přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Jedná se o zcela novou formu podpory v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (PRV). Podpora vychází z iniciativy Evropského inovačního partnerství „Produktivita a udržitelnost zemědělství“ (dále jen „EIP“). Cílem této iniciativy je podpořit fungování operačních skupin, které svou činností pod EIP spadají. Zároveň bude v rámci této operace poskytnuta podpora na přímé výdaje související se zavedením inovace u podnikatelského subjektu, který působí v odvětví zemědělství a potravinářství.

Základními tématy vymezenými k naplňování EIP v podmínkách ČR jsou:

  • zvýšení zemědělské produktivity, hospodářské životaschopnosti, udržitelnosti, účinnosti v oblasti výstupů a zdrojů
  • otevření nových příležitostí v oblasti produktů a trhů pro prvovýrobce

Operační skupiny se zformují kolem konkrétního inovačního projektu, který bude naplňovat jeden z definovaných cílů EIP a který byl navržen k řešení z podnětu jednoho z aktérů. Vzhledem k omezenému rozpočtu a časové náročnosti realizace inovativních projektů je v rámci programového období 2014–2020 plánováno vyhlásit pouze dvě výzvy pro příjem žádostí. První výzva pro příjem Žádostí o dotaci proběhla v termínu od 11. do 31. října 2016, druhá výzva je plánována na podzim roku 2017. Účelem fungování operační skupiny je na základě principu rozhodování „zdola“ propojit partnery zejména z oblasti vědy, výzkumu, zemědělství, potravinářství, odborných nevládních organizací, poradců a dalších aktérů rozvoje venkova, a napomoci přenosu poznatků vědy, výzkumu a inovací do praxe. Pro zajištění lepšího přenosu výsledku výzkumu do praxe by měli sloužit zejména poradci, neboť ti mohou zajistit efektivnější využívání výsledků v praxi. Velikost a složení operační skupiny se může lišit v závislosti na typu projektu, který řeší. Operační skupiny však musí být vždy minimálně tvořeny jedním zástupcem podnikatelského sektoru (zemědělec/potravinář) a jedním zástupcem vědecko-výzkumného sektoru. Lepším propojováním výzkumu a zemědělsko-potravinářské praxe a pobídkami k širšímu využívání dostupných inovativních řešení by práce operačních skupin měla vytvářet přidanou hodnotu a přispět ke konkurenceschopnosti zúčastněného podniku.

Výsledky projektu operační skupiny jsou šířeny zejména prostřednictvím sítě EIP-AGRI, resp. Celostátní sítě pro venkov, teprve poté může být projekt proplacen.

Operační skupina může při svém vzniku využít tzv. inovativního brokera (viz. níže). Nejedná se však o podmínku. Operační skupina nemusí pomoc inovativního brokera využít, musí však vždy splnit podmínku, že je složena min. ze dvou subjektů – jeden zástupce podnikatelského sektoru a jeden zástupce vědecko-výzkumného sektoru.

Broker:

Úkolem inovativních brokerů je usnadnit zakládání a případně i následné fungování operačních skupin. Broker hraje klíčovou roli při identifikaci vhodného podnětu, který by vedl k rozvoji konkrétního inovativního projektu.

Mezi hlavní činnosti brokerů patří: identifikace a podpora potenciálních členů operační skupiny, usnadnění jejich komunikace, pomoc s definicí cílů projektu a určením rolí jednotlivých členů potenciální operační skupiny, následné předložení návrhu projektu (včetně plánu operační skupiny), který je podporován všemi aktéry operační skupiny.

Ministerstvo zemědělství v souvislosti s výzvou příjmu Žádostí, která proběhla v říjnu 2016 podpořilo činnost 15 brokerů. Pro plánovanou výzvu na podzim 2017 Ministerstvo zemědělství vybralo nových 14 brokerů, jejichž činnost bude hrazena prostřednictvím Technické pomoci PRV.

V případě, že operační skupina bude vybrána k podpoře, broker může napomáhat i při následném fungování operační skupiny. Jeho činnost bude v tomto případě hrazena prostřednictvím operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP.

Přílohy


zobrazit po
2.12.2022

Výsledky z jednání Hodnotitelské komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020 ze dne 14. 11. 2022

Zveřejňujeme výsledky hodnocení EIP projektů Hodnotitelskou komisí pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 pro rok 2022.9.11.2021

Výsledky z jednání Hodnotitelské komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020 ze dne 20. 10. 2021 - hodnocení Inovačních deníků za rostlinnou i živočišnou výrobu

Hodnocení Hodnotitelské komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. V případě projektu/ů, kde je požadováno doplnění, bude žadatel osloven prostřednictvím SZIF.


1.11.2021

Příručka z projektu EIP - "Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic" PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Praktická příručka vznikla v rámci projektu PRV 2014–2020, operace 16.1.1 a byla financována Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova.


29.9.2021

Statut a jednací řád Hodnotitelské komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 - aktualizace 2021

Hodnotitelská komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 je zřízena Ministerstvem zemědělství.9.11.2020

Udržitelné a odolné zemědělství - inspirace z agroekologie PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Tato brožura vznikla v rámci Evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti (EIP-AGRI) a navazuje na práci několika pracovních skupin a seminářů EIP-AGRI. Brožura čerpá ze zkušeností a poznatků několika operačních skupin EIP-AGRI a dalších inovativních projektů a sítí, které zkoumají možnosti rozvoje zemědělsky, environmentálně a ekonomicky přínosných agroekologických postupů pro evropské zemědělství a lesnictví.


2.11.2020

Zápis z jednání Hodnotitelské komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020 (PRV), RV+ŽV

Zveřejňujeme zápis z jednání Hodnotitelské komise pro operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. V případě projektů, kde je požadováno doplnění, bude žadatel osloven prostřednictvím SZIF.


8.10.2020

Operační skupiny - Proměňte svůj inovační nápad v realitu II. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Brožura byla vydána s mottem „Pracujeme společně na skutečných řešeních - získáváme praktické zkušenosti". Navazuje na předcházející publikaci „Operační skupiny – Proměňte svou myšlenku v inovaci - I.“ a seznamuje se zahájením činnosti operačních skupin na našem území, s praktickými zkušenostmi se spoluprací mezi zemědělskými podniky a výzkumnými pracovišti a se zajímavými projekty v zahraničí.


zobrazit po