přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Upozornění pro žadatele a příjemce - další legislativní požadavky pro žadatele a příjemce doplněné do Pravidel pro 17. výzvu

7.2.2020

Na základě proběhlého Auditu systému č. OPR/2019/S/001 s názvem „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OP Rybářství 2014 – 2020“ Řídicí orgán OP Rybářství doplnil další legislativní požadavky pro žadatele a příjemce do Pravidel pro žadatele a příjemce pro 17. výzvu OP Rybářství 2014 – 2020 týkající se Informačního systému skutečných majitelů (ISSM), schválení či registrace podniku akvakultury v registru Státní veterinární správy (SVS) a ověřování střetu zájmů u veřejných funkcionářů.

Dne 6. 2. 2020 podepsal ministr zemědělství úpravu Pravidel pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 pro opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury, 2.2., záměr b) Diverzifikace akvakultury, 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, 5.2., záměr b) Propagační kampaně a 5.3. Investice do zpracování produktů pro 17. výzvu OP Rybářství 2014 – 2020. Současně ministr zemědělství schválil vyhlášení 17. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020 s příjmem žádostí o podporu od 7. do 28. dubna 2020.

 

Na základě proběhlého Auditu systému č. OPR/2019/S/001 s názvem „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OP Rybářství 2014 – 2020“ Řídicí orgán OP Rybářství doplnil další legislativní požadavky pro žadatele a příjemce do Pravidel pro žadatele a příjemce pro 17. výzvu OP Rybářství 2014 – 2020 týkající se Informačního systému skutečných majitelů (ISSM), schválení či registrace podniku akvakultury v registru Státní veterinární správy (SVS) a ověřování střetu zájmů u veřejných funkcionářů.

 

1) Ověřování skutečných majitelů – registrace v ISSM

Povinností právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku je zapsat své skutečné majitele dle § 118 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob do Informačního systému skutečných majitelů (ISSM). Lhůta pro splnění této povinnosti pro právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku uplynula 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (tj. zejména spolky) a svěřenecké fondy zapsané do evidence svěřeneckých fondů musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021.

 

2)  Registr Státní veterinární správy

Dle § 5a zákona č. 166/1999  Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), chovatel oznámil krajské veterinární správě zahájení chovatelské činnosti, které vede k registraci, resp. schválení.

 

3) Ověřování střetu zájmů u veřejných funkcionářů

Dle §4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů je zakázáno poskytnout dotaci osobě, ve které má veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nebo jím ovládaná osoba vlastnický podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

 

Požadavky uvedené v bodech 1) až 3) budou kontrolovány, zda žadatel/příjemce splnil tyto další legislativní požadavky.

 

Dále k problematice střetu zájmu doplnil Řídicí orgán OP Rybářství informaci pro žadatele a příjemce, kterého jednání se musí žadatel a příjemce zdržet, aby toto jednání nevedlo ke střetu zájmů dle článku 61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018.

 

4) Žadatel/příjemce se musí zdržet jednání, které by vedlo ke střetu zájmů

Žadatel/příjemce se musí zdržet jednání, které by vedlo ke střetu zájmů dle článku 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.

Ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem