přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

2.6.5 Budování lesů odolných klimatické změně

Subkomponenta 2.6.5. Budování lesů odolných klimatické změně je zaměřena na zlepšování odolnosti a zároveň i stavu lesních ekosystémů obnovovaných po kůrovcové kalamitě ve smyslu pozměnění druhové, věkové a prostorové skladby na lesní porosty odolné vůči klimatické změně a tím i značným dílem zajištění trvale udržitelné kontinuity plnění funkcí lesa. Jedná se o podporu přirozené a umělé obnovy dřevin stabilních vůči klimatické změně, o jejich péči a výchovu. K přechodu na druhově a strukturně bohatší porosty přispěje i podpora využívání přípravných (pionýrských) dřevin v rámci dvoufázové obnovy, kdy bude porost přípravných dřevin následně podsazován dřevinami cílovými. Bude tak umožněna i podpora vzniku bohatší variability věkové struktury porostu a to prostřednictvím podsadeb vzrostlých porostů, v rámci kterých může docházet k tvorbě nových etáží při existenci původního porostu, což bude tvořit základ pro přechod ke strukturálně bohatším porostům.

Podpora bude realizována prostřednictvím finančních příspěvků poskytovaných vlastníkům a držitelům lesů na přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí; umělou obnovu sadbou první i opakovanou včetně podsadeb; ochranu mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění; individuální ochranu sazenic proti zvěři; zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě, rekonstrukci porostů náhradních dřevin a ostatních porostů po škodách; přeměnu porostů s nevhodnou dřevinnou skladbou; zlepšování kvality lesní půdy a výchovu lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu; podpora ponechání dendromasy k zetlení v lesním porostu ve formě ukládání klestu na valy a hromady.

Žadatelé: vlastníci a držitelé lesů

Míra finanční podpory: sazba stanovená pro jednotlivé předměty finančního příspěvku

Předpokládaná doba příjmu žádostí: průběžně do roku 2023

Předpokládaná alokace výzvy: 8 540 mil. Kč pro období let 2020–2023

Pravidla programu: stanovena v části první a v části druhé hlavě II nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (odkaz na aktuální znění uvedeno pod tímto článkem)

Podrobnosti pro žadatele: příručka pro žadatele a další podrobné informace jsou žadatelům k dispozici na portálu eAGRI.cz (odkaz pod tímto článkem)

Související odkazy