přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

M11 Ekologické zemědělství (EZ)

Cílem opatření je podporovat systémy hospodaření šetrné k životnímu prostředí – posílit prevenci degradace půdy, zachovat a obnovit cenná stanoviště na zemědělské půdě z hlediska druhové různorodosti a zvýšit ekologickou stabilitu a estetickou hodnotu krajiny. Předmětem dotace je zemědělská půda obhospodařovaná v režimu přechodného období nebo ekologického zemědělství s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, standardní orná půda, travní porost na orné půdě, úhor na orné půdě, trvalá kultura ovocný sad, vinice a chmelnice a jiná trvalá kultura – krajinotvorný sad.

Žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel podle § 2e až § 2h zákona o zemědělství a registrovaný ekologický podnikatel podle § 6 až 8 zákona o ekologickém zemědělství, který má zařazeno min. 0,5 ha zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (LPIS). Zároveň je nutné plnit podmínky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, v platném znění a dodržovat požadavky cross compliance.

Opatření je směřováno pouze pro ekofarmy, které nehospodaří souběžně v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě v případě kultur, které jsou způsobilé pro dotaci na ekologické zemědělství. Podporovány jsou následující zemědělské kultury:

 1. Trvalé travní porosty
  Dotace na trvalý travní porost je podmíněna dodržením alespoň minimální intenzity chovu hospodářských zvířat (všechna zvířata daného druhu nacházející se v ústřední evidenci hospodářských zvířat na hospodářství, které má tzv. „ekologický statut“), a to nejméně 0,3 VDJ/ha trvalého travního porostu. Dodržení podmínky minimální intenzity chovu je vyžadováno každodenně v období od 1.6. do 30.9. každý rok trvání závazku. Poskytnutí dotace je dále podmíněno provedením stanovené údržby travního porostu sečením, pastvou a likvidací nedopasků.
   
 2. Orná půda
  • Pěstování zeleniny a speciálních bylin
   Podpora je poskytována na vyjmenované druhy zeleniny a speciálních bylin. Pokud jsou plodiny pěstovány více jak na 5 ha, je nutné po jejich sklizni na 20 % výměry pěstovat zlepšující netržní plodiny (např. bob, cizrna, svazenka apod.) v letní či ozimé variantě.
  • Pěstování trav na semeno
   Podpora je cílena na pěstování množitelského porostu trav, ze kterých žadatel hodlá získávat semeno.
  • Pěstování ostatních plodin
   Podpora není poskytována pouze na šťovík kyselý (s výjimkou Rumex OK2) a rod ozdobnice. Pokud jsou plodiny pěstovány více jak na 5 ha, je nutné po jejich sklizni na 20% výměry pěstovat zlepšující netržní plodiny (např. bob, cizrna, svazenka apod.) v letní či ozimé variantě.
  • Travní porost na orné půdě
   Dotace je podmíněna údržbou travního porostu, a to 2x ročně sečením nebo pastvou včetně likvidace nedopasků.
  • Úhor na orné půdě
   Podpora je podmíněna obhospodařováním orné půdy ležící ladem mechanickou kultivací 5x za rok.
  • Pěstování jahodníku
   Podpora je poskytována na pěstování jahodníku v alespoň minimální hustotě výsadby. Poskytnutí dotace je podmíněno provedením stanovené údržby porostu – plečkování, sečení, odstraňování čepelí listů. Nedílnou podmínkou podpory je prokazování vlastní produkce.

 3. Trvalá kultura
  • Ovocný sad intenzivní a ostatní
   Podporovány jsou pouze sady evidované v tzv. registru sadů, při čemž v sadech intenzivních je dotace poskytována pouze na vybrané druhy ovocných dřevin a keřů. Dále musí být dodržena minimální stanovená hustota životaschopných jedinců na hektar. Pro posílení biodiverzity entomofauny je u ovocných stromů podmínka ponechávání 5–15% plochy nepokosené do roku následujícího. Důležitou podmínkou je také prokazování stanovených minimálních výnosů vlastní produkce.
  • Vinice
   Podporovány jsou plochy s minimálním počtem jedinců 1800 ks/ha, každoročně musí být prováděno prosvětlení révy vinné a mechanická údržba meziřadí.
  • Chmelnice
   Žadatel plní podmínky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a zákona o ekologickém zemědělství.
  • Jiná trvalá kultura – s ekologicky významným prvkem krajinotvorný sad
   Cílem dotace je péče o krajinný prvek. Plnění podmínek spočívá především v udržování travního porostu jednou ročně sečením bez mulčování či spasením a provedení udržovacího řezu stromů.

zobrazit po
19.4.2023

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb. a nařízení vlády č. 76/2015 Sb., pro rok 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 225 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření a k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, platné pro rok 2023.


4.4.2023

Zveřejnění nařízení vlády k environmentálním opatřením

Dne 31.3.2023 v částce 46 Sbírky zákonů byla zveřejněna nařízení vlády k environmentálním opatřením s účinností od 1. dubna 2023.


13.2.2023

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2023

Směnný kurz pro rok 2023, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých intervencí Strategického plánu SZP a některých opatření Programu rozvoje venkova.


24.11.2022

Informace pro ekologické ovocnáře PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 629 KB)


8.4.2022

Metodiky k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb. a 331/2019 Sb., pro rok 2022

Metodiky k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství a k provádění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, platné pro rok 2022.


30.3.2022

Prezentace k webinářům -⁠ environmentální opatření PRV a přímé platby 2022

Na YouTube jsme umístili video formu prezentace z webináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2022 s doplňujícím komentářem. V příloze najdete prezentaci v PowerPointu, která obsahuje rovněž informace k výjimce pro greening pro rok 2022.


14.1.2022

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2022

Směnný kurz pro rok 2022, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.


7.12.2021

Informace pro ekologické ovocnáře PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 629 KB)


30.3.2021

Prezentace k webinářům –⁠ environmentální opatření PRV a přímé platby 2021

V příloze jsou uvedeny prezentace z webinářů k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2021. Na YouTube jsme umístili video formu prezentací s doplňujícím komentářem.


25.3.2021

Metodiky k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb. a 331/2019 Sb., pro rok 2021

Metodiky k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství a k provádění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, platné pro rok 2021.

zobrazit po