přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výjimka pro minimální činnosti na plochách s upraveným hospodařením podle zákona č. 114/1992 Sb.

10.6.2016

Níže uvádíme metodické upřesnění jak postupovat v případě, kdy žadatel o jednotnou platbu na plochu zároveň hospodaří dle pravidel vyplývajících ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.).

Od letošního roku jsou zemědělci žádající o jednotnou platbu na plochu (SAPS) v rámci přímých plateb povinni na trvalých travních porostech a travních porostech provádět stanovené agrotechnické operace. Podmínkou je zajistit na těchto plochách pastvu včetně likvidace nedopasků nebo seč s odklizením biomasy z pozemku v termínu nejpozději do
31. července příslušného kalendářního roku.

Jednou z výjimek plnění této povinnosti jsou plochy podléhající specifickému managementu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.).

Výše uvedenou povinnost, stanovenou § 7 (3) nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy nemusí plnit zemědělci hospodařící na plochách nezařaditelných do agroenvironmentálně-klimatických opatření (technicky také nazývaných AEKO NIC) v režimu opatření ke zlepšení životního prostředí s písemnou dohodou uzavřenou s Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK) dle § 68 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., nebo jiného právního aktu (např. rozhodnutí) vycházejícího ze zákona č. 114/1992 Sb.

U těchto ploch se termín seče, pastvy či celkový management řídí specifickým režimem uvedeným v dohodě, případně jiném právním aktu dle zákona č. 114/1992 Sb.

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem