přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Upozornění na podmínky preferenčního kritéria č. 9 zaměřeného na produkci „citlivých komodit“ - 2. kolo příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

11.10.2019

Příloha č. 1 Preferenční kritéria Specifických podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), stanovují preferenční kritérium č. 9 následovně:

9.

Předmětem podnikatelského plánu je pěstování ovoce a zeleniny, včetně brambor, chmele, révy vinné, okrasných rostlin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin a/nebo živočišná výroba.

15

 

Body budou uděleny na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti o dotaci. Kritérium musí být naplňováno od data předložení Žádosti o platbu, tj. nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace do konce realizace podnikatelského plánu.

Nárok na body bude ověřen na základě předloženého formuláře pro stanovení minimální a maximální hodnoty standardní produkce, kde žadatel/příjemce dotace nebude mít od data předložení Žádosti o platbu do konce realizace podnikatelského plánu zahrnuty následující položky: pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice na zrno, ostatní obiloviny, cukrovka, krmné okopaniny, řepka a řepice, slunečnice, sója, lněné semeno, ostatní olejniny, len, konopí, technické plodiny jinde neuvedené, pícniny, osivo a sadba plodin na orné půdě, ostatní plodiny na orné půdě, půda ležící ladem bez dotací, trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních, extenzivní pastviny, lesní školky, ostatní trvalé kultury. To neplatí pro žadatele/příjemce dotace, kteří využívají trvalé travní porosty nebo pěstují komodity, určené jako zdroj vlastních krmiv pro svou živočišnou produkci. Výjimka platí rovněž pro pěstitele brambor, kteří mohou v rámci podnikatelského plánu kombinovat i ostatní položky, za předpokladu, že brambory budou v podnikatelském plánu figurovat každý rok.

 

Na základě obdržených podnětů a dotazů od žadatelů upozorňujeme na podmínky nutné ke splnění výše uvedeného preferenčního kritéria.

Především zdůrazňujeme, že do formuláře standardní produkce musí žadatel uvést všechnu obhospodařovanou zemědělskou půdu pro veškeré druhy pěstovaných komodit a všechna chovaná hospodářská zvířata. Jiný výklad není možný.

Od podání Žádosti o platbu platí, že žadatel do konce realizace podnikatelského plánu nesmí pěstovat „necitlivé komodity“ – kromě povolených výjimek pro žadatele zabývající se živočišnou výrobou nebo pěstováním brambor.

Touto tiskovou zprávou potvrzujeme výklad předmětného kritéria z webu Státního zemědělského intervenčního fondu, který byl zveřejněný již 13. 5. 2016 (viz dotaz č. 33).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem