přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktualizace Pravidel pro operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy

23.2.2016

Dne 23. 2. 2016 ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka podepsal zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy.

Kontinuální příjem žádostí byl zahájen dne 22. 2. 2016. Došlo ke zpřesnění obecných i specifických podmínek Pravidel.

Hlavní změny v Obecné části Pravidel:

  • v kapitole 4., bod p) došlo k upřesnění ohledně provedení výběrového/zadávacího řízení,
  • v kapitole 5.2 došlo k upřesnění jaké dokumenty, v jakém množství a v jaké podobě je možné podávat na podatelnu příslušného RO SZIF či přes Portál farmáře,
  • došlo k odstranění lhůty 84 kalendářních dnů pro vyzvání k odstranění nedostatků v předložení Žádosti o dotaci,

Hlavní změny ve Specifické části Pravidel:

  • došlo k upřesnění, že povinnost doložit souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí se týká pouze k záměru b) realizace plánu společných zařízení)
  • došlo k doplnění nové přílohy předkládané k Žádosti o proplacení „Dodatek/dodatky ke smlouvě s dodavatelem na zakázky projektu (v případě, že byly s dodavatelem uzavřeny) – originál či úředně ověřená kopie; D jinak K.“
  • do číselníku výdajů byl doplněn nový výdaj č. 007 na projekční a průzkumné práce

Pravidla pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv a Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem