přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace pro žadatele o dotace na opatření M15 pro rok 2021

18.3.2021

Informace k poskytování dotací podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ A KLIMATICKÉ SLUŽBY A OCHRANA LESŮ, a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vzhledem ke konci programového období Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebude v roce 2021 již umožněn příjem nových žádostí o zařazení do podopatření 15.1.1 a 15.2.1. Doposud zařazené žádosti o dotaci budou i nadále administrovány.
 • Žádost o poskytnutí dotace doručí žadatel na místně příslušné OPŽL na formuláři, který si vygeneruje z aplikace fLPIS, a to nejpozději do 15. května 2021. Formulář bude mimo jiné obsahovat požadované údaje z LHP nebo LHO, jednoznačnou identifikaci porostních skupin, popř. etáží, které splňují podmínky pro získání dotace a plochu těchto porostních skupin.
  Termín řádného doručení žádostí o dotaci je v roce 2021 prodloužen o 2 dny, neboť 15. května 2021 připadá na sobotu.  V souvislosti s epidemií COVID-19 může dojít k prodloužení termínu pro příjem žádostí. V případě posunutí termínu příjmu žádostí bude o této změně podána informace na stránkách eagri.cz.
 • V případě provádění obnovy zvolené etáže v rámci podopatření 15.1.1 a II.2.2 ve vybrané porostní skupině je nejpozději do 31. října posledního roku trvání závazku v obnovené etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého.
 • V rámci podopatření 15.2.1 je možno provést sběr reprodukčního materiálu do konce 5. roku závazku. Zároveň je nutné nejméně 2 dny před konáním sběru doložit ohlášení sběru reprodukčního materiálu.
 • Pro rok 2021 je stanoven směnný kurz pro žádosti o dotace podané podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb. ve výši 26,242 CZK/EUR. Pro dobíhající závazky z PRV 2007-2013 (Zachování hospodářského souboru lesního porostu podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb. a Zlepšování druhové skladby podle nařízení vlády č.  53/2009 Sb.) je směnným kurzem 26,141 CZK/EUR.
 • Gesci za nařízení vlády č. 29/2016 Sb. má v rámci MZe Odbor environmentálních podpor PRV. Gesci za administraci žádostí a vyplácení dotací má v rámci SZIF Odbor přímých plateb a environmentálních podpor.
 • Pro administraci žádostí o poskytnutí dotace a plnění podmínek podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb. v roce 2021 zůstává v platnosti Metodika pro rok 2020 (mimo výše uvedené).
 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem