2017

Operační skupiny - Proměňte svou myšlenku v inovaci I. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 522 KB)

Brožura byla vydána s mottem „Pracujeme společně na skutečných řešeních". Představuje základní informace o operačních skupinách a Evropském inovačním partnerství vůbec.


14.8.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 3. kola Programu rozvoje venkova - operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP - průběžné schvalování - 14. 8. 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 144 KB)


2.8.2017

5. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pro 5. kolo příjmu žádostí pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP.


17.7.2017

Operační skupiny - Proměňte svou myšlenku v inovaci PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Tato brožura byla vytvořena v rámci Evropského inovačního partnerství „Zemědělská produktivita a udržitelnost“ (EIP-AGRI), které bylo založeno Evropskou komisí za účelem urychlení inovací v odvětví zemědělství a lesnictví propojením výzkumu a praxe.25.5.2017

Výsledky hodnocení projektů Hodnotitelskou komisí pro operaci 16.1.1 ve 3. kole příjmu žádostí

Zveřejňujeme výsledky hodnocení projektů Hodnotitelskou komisí pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP podaných ve 3. kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.


16.3.2017

Statut a jednací řád Hodnotitelské komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Dne 15. 3. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka Statut a jednací řád Hodnotitelské komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 a zároveň jmenoval členy Hodnotitelské komise a jejich zástupce.


3.1.2017

Upřesnění výkladu některých podmínek specifické části Pravidel operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Zveřejňujeme upřesnění výkladu některých podmínek specifické části Pravidel operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP.


12.12.2016

Zpřesnění Pravidel pro žadatele

Dne 9.12.2016 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 pro 3. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká Obecných podmínek Pravidel pro všechny operace/záměry 3. kola příjmu žádostí, a to systému administrace zaregistrovaných Žádostí o dotaci. Zpřesnění navazuje na tiskovou zprávu vydanou Státním zemědělským intervenčním fondem dne 28.11.2016.


21.11.2016

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 3. kola programu rozvoje venkova - operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP - výsledky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 124 KB)


26.10.2016

Upřesnění výkladů kódů způsobilých výdajů u operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Zveřejňujeme upřesnění výkladů kódů způsobilých výdajů u operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP.


24.10.2016

Vyhlášení 2. kola příjmu přihlášek na pozici broker (inovační zprostředkovatel)

V souvislosti s přípravou druhé výzvy příjmu žádostí o dotaci v rámci opatření 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů Evropského inovačního partnerství (dále jen „EIP“) Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „PRV“) Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídicí orgán PRV ve spolupráci s Odborem výzkumu, vzdělávání a poradenství vyhlašuje 2. kolo přijmu přihlášek na pozici broker (inovační zprostředkovatel). V rámci druhého kola je plánováno finančně podpořit práci 15 brokerů.


14.10.2016

3. kolo – Zpřesnění podmínek pro žadatele – operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Dne 14.10.2016 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“) pro 3. kolo příjmu žádostí.


29.7.2016

3.kolo - Pravidla pro žadatele - operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 pro 3. kolo příjmu žádostí pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP.

zobrazit po
  • 1