přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Upozornění pro příjemce podpory z OP Rybářství 2014 – 2020 na zajištění povinné publicity projektu a možnosti využití generátoru publicity

23.6.2016

Řídicí orgán OP Rybářství jako poskytovatel podpory upozorňuje příjemce podpory z OP Rybářství 2014 – 2020 na zajištění povinné publicity projektu a dále na možnost využití generátoru povinné publicity.

Příjemci podpory jsou povinni dodržovat pravidla pro aktivity v oblasti publicity v souladu s příslušnými Pravidly pro žadatele a příjemce. V programovém období 2014 – 2020 jsou tato pravidla odlišná oproti minulému programovému období.

Příjemce je povinen (tento výčet je pouze informativní):

  • Do 60 dnů od vydání Rozhodnutí zveřejnit na své webové stránce, pokud taková stránka existuje, stručný popis projektu, včetně jeho cílů a výsledků a zdůraznit, že je na projekt poskytována podpora Evropské unie, a to včetně znaku EU, názvu „Evropská unie“, názvu „Evropský námořní a rybářský fond“ a názvu “Operační program Rybářství“.
  • Do 60 dnů od vydání Rozhodnutí umístit na místě snadno viditelném pro veřejnost (jako jsou vstupní prostory budovy) alespoň jeden plakát s informacemi o projektu (minimální velikost A3 ). Plakát může být nahrazen nosičem, kde budou informace zobrazeny trvale (např. tabulka, velkoplošný panel apod.) při dodržení minimální velikosti A3.
  • Každý dokument vyhotovený žadatelem/příjemcem ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu, týkající se realizace projektu, jenž je použit pro informování veřejnosti o podpořeném projektu nebo jeho části včetně jakéhokoliv potvrzení účasti nebo jiného dokumentu musí obsahovat minimálně zobrazení znaku EU spolu s názvem fondu Evropský námořní a rybářský fond a názvem programu Operační program Rybářství.

Pro zjednodušení práce při tvorbě a pro sjednocení vizuálního stylu povinných nástrojů publicity (jedná se o stálou pamětní desku, dočasný billboard a plakát A3) byl vytvořen generátor nástrojů povinné publicity.

Pro vytvoření návrhu je vždy nutné do jednotlivých polí vložit požadované informace k danému projektu (například název programu, název projektu, hlavní cíl projektu). Následně je možné návrh uložit ve formátu *.pdf a vytisknout. Generátor je volně přístupný pro všechny zájemce a všechny operační programy Evropských strukturálních a investičních fondů.

V případě, že budou loga využívána samostatně, např. na polepy, propagační předměty či na různé dokumenty, je možné stáhnout všechny dostupné varianty v části Formuláře a dokumenty ke stažení.

 

Řídicí orgán OP Rybářství dále příjemce podpory upozorňuje, že je nutné, aby plakát, tabulka, velkoplošný panel byl umístěn na snadno viditelném místě přístupném veřejnosti, nikoliv například uprostřed uzavřeného objektu.

Umístění plakátu, tabulky, velkoplošného panelu ve stanovené lhůtě doporučuje Řídicí orgán OP Rybářství doložit fotodokumentací s datem pořízení.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem