přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

M11 Ekologické zemědělství (EZ)

Cílem opatření je podporovat systémy hospodaření šetrné k životnímu prostředí – posílit prevenci degradace půdy, zachovat a obnovit cenná stanoviště na zemědělské půdě z hlediska druhové různorodosti a zvýšit ekologickou stabilitu a estetickou hodnotu krajiny. Předmětem dotace je zemědělská půda obhospodařovaná v režimu přechodného období nebo ekologického zemědělství s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, standardní orná půda, travní porost na orné půdě, úhor na orné půdě, trvalá kultura ovocný sad, vinice a chmelnice a jiná trvalá kultura – krajinotvorný sad.

Žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel podle § 2e až § 2h zákona o zemědělství a registrovaný ekologický podnikatel podle § 6 až 8 zákona o ekologickém zemědělství, který má zařazeno min. 0,5 ha zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (LPIS). Zároveň je nutné plnit podmínky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, v platném znění a dodržovat požadavky cross compliance.

Opatření je směřováno pouze pro ekofarmy, které nehospodaří souběžně v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě v případě kultur, které jsou způsobilé pro dotaci na ekologické zemědělství. Podporovány jsou následující zemědělské kultury:

 1. Trvalé travní porosty
  Dotace na trvalý travní porost je podmíněna dodržením alespoň minimální intenzity chovu hospodářských zvířat (všechna zvířata daného druhu nacházející se v ústřední evidenci hospodářských zvířat na hospodářství, které má tzv. „ekologický statut“), a to nejméně 0,3 VDJ/ha trvalého travního porostu. Dodržení podmínky minimální intenzity chovu je vyžadováno každodenně v období od 1.6. do 30.9. každý rok trvání závazku. Poskytnutí dotace je dále podmíněno provedením stanovené údržby travního porostu sečením, pastvou a likvidací nedopasků.
   
 2. Orná půda
  • Pěstování zeleniny a speciálních bylin
   Podpora je poskytována na vyjmenované druhy zeleniny a speciálních bylin. Pokud jsou plodiny pěstovány více jak na 5 ha, je nutné po jejich sklizni na 20 % výměry pěstovat zlepšující netržní plodiny (např. bob, cizrna, svazenka apod.) v letní či ozimé variantě.
  • Pěstování trav na semeno
   Podpora je cílena na pěstování množitelského porostu trav, ze kterých žadatel hodlá získávat semeno.
  • Pěstování ostatních plodin
   Podpora není poskytována pouze na šťovík kyselý (s výjimkou Rumex OK2) a rod ozdobnice. Pokud jsou plodiny pěstovány více jak na 5 ha, je nutné po jejich sklizni na 20% výměry pěstovat zlepšující netržní plodiny (např. bob, cizrna, svazenka apod.) v letní či ozimé variantě.
  • Travní porost na orné půdě
   Dotace je podmíněna údržbou travního porostu, a to 2x ročně sečením nebo pastvou včetně likvidace nedopasků.
  • Úhor na orné půdě
   Podpora je podmíněna obhospodařováním orné půdy ležící ladem mechanickou kultivací 5x za rok.
  • Pěstování jahodníku
   Podpora je poskytována na pěstování jahodníku v alespoň minimální hustotě výsadby. Poskytnutí dotace je podmíněno provedením stanovené údržby porostu – plečkování, sečení, odstraňování čepelí listů. Nedílnou podmínkou podpory je prokazování vlastní produkce.

 3. Trvalá kultura
  • Ovocný sad intenzivní a ostatní
   Podporovány jsou pouze sady evidované v tzv. registru sadů, při čemž v sadech intenzivních je dotace poskytována pouze na vybrané druhy ovocných dřevin a keřů. Dále musí být dodržena minimální stanovená hustota životaschopných jedinců na hektar. Pro posílení biodiverzity entomofauny je u ovocných stromů podmínka ponechávání 5–15% plochy nepokosené do roku následujícího. Důležitou podmínkou je také prokazování stanovených minimálních výnosů vlastní produkce.
  • Vinice
   Podporovány jsou plochy s minimálním počtem jedinců 1800 ks/ha, každoročně musí být prováděno prosvětlení révy vinné a mechanická údržba meziřadí.
  • Chmelnice
   Žadatel plní podmínky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a zákona o ekologickém zemědělství.
  • Jiná trvalá kultura – s ekologicky významným prvkem krajinotvorný sad
   Cílem dotace je péče o krajinný prvek. Plnění podmínek spočívá především v udržování travního porostu jednou ročně sečením bez mulčování či spasením a provedení udržovacího řezu stromů.

zobrazit po
27.1.2017

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2017

Směnný kurz pro rok 2017, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.


15.8.2016

Informační materiály k opatření Ekologické zemědělství

Informační materiály jsou tematicky věnovány jednotlivým typům dotací podle druhu kultury na Ekologické zemědělství. Informační brožury seznamují nejen zemědělce, ale i širší zemědělskou veřejnost se základními cíli a způsoby podporovaného hospodaření.


18.7.2016

Problematické okruhy u environmentálních opatření PRV PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 218 KB)

Na základě zkušeností s administrací environmentálních opatření PRV v roce 2015 zveřejňujeme doplňující vysvětlení k nejčastějším problematickým okruhům u environmentálních opatření PRV.


Informace pro žadatele - SZP 2016 - Opatření Ekologické zemědělství (EZ) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 336 KB)


5.4.2016

Metodika k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., pro rok 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 397 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, platná pro rok 2016.


8.2.2016

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2016

Směnný kurz pro rok 2016, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.


21.1.2016

Informace pro žadatele z PRV - EZ

Dokládání produkce ovoce pro EZ – ovocné sady


24.4.2015

Metodika k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., pro rok 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 416 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, platná pro rok 2015.

zobrazit po