přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží

Prostřednictvím subkomponenty 2.6.2. Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu jsou podporovány investice do rekonstrukcí, oprav a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží (dále jen „MVN“) za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí.

Dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obce, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.

Stavební podprogramy jsou také zaměřené na problematiku drobných vodních toků (dále jen „DVT“).

Mezi hlavní věcné cíle subkomponenty patří zajištění funkce DVT, péče o koryta DVT v intravilánech obcí a nezbytně nutných navazujících úsecích toku v extravilánu ve stavu, který zabezpečuje dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce přiblížil přírodním podmínkám, údržba břehových porostů na pozemcích koryt DVT a na pozemcích sousedících s korytem DVT tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, zlepšení užitné hodnoty staveb (např. podélného opevnění, příčných objektů, propustků, mostků atd.) na vodních tocích jejich výstavbou, rekonstrukcí, opravou nebo modernizací.

Prostřednictvím subkomponenty se podporuje obnovení a zlepšení retenční schopnosti krajiny. Objem zátopy obnovených, zrekonstruovaných i nově postavených MVN, přispěje k žádoucímu zpomalení odtoku vody z krajiny. Ta je akumulována na místě a může pozitivně přispět ke stabilitě průtoků ve vodotečích při následné, déle trvající suché periodě a rovněž ke stabilitě hladiny podzemních vod a vylepšení místního mikroklimatu, zejména v období déletrvajícího sucha. MVN mohou pozitivně přispět ke stabilizaci průtoků jak v případě přívalových srážek na malých povodích, tak v období déletrvajícího sucha, kdy zajistí minimální zůstatkový průtok ve vodotečích pod rybníky. Obnova, rekonstrukce a výstavba MVN tak pozitivně ovlivní hydrologickou bilanci krajiny.

Žadatel:
Obce, svazky obcí

Míra finanční podpory:
až do 70 % stavebních uznatelných nákladů

Předpokládaná doba příjmu žádostí:

V podprogramu 129 392 je příjem žádostí kontinuální od roku 2020–2023.

Předpokládaná alokace výzvy:
500 mil. Kč

Přílohy