přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Další příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb na pořízení zařízení na vážení, balení a označování výrobků s 80% podporou

30.11.2021

Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb bude zahájen dne 3. 1. 2022 od 9:00 a cílem je dočerpání finanční alokace tohoto opatření.

Projekty budou postupně schvalovány až do výše přidělené finanční alokace. První projekt v pořadí, který požadovanou podporou přesáhne přidělenou finanční alokaci, bude posledním projektem, který bude podpořen. Výše podpory pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb je 80 % ze způsobilých výdajů projektu. Všechny Žádosti o podporu budou přijímány plně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře bez nutnosti osobní přítomnosti žadatele na RO SZIF. Žádost o podporu je již žadatelům zveřejněna na Portálu farmáře. Pravidla byla již zveřejněna dne 24. 7. 2020 jako 3. verze na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz v sekci „Dotace / Operační program Rybářství na období 2014–2020 / Priorita Unie 3 / 3.2. Sledovatelnost produktů“. ŘO OP Rybářství upozorňuje, že v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce nebude brán zřetel na podané žádosti před termínem zahájení příjmu a těmto žádostem bude ukončena administrace po jejich zaregistrování na příslušném RO SZIF.

 

ŘO OP Rybářství dále upozorňuje, že režim zadání zakázky u projektů opatření 3.2. Sledovatelnost produktů, kde jsou žadatelem podniky akvakultury a zpracovatele ryb, je odlišný od klasických investic v opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury a 5.3. Investice do zpracování produktů. Přímé nákupy lze v opatření 3.2. realizovat pouze pokud předpokládaná hodnota zakázky je nižší než 500 000 Kč bez DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že podpora v opatření 3.2. je ve výši 80 % způsobilých výdajů, může žadatel dle Pravidel pro zadávání zakázek (verze 3, účinné od 1. 11. 2019) v rámci OP Rybářství 2014–2020 realizovat přímý nákup pokud předpokládaná hodnota zakázky je nižší než 500 000 Kč bez DPH. Pokud předpokládaná hodnota zakázky je nižší než 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby postupuje žadatel v režimu zakázek malého rozsahu v uzavřené výzvě dle Pravidel pro zadávání zakázek. Pokud je hodnota rovna a vyšší než 2 000 000 mil. Kč, postupuje dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Žadatel povinné přílohy k výběrovému/zadávacímu řízení zasílá přes Portál Farmáře do 30 týdnů od vyhotovení seznamu projektů doporučených k financování.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem