přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

2.6.6 Zadržování vody v lese

Subkomponenta 2.6.6. přispívá k posílení retenční schopnosti lesů prostřednictvím realizace šetrných lesotechnických opatření, která přispívají ke zlepšení půdních, vodních a mikroklimatických poměrů, k tlumení zrychlené eroze, k úpravě vodního režimu lesních půd a ochranně bystřinných povodí. Podpora je zaměřena na vybudování lesotechnických opatření malého rozsahu, jako jsou maloplošné vodní nádrže v lesích, hrazení bystřin a úpravy koryta na vodních tocích v lesích. Účelem těchto realizací je stabilizace povodí, protierozní ochrana, možnosti zadržení vody a zpomalení jejího odtoku.

Žadatel: vlastníci a držitelé lesů, správci drobných vodních toků

Míra finanční podpory: až do 100 %

Předpokládaná doba příjmu žádostí: průběžně do roku 2023

Předpokládaná alokace výzvy: 300 mil. Kč pro období let 2020–2023

Související odkazy


1.1.2022

Financování opatření z Národního plánu obnovy

Náklady na opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích prováděná ve veřejném zájmu jsou v období 2021 až 2023 hrazeny z prostředků Národního plánu obnovy (NPO), z něhož jsou uvedená opatření financována prostřednictvím komponenty 2.6 „Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu“, subkomponenty 2.6.6 „Zadržování vody v lesích“. Díky zařazení opatření mezi programy financované z Národního plánu obnovy je pro financování opatření v období 2021 až 2023 k dispozici 300 mil. Kč.